Helhetlig boligpolitikk …hvor er du?

De siste 6 årene har min oppmerksomhet vært rettet mot Askøy kommunes boligpolitikk — eller rettere sagt, fraværet av denne .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hus

Foto: Microsoft

I 2001 ble jeg nemlig smertelig klar over at boligpolitikk/utbyggingsplaner og skoleutbygging ikke nødvendigvis henger sammen – selv hvor selvsagt og logisk dette burde være. Naiv som jeg den gang var, var jeg trygg på at våre folkevalgte og kommuneadministrasjonen jobbet tett sammen for å ivareta meg og mines behov for bl.a. skole, barnehage og friluftsopplevelser.
Men – det skulle vise seg at området Tveit var, på lik linje med Krokås, utpekt av våre folkevalgte til et større utbyggingsområde. Det var her det skulle det bygges, og var man så "heldig" å få tomt av foreldre, fikk man avslag med klar beskjed om å kjøpe tomt hos de mange utbyggere i området. Mange har i kjølvannet av dette spurt seg om hvor tette båndene egentlig har vært mellom utbyggere og politikere/kommuneadministrasjon – og jeg klandrer dem sannelig ikke!

Uansett, reguleringsplanene fikk flyte fritt, og det endelige resultat av den uhemmede og særdeles dårlig gjennomtenkte boligpolitikk, ser vi innbyggere nå "fruktene" av i form av dårlige skolemessige forhold (atter en gang ), store aldersmessige skjevheter og til dels store, uerstattelige natur/miljømessige ødeleggelser.
Hvordan kunne dette gå så galt?

Bo trygt - funksjonelle omsorgsboliger

Foto: Jonas Libak

I 1980 visste vi om planene om en fremtidig bro. Ved broåpning i desember 1992, visste vi at den en eller annen gang ville bli nedbetalt. Når store reguleringsplaner vedtas, vet vi at dette selvsagt vil få store konsekvenser for barnehagekapasitet, barne —og ungdomsskolekapasitet, barns oppvekstmiljø/ fritidstilbud, kirkegård/gravplasser og eldreomsorg. Dette er alle momenter som skal være godt gjennomtenkte i det man velger å vedta større reguleringsplaner! Askøys innbyggere skal være trygge på at dem som sitter ved makten, innehar sitt verv for å ivareta innbyggernes interesser, og ikke lar seg føre med vinden av populistiske og kapitalistiske krefter. Som folkevalgt, skal man løse sine oppgaver med stor ansvarsfølelse, ydmykhet og respekt.
Til nå har dessverre Britney Spears strofer: "Ooops, I did it again ." vært gjennomgangsmelodien i Askøys boligpolitikk, nettopp på grunnlag av manglende langsiktighet/svakheter i det lokale politiske miljø. Ja – broen er nedbetalt, men er det ikke Askøy kommune som skal styre eget bo?

Nå er det Askøy nord som står for tur, noe jeg personlig synes er svært positivt!
Bygden Berland har lenge slitt med fraflytting. Denne, i likhet med andre bygder, ønsker at kommunen snarest åpner opp for boligutbygging på nordre Askøy. Men kan innbyggerne i nord stole på at kommunen endelig har tatt lærdom av sine tidligere fadeser, da -og ikke ved neste korsveg atter en gang må ty til Britney Spears berømte strofer?
Nærmiljøet er særdeles viktig, og noe man skal verne godt om. Her tilbringes store deler av hverdagen, her skal man ha trygghet og trivsel! På bakgrunn av min egen dyrekjøpte erfaring, vil jeg innstendig oppfordre innbyggerne i nord om å være soleklare på hvilket nærmiljø man ønsker seg. Engasjer dere, og sett store krav til infrastruktur, skole, barnehage, oppvekstmiljø etc. Bruk deres gylne anledning til å påvirke boligutbyggingen positivt, og ikke minst kreve et tempo som er til å leve med for store og små! Stemmeretten er bare et av flere viktige virkemidler i denne sammenheng…

Som sagt, har jeg i årenes løp prøvd å følge med på de mange boligpolitiske saker — særlig i mitt nærområde Tveit. Det ble svært viktig for meg å vite hvordan de enkelte partier opptrår i slike saker. Hvem ivaretar mine barn og mitt nærmiljø? Mine oppdagelser var mange og skuffende, men et parti gjorde seg likevel positivt, boligpolitisk bemerket – med sitt lyttende øre til innbyggerne, og sin standhaftighet til eget partiprogram. Venstre hadde en ideologi og et samfunnssyn som appellerte til meg. Både i teori og praksis, skulle det vise seg..
Venstre har i denne perioden, gjort sitt ytterste for å bidra til/formidle viktige boligpolitiske og miljømessige budskap. Men viktige forslag som stagnasjon i boligutbyggingen i sør og miljøhensyn, klinger selvsagt ikke så vakkert i pengehungrige utbyggeres/populistiske folkevalgtes ører. Populært eller ikke, langsiktig satsing bør nødvendigvis vektlegges i mye større grad enn kortsiktig profitt i form av penger og makt!

"Nesetipp"-politikken må legges død — en gang for alle!
Det er viktigere enn noen gang å vise ansvarsbevisste, politiske holdninger og her utfordrer jeg samtlige politiske partier på Askøy i den kommende 4 års perioden. Kanskje spesielt i natur/miljøsaker – der vi har svært lite å være stolte av!
Det sier seg selv at man ikke kan si ja til alt, og jeg velger å tro at Askøys befolkning gjennomskuer alle slike "illusjoner" som strømmer mot dem i disse dager – og i stedet ønsker seg god, langsiktig, forutsigbar og ansvarsfull politikk!

Kommunale boliger

Foto: Tore Rykkel

Nå er det opp til den enkelte velger hvordan kommunestyrets sammensetning skal bli de neste 4 år. Som listekandidat for Venstre, har jeg truffet mitt valg.
Hva med deg? Har du bestemt deg?
Ved å stemme Venstre, skal du som innbygger være trygg på at du ivaretas på beste måte i viktige verdispørsmål som vedrører ditt barns oppvekstmiljø, godt nærmiljø/trivsel, god sosialpolitikk, skole/barnehagekapasitet, natur og miljø.
Vi har faktisk ikke samvittighet til annet!:)
Godt valg!

Liv E. Forthun

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**