Samarbeidsavtalen mellom Ap, SV, Sp og Venstre

De fire samarbeidspartiene Ap, SV, Sp og Venstre har laget et politisk samareidsdokument for perioden 2007 – 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De fire partiene Ap-Sp-V og Sv er enige om følgende grunnleggende føringer for det politiske arbeidet i Skien kommune for kommunevalgperioden 2007 til 2011:

Partienes selvstendighet:
Fire partier i samarbeid krever god forståelse og respekt for det enkelte partis egenart. Derfor vil de enkelte partiers programmer også være førende for det arbeidet partiene skal gjøre i Skien Bystyre. Imidlertid er de samarbeidende partier enige om å søke løsninger gjennom samtaler og møter for på den måten å avklare tidlig de enkeltes partiers behandling av enkeltsaker. Som et grunnlag og plattform for det videre arbeid vil likevel partiene samles om nedenstående politiske hovedpunkter og politisk organisering/styring:

(Punktene er ikke prioritert, nummerering er gjort for å lette behandlingen internt i partiene)

Politikk.
Miljø og klimatiltak.

1. Kommunens bilpark skal innen 2011 i størst mulig grad være basert på fornybar energi med lave Co2 utslipp.
2. Kildesortering utvides til også å omfatte glass, metaller og plast.
3. Fornybar energi skal være hovedvarmekilden i alle nye offentlige bygg, og det skal også nyttes i alle større nye private bygg så langt infrastruktur og lovverket tillater.
4. Offentlige innkjøp skal være miljøriktige der det er mulig.
5. Kollektivtransport skal styrkes ved at arbeidet med kollektivfelter/gater og kollektivprioritert forkjørsrett skal igangsettes umiddelbart. Kommunen skal vurdere premiering av kollektivbrukere ved en offensiv støtte til prispolitikken.
6. Ved brukerbetaling i forbindelse med nye vegprosjekter skal inntil halvparten av inntektene gå til å bedre kollektivtilbudet.
7. Øke aktiviteten for å få til gjennomgående sykkel og gangveier.
8. Lage klimaregnskap og konkrete målsettinger som i varetar vårt ansvar også for kommende generasjoner.
9. Ivareta og utvikle friområder langs vannveiene med byggefrie soner.
10. Arbeide for vern av landbruksjord og kulturlandskap, bl.a. ved etablering av "markagrenser"

Sosial og omsorgspolitikk.
1. Det er et mål å styrke grunnbemanningen i institusjonene og i hjemmehjelpstjenesten og øke forebyggende innsats.
2. Styrke innsatsen innenfor barnevernstjenesten, PPT og SPT.
3. Ivareta det sosiale ansvaret overfor de som trenger det mest i Skien. Øke antall plasser til de som trenger heldøgns pleie og omsorg, tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.
4. Gi økt støtte til legemiddelbasert rehabilitering av rusmisbrukere og øke støtten til frivillige organisasjoner som arbeider mot rus og overgrepsproblematikk.
5. Videreføre arbeidet for raskt å bedre fremkommeligheten for funksjonshemmede.
6. Utarbeide en lokal plan for fattigdomsbekjempelse i kommunen.

Skole og kulturpolitikk.
1. Sørge for et godt inneklima i alle skoler og barnehager.
2. Følge opp plan for utvikling av elevenes digitale kompetanse.
3. Øke voksentettheten i grunnskolen og gi kompetanseutvikling for lærerne.
4. Utvide gradvis ordningen med frukt og grønt i grunnskolen
5. Kultur og aktivitetssentraene åpnes på søndagene.
6. Etablere frivillighetsfond.
7. Oppgradere og videreutvikle Ibsenhuset som et regionalt kultursenter.

Næring og utvikling.
1. Kommunens engasjement skal i hovedsak være rettet mot næringslivets rammevilkår.
2. Næringsavdelingen i kommunen styrkes og Vekst i Grenland, VIG AS må utfordres og utvikles ut fra dagens behov i Grenland.
3. Boliger og næring i sentrum skal være med å styrke Skiens attraksjonskraft. Inntil det er utviklet parkeringsanlegg skal det gis dispensasjon fra regler om antall parkeringsplasser i tilknytning til boligutvikling av bestående bygg i sentrum.
4. Kommunen skal bidra til at private aktører gis gode rammebetingelser for utvikling av sine virksomheter i tilknytning til eiendomsutvikling og næringsutvikling.
5. Samarbeide med landbruksnæringa for å skape et livskraftig landbruk og nye næringsveier i landbruket.
6. Arbeide for høgskolestudier og økt næringsutvikling på Klosterøya.

