Miljø – også en sak for lokalpolitikerne

Miljø handler ikke bare om CO2-kvoter og global oppvarming. Miljø handler også om trygghet og trivsel i nærmiljøet, balanse i lokalsamfunnet. Dette er saker som Tønsberg Venstre anser som viktige å arbeide med i den kommende perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Farmannstorget

Tønsberg Venstre mener det er viktig å bevare de åpne rommene som er igjen i byen vår for å opprettholde et godt og attraktivt sentrumsmiljø. Farmannstorget er blant de viktigste av dem. Vi vil beholde det som en åpen grønn lunge som forskjønner byen, og gjerne med skøytebane eller plass for andre aktiviteter som innbyggerne vil ha glede av.

Sykkelvei - skilt

Tønsberg Venstre vil styrke vedlikehold og investeringer i gang- og sykkelveier, slik at det blir mer attraktivt å gå og sykle både i nærmiljø og til/fra/i sentrum. Sykkelvei 1 mellom Tønsberg og Horten er f.eks. enkelte steder nesten ikke fremkommelig på grunn av tilgroing og manglende vedlikehold. Vi vil sikre at transporttilbud for gående og syklister alltid prioriteres minst like høyt som biltrafikken.

Stupebrettene på Kalneset

Foto: Tore Rykkel

Tønsberg Venstre vil hindre ytterlige nedbygging og privatisering av kystsonen slik at alle kan nyte godt av naturens goder. Vi vil bevare kyst- og kulturlandskap sammen med omgivelser og de enkelte kulturminner. Vi vil sikre allemannsretten, fjerne private stengsler i strandsonen, ha en streng holdning til nye privatiserende elementer i strandsone og vannkant, arbeide for miljøvennlige bryggeanlegg og aktivt tilrettelegge for ulike former for arealbruk, sykling, turgåing etc.

Søppel i Høllen

Foto: Sogne I Dag

Tønsberg Venstre vil gjøre det enklere, billigere og bedre å kildesortere avfallet. Vi vil innføre differensiert betaling for renovasjon avhengig av mengde restavfall som den enkelte abonnent leverer, samt arbeide for kildesortering av plast, glass og metall med henting hos den enkelte husstand. Vi vil også sørge for at alle kommunale virksomheter kildesorterer alt sitt avfall.

Buss Vestfold Miljo

Tønsberg Venstre vil arbeide for å gjøre busstilbudet i Tønsberg bedre og billigere, og prioritere satsing på kollektivtransport framfor veiprosjekter som gir økt biltrafikk. Vi vil arbeide for å få til et prøveprosjekt med gratis buss innenfor Tønsberg Kommune for å evaluere muligheter, begrensninger og kostnader knyttet til utvidet kollektivtilbud. Vi vil også få etablert plasser for pendlerparkering på utsiden av sentrum, med rimelige eller gratis shuttelbusser til/fra/gjennom sentrum i rushtida.

Natur

Foto: Luth

Tønsberg Venstre vil bevare sårbar og spesiell natur, og ønsker at verneområder i størst mulig grad forvaltes lokalt. Det påhviler kommunen et stort ansvar for å bruke sin reguleringsmyndighet til å ta vare på egne naturtyper. Vi mener også det er viktig å ta vare på det historiske kulturlandskap, da mange truede arter er kulturbetinget.

For Venstre er det en selvfølge å bevare rent vann, ren luft og ren natur, og grunnlaget for framtidens miljø legger hver og en av oss her og nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**