Malvik Venstre sitt valgprogram

Malvik Venstre: Program for 2023 – 2027

Venstre er miljøpartiet i Malvik. Vi forener fortsatt vekst med en bevisst miljøpolitikk. Hensynet til klima og miljø må være grunnlaget for alle beslutninger i kommunen.

Vi vil bygge ut boliger, skoler, kulturbygg konsentrert om de tre tettstedene Vikhammer, Hommelvik og Sveberg. En slik konsentrasjon er nødvendig for å gi økt tilbud av butikker, serveringssteder og andre tilbud. Dette er viktig å redusere behovet biltrafikk og er viktig av hensyn til klima og miljø.

Det er betydelig rasfare flere steder i kommunen. Venstre vil ta initiativ til at kommunen gjennomfører en ny og grundige analyse av rasfaren knyttet til veibygging, byggeprosjekter og andre inngrep i naturen. Vi ønsker å styrke den generelle beredskapen i kommunen.

Biltrafikken i og gjennom må reduseres av hensyn til klima og miljø. Det betyr forsterket kollektivtilbud, første og fremst for å gi et bedre tilbud på Sveberg.

For Malvik Venstre er det fortsatt et mål at jernbanen gjennom kommunen skal ha dobbeltspor og gå i tunnel. Vi vil fortsatt arbeide for at dette kommer inn i den nasjonale transportplanen. Et tog med flere avganger, spesielt mellom Værnes og Trondheim, vil gi redusert biltrafikk og dermed redusere klimautslipp. Jernbanelinjen langs fjorden skal blir gang- og sykkelsti.

Malvik Venstre vil kjempe for at et nytt felles svømmeanlegg for hele kommunen på Midtsand. Begge hallene i kommunen må erstattes, og det er urealistisk at kommunen har råd til to anlegg. Et anlegg på Midtsand, nær en stor campingplass og mange besøkende spesielt om sommeren, kan også få inntekter fra bruk når skolene har fri. Det er nødvendig å få arbeidet raskt i gang av hensyn til skolesvømming, aktive svømmere og andre brukere. Anlegget bør også være tilpasset eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Midtsand er ideelt fordi det er tilgang på stort offentlig areal nær sjøen. Vi er også opptatt av det er viktig med et felles anlegg i kommunen for å redusere «todelingen» i kommunen. Vi vil arbeide for at dette skal bli et regionalt anlegg, med finansiering fra andre kilder enn kommunen, som fylket, staten, andre private og offentlige midler.

Venstre vil ha fart på hytte i marka, noe som er vedtatt i prinsippet. Dette skal være et tilbud for alle, men med lett adgang for eldre og personer med funksjonsnedsettelse som er avhengig av rullestol og annet for å komme seg ut i marka. Dette kan gjøres til et regionalt tilbud med betydelig innslag av støtte fra eksterne offentlige og idealistiske finansieringskilder som fond og stiftelser som har midler til slike formål.

Malvik Venstre vil fortsette arbeid for utbygging av Saksvik skole. Det viktigste er å få på plass ny sal og rom innen kunst og håndverk. Vi ønsker at dagens hovedbygg skal bevares og at utbyggingen kan være trinnvis. Både det eksisterende bygget og nybyggene må ha effektive energiløsninger som solpanel. Skolen skal minst være selvforsynt med energi

Venstre forutsetter at flerbrukshallen i Hommelvik blir bygget raskt. Den må også være minst et nullutslippsbygg.

Venstre vil ha en kommunal plan for energieffektivisering og produksjon av sol på flater også på eksisterende kommunale bygg.

Vårt grunnsyn

Venstre er et sosialt og liberalt parti – et grønt sentrumsparti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstres visjon er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Dette skal også prege vårt arbeid i Malvik.

Venstre er et sentrumsparti som går for de beste løsningene for innbyggerne. Kvalitet er viktigere enn hvem som gjør jobben. Vi er positive til ideelle og private aktører. I nesten alle sammenhenger er konkurranse positivt. Det å ha variert tilbud fra ulike aktører er ikke det samme som privatisering.

Vi er for en sterk offentlig skole. For å få bedre tjenester må vi fortsette å styrke heltidskulturen og legge stort vekt på god ledelse. Det vil gi lavere sykefravær. Det gir en god sirkel som fører til bedre tilbud til innbyggerne. Det er viktig med et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunen må være offensiv i å ta bruk digitale løsninger på alle områder.

