Debatt på pub

Så var rundene med politikk på pub historie for denne gang. Partiene har stilt på tre åpne møter på henholdvis Tofte, i Holmsbu og i Sætre. Møteleder har vært redaktør i Røyken og Hurums Avis, Svein Ove Isaksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Breiangen 24.august

Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

På Tofte var det Gunn-Torill Homme Mathisen som svarte for Venstre. På agendaen stod skole og helse/eldreomsorg.

Skole
I sitt skole-innlegg fokuserte Homme Mathisen på viktigheten av at alle barn skal få muligheten til faglig og personlig utvikling, uansett forutsetninger.

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre mener dessuten at læreren er bærebjelken i skolen og ønsker derfor kompetansehevning for lærerne, framfor flere skoletimer. Venstre vil arbeide for etablering av grendeskole på Storsand og vil vurdere å bygge svømmehall i Hurum. Venstre ønsker også å starte forsøk med skolemåltid i ungdomsskolen og for SFO vil vi holde prisen så lav som mulig og innføre søskenmoderasjon. Venstre vil at Hurum skal få sin første åpne barnehage og vi vil at den skal ligge på Tofte.

Helse
Når det gjelder helse, vil Venstre at kommunen skal gjøre sitt ytterste for å gi mennesker i alle aldre et godt helse- og omsorgstilbud. Det er viktig å ha et godt forebyggende helsetilbud for barn og unge, sa Homme Mathisen.

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Eldre som vil bo hjemme skal få den hjelpen som er nødvendig og de som vil ha sykehjemsplass skal få det. For kommunens egne medarbeidere vil Venstre foreslå å etablere senioravtaler der en f.eks. kan arbeide i redusert stilling med opprettholdelse av lønn.

Tofte Fritidsklubb
Det var likevel et annet tema som stjal fokus på møtet, nemlig lokaliseringen av Tofte Fritidsklubb. Ungdommene fra klubben hadde møtt tallrike fram, kanskje 40 i tallet, for å overvære debatten og for å få politikerne direkte i tale.

Dette konfliktfylte temaet engasjerer virkelig ungdommen. Men det er vanskelig for mange partier å komme med konkrete løfter, Venstre er blant disse. Det er veldig dyrt å utbedre lokalene i Doktorgården, men vi må lytte til ungdommene. Venstre, ved Petter Normann Pettersen, har gjennom flere år slåss for Fritidsklubben.

Nå er saken om lokalisering av Tofte Fritidsklubb ute på høring og Venstre vil avvente høringen. Det bør så søkes dispensasjon fra påbudene om utbedringer i påvente av at en framdriftsplan for utbedringene blir laget. Fritidsklubben må få bli i lokalene i denne tiden.

Privaten 30.august

Geir Stave på pub-debatt

Geir Stave på pub-debatt
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Turen videre gikk så til Privaten i Holmsbu. På agendaen der stod kommuneøkonomi og forvaltning og dernest næringspolitikk. Geir Stave møtte for Venstre denne gang.

Mens Høyre, Frp og AP kranglet om økonomi, fokuserte han på at Hurum Kommune må lage egne service-erklæringer. Hurum er for dårlig på service overfor sine innbyggere og ligger på jumboplass. Venstre vil sikre kort saksbehandlingstid på alle henvendelser og søknader til kommunen.

Han understreket at Venstre ønsker nyetablering av virksomheter velkommen; Venstre er partiet for gründere. Venstre vil m.a. opprette etablerersenter i samarbeid med næringslivet for personer som vil starte egen virksomhet.

Vei
I Holmsbu bor det mange som er opptatt av tettstedet sitt og noen av disse var på Privaten denne torsdagskvelden. De stilte spørsmål omkring veiproblematikken, både i Holmsbu og veien utover til Rødtangen. På spørsmål fra Fellesutvalgets leder, Sigrun Jontveit, lovet Stave at Venstre skal be om en utredning omkring veispørsmålet i Holmsbu.

