Til innhold
Foto: Heidi E. K. Paulsen
Risør trenger Venstre - og Venstre trenger DIN stemme!

Risør Venstre

– et parti for forutsigbarhet og troverdighet, genuint opptatt av en positiv utvikling i Risør, ikke bare i ord, men også i handling!

Valget handler om hvem du som velger mener kan innfri dine forventninger til en gjestfri og god kommune med vekstambisjoner. 

 

Vi har flere saker vi ønsker å bli målt på:

 • Folkehelse

  - Ferdigstille ny svømmehall innen 2023.
  - Få på plass en fritidskortordning for barn og unge mellom 6 og 18 år slik at økonomi ikke skal være en hindring for å delta i organisasjoner og frivillighet.
  - Bygge universelt utformet kyststi over vannspeilet fra Flisvika til Randvik. Dette som et innovasjonsprosjekt i samarbeid med lokalt næringsliv.
  - Etablere nærmiljøanlegg (f.eks lekeplasser, ballbinger og trimløyper) flere steder i kommunen.
  - Styrke folkehelsen ved å øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger til kr 500 000. Målet med dette å gjøre tilbudene mer tilgjengelige for alle.
  Etablere utstyrsbank for barn og unge.

 • Trafikksikkerhet og samferdsel

  - Ny trafikksikkerhetsplanen må prioriteres. Denne må ha fokus gang- og sykkelveinettet i kommunen, langs Risørveien og videre mot Søndeled.
  - Bevare dagens bokvalitet og drikkevannskilder ved utbygging av ny E18 og Risørveien.
  - Legge til rette for parkeringshus i Urheia.
  - Videreføre to timers gratis parkering i sentrum fra 1. september til 31. mai fram til parkeringsanlegg kan tas i bruk.
  - Etablere hurtigladestasjoner for el-biler og el-båter på Hope, Søndeled og i Risør

 • Helse

  - Videreføre fastlegetjeneste og styrke helsetjenestene på Søndeled og i Risør.
  - Styrke hjemmetjenesten og ordningen for brukerstyrt personlig assistanse.

 • Barnehage og skole

  - Opprettholde fullverdige barnehager og barneskoler med SFO på Hope, Søndeled og i Risør. Kommunale og private barnehager skal likebehandles.
  - Innføre båtførerprøven i valgfaget natur, miljø og friluftsliv til elever i ungdomsskolen når faget kommer i 2020.

 • Økt attraktivitet

  - I samarbeid med velforeninger og grunneiere etablere nye badeplasser/gjestebrygger ved ferskvann, i fjordene og skjærgården.
  - Legge til rette for økt boligbygging i hele kommunen.
  - Ferdigstille bobilparken med sanitæranlegg på Tjenna og vurdere etablering av bobilparker andre steder i kommunen.
  - Starte arbeidet med omorganisering av Risør havn for å gjøre den mer attraktiv for besøkende.
  - Rydde vegetasjon i kommunale friområder i samarbeid med lag og foreninger eller arbeidspatruljen.

 • Kommunal drift

  - Beholde kommunens administrasjon samlet på Frydendal og effektivisere kommunal drift.
  - Innføre kommunalt servicetorg med forpliktende hurtigbehandling av enkle saker.
  - Selge tomteområder og kommunal eiendom som kommunen ikke trenger, og sørge for systematisk og bedre vedlikehold av eiendom som kommunen skal beholde.
  - Ikke øke eiendomsskatten utover dagens nivå.

 • Næring og kultur

  - Ferdigstille reguleringsplan for Risør historiske sentrum med økt fokus på vern via bruk og best mulig tilrettelegging for godt bomiljø og god næringsdrift.
  - Videreutvikle stipendordningene innen kunst og idrett, og etablere nytt næringsstipend til unge etablerere

Våre folk

Rolf Dahle<

Rolf Dahle

Vara til innlandsfiske- og viltnemnda
  Kjersti Moen<

  Kjersti Moen

  Medlem i samarbeidsutvalget på Søndeled skole