Klima og miljø

Et godt og levedyktig miljø er viktig for trivsel og utvikling, samtidig har vi et ansvar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjoner. Malvik Venstre til at det føres en aktiv klima- og miljøpolitikk. Det klimaregnskapet kommunen arbeider med må være grunnlag for våre beslutninger.

Sentrumutviklingen på Vikhammer forseres slik at vi får et tettsted med flere boliger og flere tilbud. På de frie områder må det bygges relativt tett og høyt, men inneholde grønne korridorer til sjøen og naturlige møtesteder. Det må legges stor vekt på trafikksikkerhet med gode løsninger for syklister og gående – ikke minst for elever. Fartsgrensen må raskest mulig settes ned til 30 kilometer i timen. Fortetting i eksisterende bebyggelse må skje med stor vekt på det helhetlige miljøet og byggestil i området. Vi sier nei til prosjekter som bryter med dette. Arealene langs sjøen blir etter hvert frigjort til gang- og sykkelsti, med mulighet for natur- og friluftsliv. Kommunen må legge egne eiendommer i sentrum ut for salg hvis det ikke er klare planer om egen bruk. Kommunen må vær en aktiv pådriver for sentrumsutviklingen.

 

Helse: For de som trenger det aller mest.

Malvik Venstre vil at tiltakene innen helse og velferd i hovedsak skal sette først de som trenger det mest. Vi innser at det offentlige ikke har nok menneskelige ressurser til å dekke den sterke økningen i etterspørsel etter helsetjenester.

Vi vil legge mer vekt på å styrke tiltak som gir økt hjelp til selvhjelp. Vi ønsker at kommunen skal utrede dette grundig. Dette er viktig for å redusere etterspørsel etter helsetjenester fra ungdom og unge voksne. Målet er å gå til den grunnleggende årsaken til opplevd økt utenforskap, sykefravær og etterspørsel etter helsetjenester. Det må finnes en variasjon av tiltak der det legges større vekt på hjelp til selvhjelp. Fontenehus er et eksempel på en slik lavterskel tiltak som også kan etableres i Malvik.

Mer av ressursene innen helse og velferd må gå til forebyggende arbeid. Vi må gjennom styrket ledelse, økt kompetanse, digitale hjelpemidler og økt få mest mulig helse ut av de tilgjengelige ressursene. Pasientens helsetjeneste innebærer at pasienten skal være en aktiv deltager når det gjelder egen helse og samhandling.

For at helsevesenet skal fungere må det være tilstrekkelig med kompetente ansatte både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og for å sikre dette må det inngås forpliktende samarbeid og finnes bærekraftige løsninger på dette i helsefelleskapene.

Venstre vil løfte fram de svakeste gruppene i kommunen. Vi ønsker et kompetanseløft innen helse og omsorg.

I samarbeid med de ansatte vil vi fortsette arbeidet for å øke andelen heltid og redusere sykefraværet. Det vil gi bedre tjenester til kommunens innbyggere. God ledelse på alle nivå er en forutsetning for å lykkes.

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste – de som faller utenfor. Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte, velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem.

Venstre vil:

 • Det er nødvendig å heve kompetansen innen helse og velferd for å gi bedre tjenester. Det kan føre til mer heltid, lavere sykefravær, bedre rekruttering og bedre tjenester. God ledelse og heltidskultur er ekstra viktig innen helse og omsorg.
 • Spesielt styrke arbeidet innen rus og psykiatri der utfordringene i kommunen er store. Kompetansen må bedres og mer ressurser tilføres.
 • Alle kommunale bygg må være tilpasset funksjonshemmede.
 • Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov: institusjonsplasser, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.
 • Styrke tilbudet innen rehabilitering og hjemmehjelp.
 • Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger.
 • Engasjere flere helsefagarbeidere.

 

Satsing på skolen

Et godt oppvekstmiljø er en av kommunens viktigste oppgaver. Det er viktig å bruke skolene mest mulig til ulike aktiviteter. Mer av kulturskolen må legges inn i normal «arbeidstid» for de minste. Det må stimuleres til at dette også gjelder andre aktiviteter.