Flyktning og integreringspolitikken.
1. Skien må som en mellomstor by i Norge være med på å ivareta landets formelle og moralske forpliktelser overfor mennesker på flukt og bidra til bosetting og integrasjon for de som får opphold i landet.
2. Skien kommune skal gi kvinner på flukt fra vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, tvangsprostitusjon eller liknende nødvendig hjelp.
3. For å kunne gi et best mulig tilbud til enslige, mindreårige flyktninger/asylsøkere, ønsker Skien å etablere kompetansesenter for støttekontakter og fosterhjem som bidrar til gode oppvekstbetingelser.
4. Igangsette flere tiltak som sørger for en likeverdig opplæring for språklige minoriteter, i skole og i barnehage.
5. Ta initiativ til programmer som fremmer rekruttering av minoritetsspråklige innen alle sektorer i kommunen.

Kommunen som arbeidsgiver.
Det er de samarbeidende partiers holdning at det er avgjørende for et godt arbeidsmiljø med forutsigbare arbeidsbetingelser og oppgaver. I et samarbeid med de ansattes og deres organisasjoner skal kommunen være en god arbeidsgiver som legger avtalene i arbeidslivet til grunn for all sin aktivitet på dette området. Dette skal også gjelde for alle de selskaper og samarbeidsprosjekter/oppgaver som kommunen er oppdragsgiver for. Samtidig skal kommunen være offensiv i forhold til å finne fram til gode og rasjonelle løsninger på de arbeidsoppgaver som skal gjøres.

Politisk organisering.
Bystyret i Skien har gjennom vedtak gjort det mulig å innføre parlamentarisme i Skien. Dette må i tilfelle gjøres i løpet av 2008. De samarbeidende partier er enige om at dette ikke innføres nå.
Det skal være formannskapsmodellen som legges til grunn for det videre arbeid med følgende presiseringer:

Hovedutvalgene.
Hovedutvalgene skal ikke lenger være fagutvalg underlagt formannskapet, men være direkte underlagt bystyret. Det betyr at alle saker som ligger innenfor de rammer som bystyret har fastlagt ligger til hovedutvalget å behandle/ beslutte. Hovedutvalget vil på denne måten både være et driftsstyre for sektoren samtidig som hovedutvalget legger grunnlaget for den politiske behandlingen i bystyret dersom sakene er av en slik karakter at de må behandles i bystyret (Lover-forskrifter-regler) Hovedutvalgene vil på denne måten ha behov for oftere møter enn i dag. Det kan føre til mer kontinuitet i behandlingen. En annen konsekvens er at hovedutvalgenes ledere og nestledere må ha noe bedre tid til sine saks og møteforberedelser.

Formannskapet.
Formannskapet må i likhet med nåværende ordning i Skien være arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for sektoren. Budsjett- Langtidsbudsjett — finansforvaltning mv. En slik modell kan bety at formannskapet ikke har behov for møter hver 14 dag, siden hovedutvalgene avgjør langt flere saker.

Politiske verv
Ordfører Ap
Varaordfører V

Medlemmer Ap V Sp Sv
Formannskap( 13) 3 1 1 2
Hovedutvalg ( 11)*5 18 5 1 6
Kontrollutvalg (5) 1 1 0 1
Hovedutv.ledere (5) 3 1 0 1
Hovedutv.nestl. ( 5) 2 1 0 2
Finansutvalg (5) 1 1 0 1
Kontorbygg 2 1 1 1
Pensjonskassa(3) 1 1 0 0
Komm.Sent.forb.(3) 1 1 0 1
Havnestyret (1) 1 0 0 0
Havnerådet (2) 1 1 0 0
Skagerak Energi (1) 1 0 0 0
Vekst i Grenland (1) 0 1 0 0
Ibsenhuset (7)** 2 0 0 1

** Til Ibsenhusets styre er det praksis for at hver side har valgt en representant som ikke kommer fra bystyret. I denne perioden har det vært Ståle Tveit og Magnhild Holmberg.

Teknisk
Leder Venstre – nestleder AP / Ap 3 – SV 1

Helse og sosial
Leder SV – nestleder AP / AP 3 – V 1

Skole og kultur
Leder AP – nestleder SV / AP 2 – V 1 – SV 1

HOAN
Leder AP – nestleder V / AP 3 – SV 1

Adm og like.
Leder AP – nestleder SV / AP 3 – V 1 – Sp 1

Skien 20. september 2007.

Gustav Søvde
Skien V

Rolf Erling Andersen
Skien Ap

Heidi Hamadi
for Skien SV

Trond Ballestad
Skien Sp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**