11,4 % !!!!!

Vi gleder oss stort over det oppmuntrende valgresultatet. 11,4 % og 3 representanter i det nye kommunestyret er mer enn vi hadde satt oss som mål å oppnå! Men først og fremst vil vi rette en stor takk til alle dere som har bidratt til vårt gode førstegangsvalg i Gjerdrum, gjennom å gi deres stemme til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi er også veldig glade for alle positive og oppmuntrende kommentarer som vi har møtt på under valgkampen. Det tar vi også med oss når vi nå etterhvert skal gi oss i kast med våre nye oppgaver: Å gi våre konkrete bidrag til å videreutvikle Gjerdrum gjennom praktisk politikk og samarbeid.

demokrati

Foto: d

Vi er også takknemlige for at Venstre ble invitert til å utrede en ny politisk organiseringsmodell sist vinter. Men først og fremst er vi glade for at kommunestyret (helt i tråd med Venstres synspunkter) også til slutt ensstemmig vedtok en ny politisk modell i Gjerdrum som gir mer makt til kommunestyret, og færre faste utvalg. Vedtaket skjedde rett før valget, og vi tror det vil bidra til et åpnere og mer engasjerende lokaldemokrati i tiden fremover. Vi føler oss sterkt forpliktet til å bidra til at den nye organiseringsmodellen også blir vellykket i praksis.

Vi kan også forsikre alle våre velgere om at vi også i det praktiske arbeidet vi står overfor vil gjøre alt vi kan for få gjennomslag for de øvrige sakene som vi har lagt mest vekt på i valgkampen:

– Vi vil gi topp prioritet til skoleutbygging og skoleutvikling. Vi vil bidra til å styrke kunnskapen og lærerkreftene i våre skoler. Skolen trenger mer ressurser og flere lærere, og vi kan ikke fortsette å ha en sykemeldingsprosent på opp mot 16 %.

– Vi vil arbeide aktivt for å styrke næringsutviklingen lokalt, for å gjøre det både enklere og mer attraktivt å drive næring i Gjerdrum, og vi vil arbeide for en helhetlig planløsning for Ask som legger grunnlaget for å utvikle det sentrale Ask til en trivelig, liten landsby!

– Vi vil slå ring rundt den frivillige innsatsen innen kultur og idrett, ta bort unødvendige byrder, tenke nytt og skape en åpnere dialog og et mer produktivt samarbeid mellom kommunen og våre frivillige lag og foreninger.

– Vi vil arbeide for å gjennomføre en forpliktende klimaplan for Gjerdrum gjennom fornuftige tiltak som bidrar til lavere utslipp av klimagasser lokalt.

– Vi vil bidra til å styrke kommunens tjenestetilbud innen sosialtjenester, helse, pleie og omsorg – med særlig fokus på dem som trenger det mest.

– Vi vil bidra til å gjøre Gjerdrum til en bedre servicekommune overfor alle sine innbyggere og næringsdrivende. Vi kan ikke akseptere at Gjerdrum på nytt skal bli “kåret” til Norges 9. dårligste servicekommune (selv om man kan stille flere spørsmål til hvor representativ den mye omtalte undersøkelsen var i forhold til bredden i kommunens servicetilbud).

Vi er også sikre på at forbedringer ikke bare er et spørsmål om penger. Noen tiltak vil utvilsomt koste mye, mens andre koster mindre. Helt sikkert er det at forbedringer også handler en hel del om hvordan kommunen ledes – både politisk og administrativt, og om hvor godt samspillet mellom den politiske og administrative ledelsen er. Det er også helt sikkert at næringsutviklingen lokalt vil ha stor innvirkning på kommunens inntekter over tid. Gjerdrum trenger både god ledelse og god økonomi for å mestre utfordringene i tiden fremover.

Alt dette er vi oss bevisste i det vi gir oss i kast med mer praktiske gjøremål enn valgkamp. Med det gode valgresultatet i ryggen vil vi gjøre alt vi kan for å skape forbedringer som merkes – slik at vi også kan gjøre oss fortjente til enda høyere velgeroppslutning for Venstre ved neste valg!

I mellomtiden – mange takk for tilliten – vi kommer til å stå på!

Med vennlig hilsen,

Lars Peder Nordbakken
Leder Gjerdrum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**