Valgprogram Askøy Venstre 2023-2027

Valgprogram 2023-2027

Kortversjon

Askøy Venstre

Her finner du Askøy Venstres program i fullversjon.

Venstre vil stanse naturtapet i kommunen

Naturen og kutt i klimagassutslippene er et fokus vi trenger i kommunen.

Venstre vil:

 • Forhindre unødig nedbygging av natur og jobbe for å tilbakeføre naturen i områder der det er mulig.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser.

Dyrene må prioriteres!

Venstre vil:

 • Jobbe for at kommunen har en egen dyrevelferdsplan, spesielt med tanke på hjemløse dyr.

Kultur

Venstre vil:

 • Styrke bibliotekstjenesten som kunnskaps -og kulturformidler.
 • Sikre alle barn rett til en tilpasset fritidsaktivitet
 • Støtte kulturelle arrangementer som fremmer integrering
 • Støtte tiltak for å kunne gi funksjonshemmede gode tilbud innen kultur og idrett.

En skole som fremmer motivasjon

Barna er fremtiden. Hver elev skal sees og følges opp. Venstre vil ha fokus på hver enkelt elev og sørge for at ansatte har nok støtte rundt seg.

Venstre vil:

 • Ha opplæring og undervisning tilpasset hvert enkelt barn.
 • Ha alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser som et verktøy i kampen mot vold og seksuelle overgrep
 • Sikre god kompetanse hos lærerne og sikre mulighet til videreutdanning
 • Styrke laget rundt eleven (ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter, rådgivere og andre med aktuell kompetanse.)

En næringsvennlig kommune

Næringsutvikling skaper muligheter for samfunnet.

Vi trenger flere arbeidsplasser og et bredere utvalg av varer og tjenester i kommunen. Kleppestø kai må utvikles, fremfor å bare fungere som en parkeringsplass.

Venstre vil:

 • At Kleppestø skal utvikles til et sentrum fokusert på handel og fritid, med parkområder og samlingspunkter for alle.
 • Arbeide for et tett samarbeid mellom næringslivet og skolesektoren for å hindre frafall i skolene, samt å sikre bedriftene jevn tilgang på fagfolk
 • Etablere målfor nye virksomheter, nye arbeidsplasser og tilrettelegge for videre vekst i næringslivet på Askøy.
 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativtakere som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.

Kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner

Kollektivtilbud er den beste reisemåten for samhold og miljø.

Venstre vil:

 • Etablere park and ride på nord-sør-aksen, med fri betaling for kollektivreisende
 • Alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier
 • Arbeide for etablering av flere anløp – en intern bybane på sjø.

Helsen skal vare livet ut

Venstre vil:

 • Sørge for gode dag- og døgntilbud for avlastning, rehabilitering og mennesker med demensdiagnoser.
 • Mennesker med psykiske helseplager og lidelser skal få trygg og god hjelp så tidlig som mulig
 • Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.

Her finner du Askøy Venstres program i fullversjon.