Til innhold
Risør Venstre

Se framover med Venstre.

Risør Venstre

– et parti for forutsigbarhet og troverdighet, genuint opptatt av en positiv utvikling i Risør, ikke bare i ord, men også i handling!

Valget handler om hvem du som velger mener kan innfri dine forventninger til en gjestfri og god kommune med vekstambisjoner.

 

Risør Venstre har åpne gruppemøter hver mandag før kommunestyremøtet.

 

Vi har flere saker vi ønsker å bli målt på:

 • Folkehelse

  - Ferdigstille ny svømmehall innen 2023.
  - Få på plass en fritidskortordning for barn og unge mellom 6 og 18 år slik at økonomi ikke skal være en hindring for å delta i organisasjoner og frivillighet.
  - Bygge universelt utformet kyststi over vannspeilet fra Flisvika til Randvik. Dette som et innovasjonsprosjekt i samarbeid med lokalt næringsliv.
  - Etablere nærmiljøanlegg (f.eks lekeplasser, ballbinger og trimløyper) flere steder i kommunen.
  - Styrke folkehelsen ved å øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger til kr 500 000. Målet med dette å gjøre tilbudene mer tilgjengelige for alle.
  Etablere utstyrsbank for barn og unge.

 • Trafikksikkerhet og samferdsel

  - Ny trafikksikkerhetsplanen må prioriteres. Denne må ha fokus gang- og sykkelveinettet i kommunen, langs Risørveien og videre mot Søndeled.
  - Bevare dagens bokvalitet og drikkevannskilder ved utbygging av ny E18 og Risørveien.
  - Legge til rette for parkeringshus i Urheia.
  - Videreføre to timers gratis parkering i sentrum fra 1. september til 31. mai fram til parkeringsanlegg kan tas i bruk.
  - Etablere hurtigladestasjoner for el-biler og el-båter på Hope, Søndeled og i Risør

 • Helse

  - Videreføre fastlegetjeneste og styrke helsetjenestene på Søndeled og i Risør.
  - Styrke hjemmetjenesten og ordningen for brukerstyrt personlig assistanse.

 • Barnehage og skole

  - Opprettholde fullverdige barnehager og barneskoler med SFO på Hope, Søndeled og i Risør. Kommunale og private barnehager skal likebehandles.
  - Innføre båtførerprøven i valgfaget natur, miljø og friluftsliv til elever i ungdomsskolen når faget kommer i 2020.

 • Økt attraktivitet

  - I samarbeid med velforeninger og grunneiere etablere nye badeplasser/gjestebrygger ved ferskvann, i fjordene og skjærgården.
  - Legge til rette for økt boligbygging i hele kommunen.
  - Ferdigstille bobilparken med sanitæranlegg på Tjenna og vurdere etablering av bobilparker andre steder i kommunen.
  - Starte arbeidet med omorganisering av Risør havn for å gjøre den mer attraktiv for besøkende.
  - Rydde vegetasjon i kommunale friområder i samarbeid med lag og foreninger eller arbeidspatruljen.

 • Kommunal drift

  - Beholde kommunens administrasjon samlet på Frydendal og effektivisere kommunal drift.
  - Innføre kommunalt servicetorg med forpliktende hurtigbehandling av enkle saker.
  - Selge tomteområder og kommunal eiendom som kommunen ikke trenger, og sørge for systematisk og bedre vedlikehold av eiendom som kommunen skal beholde.
  - Ikke øke eiendomsskatten utover dagens nivå.

 • Næring og kultur

  - Ferdigstille reguleringsplan for Risør historiske sentrum med økt fokus på vern via bruk og best mulig tilrettelegging for godt bomiljø og god næringsdrift.
  - Videreutvikle stipendordningene innen kunst og idrett, og etablere nytt næringsstipend til unge etablerere

Våre folk