Venstre vil:

 • Saksvik skole må bygges ut i løpet av neste periode. Det viktigste er å få på plass ny sal og rom innen kunst og håndverk.
 • Bygg er ikke nok for å få god undervisning, kompetanse og god ledelse er like viktig. Venstre vil innføre åremål for rektorer (fem år) på kommunens skoler.
 • Skolehelsetjenesten må styrkes og minst følge nasjonale normtall. Helsesykepleier og ressurser til miljøterapeutisk arbeid er viktig.
 • Det skal være gratis opphold på SFO for barn i lavinntektsfamilier. Det må stilles tydelige krav til pedagogisk kompetanse i SFO og sikre at alle som trenger det får leksehjelp gjennom SFO eller andre lokale tilbud.
 • Den kommunale kulturskolen må endres og mer av undervisningen legges innenfor en utvidet skoledag/SFO og med kollektive løsninger. Bruk på tvers av virksomheter.
 • Frivilligheten skal stimuleres gjennom gratis leie i kommunale bygg.
 • Styrke barnevernet både økonomisk og faglig. Et godt barnevern krever en åpen og ubyråkratisk holdning, og et godt samspill mellom offentlige hjelpere og det private nettverket. Det må legges vekt på forebyggende arbeid.
 • Leirskoletilbudet beholdes
 • Barnehagedekningen i kommunen må være bedre enn minstekravet.
 • To årlige barnehageopptak.
 • Noen barnehager i kommunen bør ha utvidet åpningstid. Dette er spesielt viktig for folk som jobber turnus.

 

Kultur og fritid

Malvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv. Det frivillige arbeidet i kommunen er imponerende, frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Malvik har flotte naturområder og friarealer som må bevares, men tilbudet til eldre og personer med funksjonsnedsettelse må styrkes..

Venstre vil:

 • Styrke det offentlige bidraget til frivillige organisasjoner.
 • Arrangementer for og med barn og unge skal ha gratis leie i kommunens bygg som Bruket og Ytre Malvik Samfunnshus.
 • Et levende bibliotek med utvidede åpningstider og variert tilbud.
 • Bygge hytte ved i Malvik-marka i samarbeid med de frivillige organisasjonene. Det skal være helårsvei fram til hytta slik at den blir tilgjengelig også for eldre og folk med funksjonsnedsettelse.
 • Støtte utviklingen av et aktivt, variert og moderne landbruk som bevarer kulturlandskapet. Arealene ved Leistad og Kvegjerdsmyran skal ikke bygges ned.
 • Sette krav til regulering av nærings- og boligarealer slik at en bevarer landskapet og tilgangen på naturmiljøer og grønne korridorer.

 

Vei, kollektiv, gang og sykkel

 • Jernbanen mellom Ranheim og Hommelvik legges i tunnel med dobbeltspor.
 • Eksisterende jernbanetrase bygges om til gang og sykkelsti slik at den blir sammenhengende mellom Ranheim og Stjørdal.
 • Kollektivtilbudet med buss styrkes, spesielt på Sveberg.
 • Venstre vil at Malvik skal søke om å bli en forsøkskommune for førerløse elektriske småbusser.
 • Jobbe for ny gang og sykkelsti langs fylkesveien fra Være og over mot Leistad. (fylkesveien)
 • Gjennomføre bygging av fortau og sikring av utsatte skoleveier. Få en plan for trafikksikkerhet. Legge vekt på trafikksikkerhet i sentrumsutvikling.

 

Variert næringsliv

Næringsutviklingen i kommunen må stimuleres – Malvik må utnytte muligheten som ligger i plasseringen mellom Trondheim og Stjørdal. Det er viktig å få et variert næringsliv i kommunen

Venstre vil:

 • Næringsvirksomhet som er arealkrevende må legges på Sveberg og langs motorveien fra Sveberg til Stav. Her er det fortsatt rom for vekst. Næringsarealene må utnyttes bedre med høyere bygg og færre parkeringsplasser. Det må også stilles krav til energieffektive løsninger og bruk av solenergi. Det det ikke monteres solpanel må det være grønne tak.
 • Kommunen må fullføre arbeidet for å finne en helhetlig løsning for havneområdet i Muruvik.
 • Næringsarealet må ikke utvides inn i marka fra Sveberg. Området rundt Stavsjøen skal ikke bygges ut. Malvik Venstre er sterkt imot å regulere det verdifulle arealet vest for Vassåsen til næring.
 • Kunderettet og mindre arealkrevende servicevirksomhet bør konsentreres om kommunens etablerte tettsteder.
 • Arbeidet må intensiveres for å få mer næringsvirksomhet som ikke er arealkrevende. Her er mulighetene store i Hommelvik som et sentralt kollektivt knutepunkt i regionen, men også kontorbygg bær komme på Vikhammer.
 • Kommunen må gi flere kommunale oppdrag til sosiale entreprenører. Gründerskap må være en del av tilbudet i grunnskolen – i nær kontakt med det lokale næringslivet.