Malvik Venstre ønsker nytt sykehjem på Vikhammer

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de som har størst behov for omsorg.
Malvik preges av velferd og velstand, men det er noen som i det daglige ikke har opplevelsen av dette. Jeg tenker da på de som har Malvik sykehjem som sitt hjem, skriver Håvard V. Aarnseth i et leserinnlegg i Malvikbladet 5. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Å kunne bo i sin egen bolig også når alderen eller helsa krever sitt, er det de fleste vil.
Malvik Venstre vil derfor styrke den hjemmebaserte omsorgen. Dette dreier seg om organisert vaktmestertjeneste, hjemmehjelp og enkle helsetjenester utført i hjemmet.

Videre må tilbudet være godt både når det gjelder institusjonsplasser og omsorgsboliger, slik at de som behøver omsorgen i større grad kan velge den tjenesten som er nødvendig.
Avlastningsplasser, korttidsopphold og trygghetsalarm må også være en del av tilbudet skal brukernes valgfrihet være reell.
Målet må alltid være at kommunens omsorgstrengende skal oppleve trygghet i sin hverdag, og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov.

Siden dagens sykehjem ble tatt i bruk på 60 tallet er antall innbyggere i kommunen mer enn doblet. Ser en fremover i tid er det klart at antall innbyggere fortsatt vil øke. Dette fører med seg et behov for flere sykehjemsplasser i kommunen.

Dagens sykehjem er trangt og nedslitt. De som bor der, eller arbeider der, opplever ikke kår slik de skal være i dag. Derfor er det lagt planer om oppgradering av dagens sykehjem.
Malvik venstre vil være en pådriver for en rask gjennomføring av disse planene.
Likevel er det slik at selv etter dette, vil tilbudet være for dårlig når det gjelder kvalitet på, og antall sykehjemsplasser i kommunen.

Derfor må det nå startes et planarbeid med sikte på å bygge et nytt sykehjem, slik at det i fremtiden vil være to hjem i kommunen. Malvik venstre vil at det nye sykehjemmet skal bygges på Vikhammer. Dette vil gi det nødvendige antallet plasser i kommunen, og det vil gi også de som bor i ytre Malvik muligheten til å bo i kjente omgivelser, og nært de en har delt sine liv med, selv når en ikke lenger ser det som mulig å bo i sin egen bolig.

Håvard V. Aarnseth
1. kandidat ved kommunestyrevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**