Viktig ordførervalg!

Ordføreren er kommunens fremste representant og tillitsvalgt. Derfor er ordførervalget svært viktig. Jan Einar Henriksen (V) bør stemmes inn skriver Dag Jørgen Hveem i et avisinnlegg i Aust Agder Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innlegget er ikke tilgjengelig på Aust Agder Blads hjemmeside, derfor gjengir vi innlegget i sin helhet her:

Viktig ordførervalg!

 Jan Einar vil være samlende og den av ordførerkandidatene som best kan legge til rette for et godt samarbeidsklima i bystyret.

Jan Einar vil være samlende og den av ordførerkandidatene som best kan legge til rette for et godt samarbeidsklima i bystyret.

Ordføreren er kommunens fremste representant og tillitsvalgt. Derfor er ordførervalget svært viktig. Jan Einar Henriksen (V) bør stemmes inn. Hvorfor? Kombinasjonen mellom politisk substans og representativitet. Venstre er et solid, næringsvennlig sentrumsparti, som samtidig ikke mister av syne andre viktige områder, f.eks. kunst og kultur, miljø, eldreomsorg, skole og oppvekst. Venstre er det partiet som best forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Jan Einar vil være samlende og den av ordførerkandidatene som best kan legge til rette for et godt samarbeidsklima i bystyret. Han vil også sørge for et konstruktivt og effektivt samarbeid med administrasjonen, bl.a. med sikte på etablering av flere varige arbeidsplasser i kommunen.

Mange stiller spørsmålet om vi nå blir landets første og eneste kommune med RV-ordfører. Jeg håper ikke det. Riktignok har Knut Henning Thygesen sider som er lett å like; hyggelig, sympatisk og grundig. Men jeg er redd for at alt for lite vil skje på utviklingssiden i kommunen. Utredninger kan være positivt — og likeså at alle skal høres. Det er imidlertid ikke bra hvis saksbehandlingen bærer preg av obstruksjon eller bruk av "sirupsteppe" — da skjer det ingenting. Her har RV en dårlig historikk å vise til lokalt. Når beslutningsgrunnlaget er godt nok, må beslutning tas. Politikerne — også fra RV — må være forutsigbare og ikke stadig vekk forsøke seg på omkamper av ulike karakter.

 Interessentene må i kontakten med kommunen gis en ekte følelse av å være velkommen til Risør.

Interessentene må i kontakten med kommunen gis en ekte følelse av å være velkommen til Risør.

Potensielle næringsetablerere må kunne stole på kommunen. Måten interessenter blir tatt imot og behandlet på, kan utgjøre forskjellen på om Risør blir den foretrukne kommune eller ikke for etablering av nye arbeidsplasser. Interessentene må i kontakten med kommunen gis en ekte følelse av å være velkommen til Risør. Holdningen må reflektere at vi genuint ønsker ny næringsetablering, samtidig som hensynet til eksisterende bedrifters eksistens og videre vekst i kommunen ivaretas.

RV mener i følge partiets (Rødts) nye arbeidsprogram at "motsetninga mellom de som eier og de som arbeider, mellom borgerskap og arbeiderklasse, er den mest grunnleggende motsetninga i samfunnet". Dette er jeg sterkt uenig i. Tvert i mot er samarbeidet mellom arbeidere og kapitaleiere — basert på et sterkt bedriftsdemokrati — en viktig forklaringsvariabel på fremveksten av vårt velferdssamfunn, også i Risør.

Vi kan lese på RV´s hjemmeside (www.roedt.no) at kapitalismen er "en trussel mot alt liv på jorda", og at "bare gjennom å styrte kapitalismen kan menneskene fritt velge sin framtid". Ordførervalget dreier seg om hvem vi skal ha som "spydspiss", som førstekontakt utad, bl.a. i det viktige arbeidet med å legge til rette for økt næringsetablering ("kapitalisme") i Risør. Da finner jeg det svært problematisk med en ordfører som er sterk motstander av det systemet han skal bidra til å videreutvikle og få til å gro. RV og Knut Henning har som mål å "styrte" systemet med markedsøkonomi og bør ikke velges! Like lite som kirken bør ansette en ateist som prest. Knut Henning vil ikke kunne klare å fylle rollen som offensiv kraft i kommunen. Jan Einar er den av kandidatene som best vil klare dette. Han vil være aktiv overfor potensielle næringsetablerere, aktiv overfor fylkeskommunen for å styrke Risør videregående skole, aktiv overfor statlige myndigheter i arbeidet med å bedre Risørs rammebetingelser, enten det skal jobbes for rehabiliteringssenter eller andre ting, og aktiv på andre viktige områder.

I valgkampen er det naturlig nok fokus på alle gode formål som politikerne vil bruke penger på. Like viktig er hvordan dette skal finansieres. Det aller meste av kommunens inntekter kan ikke påvirkes av lokalpolitikerne på kort sikt. Eiendomsskatten er ett av få unntak. Venstre mener kommuneøkonomien tilsier at vi bør beholde eiendomsskatten på dagens meget moderate nivå. For Risør vil dette utgjøre ca 14-15 millioner kroner. Bortfall av disse inntektene ville ha betydd drastiske kutt på svært viktige områder. Knut Henning sier at RV er mot eiendomsskatt. I stedet vil partiet øke andre skatter "for de rikeste". Urealistisk! Nivået på inntekts- og formuesskatten og overføringene til kommunene bestemmes på Stortinget, fjernt fra RV´s innflytelse. RV stemte for eiendomsskatt i Risør ved forrige korsvei og vil ikke stemme mot senere. Garantert! Det er ufint og populistisk å gi inntrykk av noe annet. Venstre har en politikk for vekst som kanskje på sikt kan overflødiggjøre eiendomsskatten. I dag trenger kommunen imidlertid disse inntektene, men skatten skal som nevnt forbli på et meget moderat nivå for den enkelte, hvis Venstre får bestemme.

Enkelte har etterspurt konkrete valgløfter. Det har Venstre kommet med tidligere, bl.a. i forhold til skole, kunst og kultur. Av plasshensyn skal jeg nå nøye meg med å gjenta at Venstre vil arbeide

 Holmen kan utvikles til et ”smykke” til glede for oss alle

Holmen kan utvikles til et ”smykke” til glede for oss alle

aktivt for at Flisvika-prosjektet blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Og videre at Holmen gis noenlunde samme rammebetingelser som i Flisvika, hvilket bl.a. vil si at Venstre er beredt til å gi reguleringsmessig valgfrihet mellom helårsbolig og fritidsbolig. Det gir økonomisk grunnlag for at bystyret kan stille store og realistiske krav til utbygger om at miljøestetiske hensyn ivaretas på beste måte. Derigjennom kan Holmen utvikles til et "smykke" til glede for oss alle. Disse utviklingsprosjektene vil kunne føre til at vi får nye mennesker til bykjernen store deler av året, mange kanskje hele året. Det trenger vi! Godt valg.

Dag Jørgen Hveem
Listekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**