Vi ønsker å gjøre det bedre – les hva vi ønsker

De fleste av oss har det godt i Rana. Gode arbeidsplasser, kort vei til barnehage, skole og butikker, et levende kulturliv og masse fritidsaktiviteter. Vi bor midt i en fantastisk natur med kort vei til kyst, fjord og fjell. Den store verden ligger bare en flyreise unna. Men mye kan gjøres bedre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De unge flytter, folketallet synker og industrien forurenser. Venstre vil snu denne utviklingen. Vi skal mobilisere kommunen og det private initiativ for å skape nye, fremtidsretta arbeidsplasser, høyere utdanning og gode tilbud til de unge. Vi skal vi arbeide for trygghet og kvalitet i velferdstilbudene. Samtidig skal vi skape fremtidstro og gi rom for initiativ. Og framfor alt et godt miljø – lokalt, nasjonalt og globalt.


Miljø er Venstres hovedsak!

Gjennom en hel generasjon har Venstre vært miljøets talerør – ikke minst i kampen mot utbyggingen av Saltfjellet-Svartisen og kampen mot et spesialavfallsanlegg midt i byen. Det har ikke alltid vært lett å vinne forståelse for miljøsaken i Rana, men vårt syn ser nå ut til å vinne fram. Vi i Venstre lover et fortsatt sterkt og brennende engasjement for miljøet. Vi aksepterer ikke ytterligere utbygging av Ranas vann og vassdrag, og vi krever en samlet plan for småkraftverk før flere bekker og småelver legges i rør. Vi skal arbeide for å stanse utbyggingen av det
vernede Helgåvassdraget, og vi skal fortsette arbeidet for redusere den motoriserte ferdselen i Rananaturen.

Skole og nærmiljø.
En god skole er den beste garanti for lokalsamfunnet. Derfor skal vi arbeide for velholdte skolebygninger, trygge skoleveier, motiverte lærere og et utfordrende lekemiljø. Vi skal arbeide for en skole der kunnskap og ferdigheter fortsatt er det viktigste, men også en skole som utfordrer de unge til å ta ansvar og som tar foreldrene på alvor som aktive medspillere i skolehverdagen. De unge er vår viktigste ressurs. Venstre aksepterer derfor ikke at Selfors ungdomsskole legges ned for å spare penger. Tvert imot skal vi arbeide for å styrke alle skolene og lokal-miljøene i Rana. Vi kommer også til å belønne lokalt initiativ og engasjement og kanalisere penger til gode nærmiljøtiltak i og rundt skolene.

Næringsutvikling.

Mo i Rana er i dag en levende industriby med et spennende industrielt og teknologisk miljø. Som ansvarlig myndighet må Rana kommune stille klare og tydelige miljøkrav til industriens eiere. Det er vår overbevisning at dette på sikt ikke vil svekke industriens konkurransekraft. Tvert imot. Miljø er i dag et konkurransefortrinn. For å styrke næringslivet i Rana skal vi arbeide for å realisere et høgskolesenter og et vitensenter som nyttige bindeledd mellom samfunn, utdanning og industri.

Småbedrifter
Rana har et stort og ubrukt nærinspotensiale. Nøkkelen ligger i rendyrke våre fortrinn – en spennende kultur og et unikt naturlandskap, med grotter, breer og rene, naturlige råvarer. Derfor skal vi støtte alle dem som tør tenke utradisjonelt og satse på videreforedling av våre råvarer – innenfor landbruk, fiskeri, reindrift, reiseliv og servering.

Regionsenteret Mo i Rana
Vi skal arbeide for å styrke Mo i Rana som handelsby og regionsenter. Vi stiller oss bak flyplassaken. Vi skal arbeide for en oppgradering av E6. I første omgang ved å fjerne flaskehalsene i Skamdalen, Røssvoll og Dunderlandsdalen. Vi hilser spennende planer for byutvikling i Svortdalen velkommen. Samtidig skal vi ha et årvåkent blikk for utviklingen i sentrum og ta vare på en bykjerne med forretninger, gater og parker som gir rom for lek, kultur, handel og folkeliv.


