Til innhold
Fra venstre: Kristoffer Robin Johannesen, 2. kandidat, Sander Breivik Solstrand, 1. kandidat og Merethe Reksten Hopland, 3. kandidat på Askøy Venstres valgliste, Foto: Frank Robert Istad-Webermann

Framtidens
Askøy begynner
med deg

Venstre er det sosialiberale partiet på Askøy

Askøy Venstre ønsker, å fronte en politikk som; ivaretar miljøet, som anerkjenner og fremmer gode kultur og fritidsaktiviteter for unge og eldre, som ivaretar barn og unges rettigheter, gir økt satsing på skole og forebyggende arbeid, har fokus på kampen mot barnefattigdom, en stødig og forutsigbar næringslivspolitikk, gir en verdig og god alderdom for Askøys eldre, som ruster kommunen for en digital fremtid, som sikrer åpne og forutsigbare prosesser i alle prosjekter kommunen foretar seg.

 

 • Skole og barnehage

  Alle barn og unge på Askøy skal ha gode oppvekstvilkår i sitt nærmiljø. Vi vil prioritere nødvendige midler til skole, barnehage, PP-tjenesten og barnevern.

 • Varm velferd

  Vi arbeider for et helsevesen som sitter pasienten i sentrum. Vi ønsker skreddersydde tiltak og omsorg ut fra den enkeltes behov.

 • Lokaldemokrati

  Politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet opprettholdes.

 • En miljø- og klimavennlig øy

  Vi ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanleging og utbygging i kommunen.