Drammen og Oplands Turistforening (DOT)

Venstre har i forbindelse med kommunevalget gitt svar på en rekke spørsmål knyttet til friluftsliv og miljø fra DOT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1: Vil dere beholde dagens regler for kjøring i utmark i Drammen kommune, eller vil dere ha en mer restriktiv eller mer liberal linje?
Spesifiser hvis nødvendig.

Marka rundt byen er av regionens viktigste tur- og rekreasjonsområder. Her skal byens innbyggere og besøkende kunne ferdes trygt og uten å bli forstyrret av unødvendig ferdsel av motoriserte kjøretøy. Dagens regler for kjøring fungerer etter vår oppfatning i hovedsak bra. Drammen Venstre ønsker generelt ikke en mer liberal linje. Vi er imidlertid villig til å diskutere om det i perioder på året og i visse områder kan være aktuelt med enda strengere restriksjoner enn det vi har i dag.

2: Vil dere jobbe for at kommunen skal verne flere naturvernområder på kommunal grunn?
Spesifiser om nødvendig.

Ja, og her er vi villige til å lytte til innspill fra DOT og andre foreninger og interessegrupper mht. hvilke områder som bør vernes. Drammen Venstre ser med glede på det reguleringsarbeid som nå pågår for å verne områder ved Langmyrdammen, Drammen Nordmark, Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen som en oppfølging av vedtak i forbindelse med rulleringen av forrige kommuneplan.

3: Ønsker dere at kommunen skal kjøpe flere private skogområder for å sikre dem til natur- og friluftsformål?
Spesifiser hvis nødvendig

Ja, dersom dette bidrar til mer sammenhengende og enhetlige kommunale skogområder. I slike tilfeller bør også skifte av områder med private eiere kunne vurderes. Oppkjøp av skog og utmark må imidlertid gjennomføres på en slik måte at ikke kommunen i vesentlig grad bidrar til en prisøkning på arealer i området. Oppkjøp av skog og utmark utenfor Drammen kommunes grenser bør ikke prioriteres.

4: Vil dere jobbe for at kulturlandskapet på Myrsetervollene i Drammensmarka blir opprettholdt/tilbakeført ved hjelp av rydding og beitende husdyr?

Gjengroing av bynære områder og utmark er et stort problem, og reduserer i mange tilfeller naturopplevelsene og det biologiske mangfoldet. Drammen kommune skal bidra til å redusere gjengroing på egne områder, og gjennom økonomiske tilskudd jf svar på spørsmål 9, dersom eiendommene tilhører andre.

5: Vil dere innføre juridisk bindende markagrense på begge sider av Drammensdalen som er identisk med dagens byggegrense mot marka?

Drammen Venstre vil ha en bindende juridisk markagrense. Hvor denne grensa settes er vi imidlertid villige til å diskutere før det tas et endelig standpunkt.

6: Ønsker dere boligbygging i natur- og kulturlandskapet ved Mælen i Skoger?

Nei, og Drammen Venstre kommer til å stemme imot slike forslag.

7: Vil dere gå inn for bøtelegging av folk som kaster fra seg søppel på offentlige steder som parker, badestrender og for eksempel rasteplasser i utmark?

Dette er allerede ulovlig, og kan bøtelegges av Politiet. Dessverre ser ikke Politiet dette alltid som en prioritert oppgave. "Søppel skaper søppel": Det er derfor viktig at Drammen kommune sammen med byens lag, foreninger og innbyggere holder byen så rein og ryddig som mulig bl.a gjennom holdningskampanjer, ryddeaksjoner o.l (se også svar på spørsmål 9).

8: Engangsgriller bidrar til stor forsøpling i utmark og på badestrender. I tillegg øker de skogbrannfaren når det er tørt i skog og mark og gresset blir brent og ødelagt på bakken under grillene (på Landfalltjern er det avsvidd på flere steder). Vil dere jobbe for et forbud mot salg og bruk av engangsgriller i Drammen kommune?

Vi tror ikke at et lokalt forbud mot salg og bruk av engangsgriller i Drammen er et godt virkemiddel. Mobiliteten blant befolkningen er idag så stor at lokale salgsforbud i liten grad fungerer. Forbud mot bruk blir vanskelig å håndheve. Gjennom å sette problematikken på dagsorden gjennom informasjons- og holdningskampanjer kan forhåpentligvis problematikken reduseres.

9: Vil dere jobbe for at de økonomiske bevilgningene til friluftsformål (deriblant støtten til de frivillige organisasjonene) i Drammen kommune skal øke i kommende fireårsperiode?

Ja, Venstre vil ha en offensiv miljøpolitikk for Drammen som også legger til rette for større engasjement fra byens innbyggere, lag og foreninger. Vi har alle et ansvar for vårt felles miljø, og Venstre er et parti som i hele sin historie har lyttet til lokalt engasjement. Det er viktig å gi Drammens innbyggere en større mulighet til å påvirke og planlegge sitt eget lokalmiljø. Drammen Venstre vil derfor innføre en støtteordning hvor byens lag og foreninger kan søke om økonomiske ressurser for å gjennomføre lokale miljøtiltak. Tiltakene kan spenne fra utsetting av fisk i skogsvann til plukking av søppel i nærmiljøet, sykkelkampanjer på skoler og i bedrifter, skogrydding mm.

10: Vil dere gå inn for at det skal opprettes et kommunalt skogutvalg hvor også de frivillige organisasjonene får plass og talerett ?

Gode politiske beslutninger fordrer gode prosesser hvor så mange som mulig av de som berøres involveres aktivt.

Drammen Venstre jobber etter filosofien om at politikere med klart ansvar og mulighet til å handle innefor sitt ansvarsområde er mer motiverte politikere. Politikere som ønsker å bety noe for sine velgere og for byen de er valgt til å styre. Vi jobber derfor for at de folkevalgtes påvirkning på utviklingen av Drammenssamfunnet skal styrkes. Dette innebærer at de folkevalgte igjen skal ha direkte deltagelse i styrene for de kommunale og interkommunale foretakene. Vi vil også redusere den stadig voksende kommuneadministrasjonens innflytelse på byen ved å tilføre bystyrekomiteene politisk makt innenfor sine ansvarsområder. Drammen Venstre ønsker derfor at bystyrekomite for byutvikling tilføres ansvaret for oppfølging av de kommunale skogene (i komiteene har innbyggere, lag og foreninger talerett). Ut fra denne filosofien ser vi ikke behovet for at det opprettes et kommunalt skogutvalg.

11: Vil dere videreføre kommunens politikk slik at innlegging av vann, kloakk og strøm på eksisterende hytter ikke skal tillates slik at "boliggjøring" av marka unngås?

Ja, jf svar på spørsmål 1.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**