Kvalitet i helse og omsorg!

Kvalitet i helse- og omsorgstilbudet er også en viktig sak for oss i Venstre. Det er vår grunnholdning at flest mulig skal få bo i eget hjem så lenge som mulig. Men vi må samtidig sikre et godt botilbud til dem som ikke lenger kan bo hjemme. Derfor arbeider vi for flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Vi stiller oss bak et botilbud for rusavhengige på Gruben og tilrettelagte boliger for funksjonshemmede i Mobekken. Kompetente og ansvarsfulle helsearbeidere er en garanti for kvalitet. Vi vil ha slutt på den omfattende bruken av deltidsstillinger i helsesektoren.

Kultur.
Et rikt kulturliv er en nøkkel til vekst og utvikling. Et kulturhus vil sikre et høyt nivå og stimulere til samarbeid mellom amatører og profesjonelle utøvere. Vi skal derfor sette alt inn på å få realisert kulturhuset i kommende fireårsperiode. Vi skal også arbeide for et programområde for musikk ved Polarsirkelen videregående skole. Vi skal sikre driften av Skillevollen og arbeide for at Sagbakken igjen blir en hovedarena for idrett. Samtidig skal vi legge til rette for lek og friluftsliv i bydelene og kanalisere ressurser til gode tiltak der. Vi har tro på samarbeid mellom kultur- og næringsliv. Vi skal derfor arbeide for et Vitensenter i Svortdalen – som et samarbeidsprosjekt mellom kultur, reiseliv og industri.


VENSTRES LISTE I RANA


1. Tormod Steen

Tormod er Rana Venstres ordførerkandidat. Han har jobbet med kultur i mange år. Han er åpen og kreativ og opptatt av næringsutvikling, utdanning og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

2. Mary Ann Dahl

Mary Ann er veteranen i Rana Venstre. Hun har stått på for vern av Saltfjellet – Svartisen, mot NNEG og mot svevestøv. Hun er engasjert og kunnskapsrik, med et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

3. Allan Rognan

Allan er jurist og kjenner samfunnets skyggesider. Han har et våkent øye for rett og galt og er vår vaktbikkje i saker som angår enkeltindividet. Det er han som passer på jussen i miljøsakene.

4. Kerstin Ander-Trønsdal
Kerstin er en dyktig organisator med evne til å følge opp vanskelige saker. Hun er engasjert og aktiv, særlig opptatt av kultur, miljø og kommunens økonomi.

5. Øyvind Snefjellå, Båsmo
6. Maj-Lisbeth Knutsen, Båsmo
7. Martin Grane, Båsmo
8. Kjersti Bustnesli, Selfors
9. Frithjof Kvinge, Mo
10. Anette Sønvisen, Båsmo
11. Dag Østerdal, Mo
12. Hege Rølvåg, Båsmo
13. Kristoffer Vonstad Guttormsen, Båsmo
14. Frid Hege Nordahl, Hauknes
15. Knut Enoksen, Hauknes
16. Maja Sætermo, Mo
17. Torbjørn Lie, Ytteren
18. Ragnhild Walla, Selfors
19. Per Gunnar Hjorthen, Hauknes
20. Mette Røbergeng, Båsmo
21. Ove Jonny Bustnesli, Selfors
22. Wenche Rogne, Storforshei
23. Kristin Gjerstad, Båsmo
24. Erling Solvang, Ytteren
25. Ellen Murbræck, Mo
26. Bjørn Bernersen, Selfors
27. Inga Rushfeldt, Mo
28. Jørund Rødahl, Storforshei
29. Liv Skatland, Mo
30. Tommy Hansen, Mo
31. Gerd Arntzen, Mo
32. Aina Konradsen Bjørkmo, Mo
33. Dagny Rygh, Hauknes
34. Torbjørn Alterskjær, Båsmo
35. Anne Mosling, Mo
36. Håkon Hauan, Utskarpen
37. Leif Alstadhaug, Ytteren

Rana Venstre skal være med å bygge et samfunn med mange bein og stå på. Vi har ei sterk liste i Rana. Bruk den ved valget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**