Hytter og næring – Venstre med offensivt forslag

For Risør Venstre er næringsutvikling et sterkt prioritert område uttaler Willy Thorsen, 6. kandidat på venstres liste til kommunestyrevalget i Risør. Vår kommune trenger vekst for å trygge og videreutvikle private og offentlige tilbud slik at Risør også i framtiden skal bli en god plass å bo. I programmet for neste periode har derfor Venstre flere helt konkrete tiltak som bidrar til økt aktivitet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Risor sentrum

Foto: Jan Einar Henriksen

Reiseliv og turisme er en viktig næringsvei for mange i Risør, direkte og indirekte. Risør Venstre vil styrke denne næringsveien. I motsetning til RV/Rødt mener vi at det er plass til flere turister i Risør, særlig hvis man innretter politikken på en klok måte.

For å få større økonomikk effekt – for lokalsamfunnet – av kommunens hyttepolitikk, vil Venstre foreslå at det i Risør kan bygges like store hytter som i våre nabokommuner. Vi mener at når det først er oppført en hytte et sted, har det ingen praktisk betydning for allmennheten om hytta er 80 kvadratmeter eller 110 kvadratmeter – det samme grunnarealet er i praksis privatisert. På ubebygde områder vil imidlertid Venstre være restriktiv, for å sikre allmennhetenes friluftsinteresser. De områder som allerede er "beslaglagt" av hyttefolket, ønsker vi imidlertid å få mer ut av – til Risør-samfunnets beste.

En slik politikk overfor hytteeierne bidrar til å imøtekomme noen av de krav folk i dag stiller til en moderne fritidsbolig, og politikken vil slik sett også bidra til å bedre kommunens omdømme utad.

Forannevnte hyttepolitikk vil gi positiv effekt for mange lokale bedrifter: Hyttene skal utvides og vedlikeholdes. Kanskje vinterisoleres hyttene i samme slengen. I motsetning til hva som ofte er tilfelle ved bygging av nye hytter, vil trolig svært mye av slike arbeider bli gitt til lokale håndverkere. Risør har mange flotte håndverksbedrifter som har utviklet seg godt. Med vårt forslag legges det til rette for ytterligere vekst i håndverksnæringen. Også lokale leverandører av byggevarer og lokale arkitekter vil naturligvis nyte godt av en slik politikk.

Med større hytter vil det være mulig for flere generasjoner eller flere familier å benytte hytta samtidig. Dermed blir det flere turister, noe som gir grunnlag for økt omsetning i butikker, kaféer og restauranter samt hos mange tjenesteleverandører. Dette er lokale bedrifter som er avhengig av turister for å kunne gi et godt tilbud året rundt, bedrifter som i sum sysselsetter et betydelig antall mennesker. Med et helårs turistkontor, som Venstre er sterk tilhenger av, bør det også vurderes om man skal legge praktisk til rette for mer organisert utleie av private hytter, slik at Risør-samfunnet kan få enda mer ut av hytteturismen, i en større del av året.

Et eget poeng i saken er at vår hyttepolitikk vil ha effekt i hele kommunen. De mange små og mellomstore bedrifter som vil nyte godt av en slik hyttepolitikk, er spredd over alle deler av kommunen. Det er også et poeng at større hytter innebærer mer eiendomsskatt. For øvrig er det grunn til å tro at Venstres offensive næringspolitikk vil bidra til god vekst i den ordinær skatteinngangen.

Venstre har tidligere stemt for dagens regler om at hytter skal være maksimalt 80 kvadratmeter. Det standpunktet har vi nå altså forlatt, som ledd i en offensiv politikk for å stimulere næringslivet og styrke kommunens inntektsgrunnlag. Åpning for større hytter er naturligvis en gest til dagens hytteeiere. Her er det imidlertid tale om en omfattende vinn-vinn situasjon, med mange lokale vinnere. Dette er etter vår mening en politikk forankret i godt praktisk næringsvett.

Jeg er forman i Risør Handelsstand. Dette innlegget står jeg imidlertid bak som listekandidat for Venstre.

Willy Thorsen
Listekandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**