Utbygging på Rødtangen?
En eventuell utbygging på Toftestad på Rødtangen engasjerte heftig. Leonard Larsen ville hva vite partiene vil gjøre i denne saken. Han viste blant annet til en spørreundersøkelse der et overveldende flertall av beboerne svarte at de vile ha en moderat utbygging av Rødtangen. Alle partier, med unntak av Frp, men inkludert AP, lovet at det ikke skulle bli utbygging på Toftestad før det blir ny vei utover til Rødtangen.

Roser i Holmsbu, idyll, hage

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Boplikt, eiendomsskatt og parkering
Boplikt og eiendomsskatt ble også diskutert. Stave sa at Venstre er for boplikt, men ønsker å se nærmere på hvordan ordningen blir praktisert. Han forsikret så at Venstre er imot eiendomsskatt. Parkeringsforholdene i Holmsbu ble også debattert. Dette er jo et tilbakevendende problem i sommerhalvåret. Alle var enige i at en må se på ulike løsninger for å prøve å bedre situasjonen.

Losen 1.september
Siste pub ut var Losen i Sætre. I motsetning til de andre møtene, var dette lagt til lørdag ettermiddag – utendørs – uten at dette gav flere tilhørere. Det skal dog nevnes at arrangementet hadde sterk konkurranse av både håndballcup og loppemarked, i tillegg til at det ble både kjølig og regn.

Marianne Arctander

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstre stilte med sin førstekandidat, Marianne Arctander, på møtet. Nå var det kultur og miljø som skulle debatteres.

Kultur
Et variert og rikt kulturliv gir oss inspirasjon, glede og ettertanke, sa Arctander. Hun minnet om at det var Hurum Venstre som kjempet igjennom lørdagsåpent bibliotek og at Venstre vil jobbe for et enda bedre bokbusstilbud. Venstre ønsker å styrke Kulturskolen i Hurum.

Piano

Foto: Microsoft

Arctander understreket at kultur er en kommunal oppgave og ikke noe som frivillige skal ta ansvaret for, noe Frp har uttalt. Venstre fikk også spørsmål om etablering av menighetshus i Sætre og lokalisering av dette. Arctander sa at det ikke er så mange kommunale bygg som egner seg, men at kanskje kan det gamle renseanlegget på Øra istandsettes og brukes til formålet. Men hun understreket at det er mye som må gjøres der før det blir mulig. Hun ønsker også et større og videre bruksområde for huset.

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

Miljø
Miljøspørsmålet er Venstres viktigste sak. Arctander poengterte at det er vesentlig at det blir satt overordnede mål, tiltak må iverksettes på globalt nivå for å redusere klimautslippene. Det nytter ikke bare å jobbe lokalt for å redusere utslipp, begge deler må til. Det var ellers mange engasjerte innlegg om miljø fra partiene.

Båtplasser
Utbygging av båtplasser i Sætre ble debattert. Arctander framholdt at en ønsker videreutvikling av marinaen i Sætre, i motsetningen til å bygge ut båtplasser i indre Oslofjords siste uthavn, Sandspollen. Hun brukte også anledningen til å minne om planene om 13 etg. høyhus og 4 etg. lavblokk i standkanten i Sætre som folkeaksjonen Redd Sætre fikk stoppet. Redd Sætre ble for øvrig startet av venstrekvinnene Arctander og Gunn-Torill Homme Mathisen.

Oppsummering
Som en oppsummering kan man si at en kunne ønsket seg flere tilhørere på pubmøtene. Det har i hovedsak vært få tilhørere dersom man trekker ifra partifolk av ulike valører. Årsakene kan jo være flere til det, men det må sies at det er uheldig at lokalvalg engasjerer så lite som det tilsynelatende gjør. Det er en trussel mot demokratiet.

Appell
Opp av godstolen og stem på valgdagen 10.september, lyder oppfordringen! Din stemme er viktig — det går mot et utrolig jevnt valg.

Det kan faktisk være din stemme som avgjør hvem som kommer inn i kommunestyret og dermed om det blir borgerlig eller sosialistisk flertall i Hurum.
Godt valg!

 Bruk stemmeretten din!

Bruk stemmeretten din!
Foto: Finn Dale Iversen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**