-Klare mål for reduksjoner av utslipp er nødvendig for klimaforlik

-Det nå er behov for konkret handling i klimapolitikken, sa Venstres Helge Solum Larsen i Stortingets trontaledebatt.
-Vi trenger en massiv satsing innen kollektivtrafikk spesielt i byene, en storsatsing på ny fornybar energiproduksjon, økt innsats for utvikling av klimateknologi og tiltak for å få ned utslippene fra olje- og gassvirksomheten. På disse områdene har lavutslippsutvalget pekt på løsninger som kan iverksettes på kort sikt og teknologi som er tilgjenglig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Venstre ønsker å forandre Norge til et fremtidsorientert miljøsamfunn. Venstre håper at de kreftene i regjeringen som er enig i Venstre prioriteringer vinner fram og at vi kan få et samarbeid med regjeringspartiene, sa Solum Larsen. Han uttrykte samtidig skuffelse over at det så langt ser ut til at det er Arbeiderpartiets syn som vinner fram i regjeringen. -Det bør være pinlig for regjeringspartiene at Fremskrittspartiet er det eneste opposisjonspartiet som er begeistret for klimameldingen.

Helge Solum Larsen

Foto: Jon Arne Silgjerd

-Den rødgrønne regjeringen har presentert sin plan for å redusere utslippene av klimagasser gjennom klimameldingen. Konsekvensen av regjeringens opplegg er at klimagassutslippene i Norge i 2020 omtrent skal være på samme nivå som de var i 1990. Det er for lite ambisiøst i et land, som i følge regjeringen skal være en ledende miljønasjon.
Regjeringens har som mål å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020, og at Norge skal fremstå som et land uten netto utslipp av klimagasser innen 2050. Gjennom fraværet av konkrete tiltak i klimameldingen, er det klart at regjeringen baserer seg på omfattende kjøp av kvoter fra utlandet for å nå sine mål.
-Dette er moralsk tvilsomt, for det bærer preg av avlat. Norge blir ikke CO2 nøytralt av at vi betaler for reduserte CO2 utslipp i andre land, slo Solum Larsen fast.

Helge Solum Larsen uttrykte håp om et bredt klimaforlik i Stortinget. – Et slikt forlik vil være viktig for å få langsiktighet i klimapolitikken og for å få tyngde bak de viktige og vanskelige beslutninger som må tas. Men dersom det skal bli et klimaforlik mellom regjeringspartiene og Venstre, må klimapolitikken tilføres mer offensivt innhold enn det som er lagt fram i klimameldingen. Det må settes måltall for norske utslipp. Kvotekjøp skal være et supplement, og ikke hovedtiltaket, sa Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**