Bade i Nitelva — synge i kulturhuset — treffes på Mo

Nittedal skal være et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn. Det er Venstres visjon.
Kronikk i Varingen 29.august av Nittedal Venstres listetopper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nittedal som miljøkommune
Nittedal skal være en miljøkommune. Nå skal kommunen lage sin egen klimaplan for hvordan vi selv skal redusere utslippene. I denne klimaplanen må kommunen forplikte seg til å halvere utslipp av klimagasser fra 1990-nivå innen 2030. Vi må redusere avfallsmengden per innbygger. Venstre går inn for økt kildesortering, økt gjenvinningsgrad, innsamling av organisk avfall og hjemmekompostering. Renovasjonsavgiften bør endres slik at miljøvennlig håndtering av avfall lønner seg.
Og sist, men ikke minst: Nitelva skal renses slik at vannet får badekvalitet helt ned til Åros bro. Ved å etablere en elvesti langs elva kan vi ta i bruk Nitelva til friluftsliv, fisking og bading.

Nittedal Venstre-kandidater

Foto: Nittedal Venstre

KLARE TIL KAMP. Venstre vil investere i kunnskapsformidling og innføre kompetanseår for lærere, sier Nittedal Venstres listetopper, fra venstre John-Ludvig Valen, Inge Solli, Ingjerd Fjøsne og Leif-Åge Sørlie (Ida Elgstøen var ikke til stede da bildet ble tatt).

Landsbyen Rotnes
Venstre vil utvikle Rotnes til en trivelig og mangfoldig landsby. Det må legges vekt på en planmessig utvikling av sentrumsnære boliger, tilrettelegging av attraktive lokaler for småbedrifter — kombinert med en bevisst satsing på landskapsforskjønnelse og god byggeskikk. Sammen med blant annet kulturhus, bibliotek, eldresenter og utesteder, vil vi omgjøre sentrum i Nittedal til et sted for opplevelser. Venstre sier ja til kunnskapsbedrifter og næring basert på kultur og opplevelser, og nei til store lageranlegg med få arbeidsplasser, skjemmende arealbruk og mye tungtrafikk.

Venstres kunnskapsskole
God kunnskapsformidling må prioriteres, og vi vil innføre kompetanseår der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse. Den enkelte skole skal utvikle sin egen klare profil gjennom mer selvstyre. Vi vil ha metodefrihet for den enkelte skole og lærer. Læreren må gis gode rammevilkår for å skape et høyt kompetansenivå. Elevene må få de læremidler og lærebøker som ansees nødvendig for å oppfylle dagens krav og behov. Vi vil styrke rådgivningsfunksjonene i ungdomsskolene, og tilføre midler til delingstimer og annen tilpasset opplæring. Kampen mot mobbing og vold må styrkes.

Mer sosialt ansvar
Utekontakten må gis gode rammer for å fortsette sitt gode forebyggende arbeid; både ute i felten og i sin egen base. Utekontakten bør utvides til tre årsverk. Barnevernet må gis ressurser til å følge opp barn og foreldre på et tidlig stadium i forhold til mulige problemer. Vi må motarbeide vold og overgrep, spesielt de som går ut over kvinner og barn. Kommunen må utarbeide handlingsplaner for å forebygge og for å gi hjelp til de som blir rammet av dette alvorlige samfunnsproblemet.
Vi vil at kommunen skal ta imot minimum 15 flyktninger årlig, og helsetilbudet for flyktningene må styrkes.
Det må også utarbeides klare kriterier for tildeling av plass ved sykehjemmene. Vi vil gjennomføre full behovsdekning av omsorgsboliger og pleiehjemsplasser, og enerom til de som ønsker det.

Kulturhuset — vårt tusenårssted
Det var Venstre som foreslo å etablere kulturfondet som nå fordeler 700.000 kroner årlig til kultur, idrett og annet frivillig arbeid. Nå vil vi prioritere å bygge kulturhuset – vårt tusenårssted. Det er kommunens ansvar å bygge kulturhus og bibliotek, dette må vi gjøre i løpet av kommende fireårsperiode. Det må være en kommunal oppgave å bidra til driften av Nittedal kulturhus på samme måte som kommunen finansierer driften av idrettshaller og svømmehaller. Rotneskirken bør vurderes samlokalisert med kulturhuset. Venstre var med på et forslag om gratis bruk av kommunale idrettsanlegg som ble vedtatt tidligere i år. Nå vil vi utvikle idrettstilbudet og anleggskapasiteten.
For mer info om vår politikk: http://nittedal.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**