Landbruksarealer og næring i Nordland

Helgeland Arbeiderblad melder at Landbruks- og miljøverndepartementene har sagt nei til at Vefsn kommune får omdisponere 150 dekar av landbruksarealet på Øya til industriformål. — Svært skuffende, kommenterer ordføreren, svært klok avgjørelse sier Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det hersker ikke tvil om at landbruk er en viktig del av det mangfoldige næringslivet i Nordland. Landbruket står foran mange utfordringer i årene fremover. Nordland Venstre vil gi jordbruket trygge arealmessige rammer over tid. Vi vil føre en restriktiv linje når det gjelder nedbygging av de produktive jordbruksarealene. Vi mener at landbruksarealer skal bli benyttet til landbruksrelatert næring.
Vi mener at norsk landbrukspolitikk har mange gode sider, men den er inkonsekvent i forhold til en helhetlig miljøprofil. Venstre vil styrke et nyskapende økologisk jordbruk i Nordland ved å knytte støtteordninger til betingelser om miljøvennlig eller økologisk drift og gjennom å styrke støtteordninger for nyskaping av økologiske høykvalitetsprodukter av mat med lokal tilknytning.
Venstre ønsker å stimulere til et mer miljøbevist landbruk. Det må være i samfunnets interesse at det gjøres økonomiske grep for å stimulere til mer utmarksbeite, både for å skåne miljøet og ikke minst for å skape miljø. Økt dyrevelferd, mindre transport av fôr, og hindre gjengroing av utmarksområder er i alles interesse. Kulturlandskapsbeite kan legges inn under "grønn boks" i WTO og dermed sikre bøndenes inntekt ved et eventuelt framtidig frafall i produksjonsstøtte. Våre naturgitte forutsetningene må utnyttes fra å være en ulempe til å være en fordel. På grunn av næringsverdi og renhet vil arktiske landbruksprodukter i fremtiden oppleve en enorm etterspørsel.
Landbrukskontorene og næringsselskaper bør være den profesjonelle hjelperen for bønder som ønsker å stille om landbruksdriften fra tradisjonell til økologisk produksjon. Gründere som satser på lokale småskalaprodukter må ytes større oppmerksomhet. Forbrukere har makt til å endre markedsforutsetningene rask. Det gjelder å være á jour med dagens utvikling.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**