Venstre fikk gjennomslag for opprydding i delegeringsreglementet

Les Geir Helge Sandsmarks innlegg i kommunestyremøte 8. oktober 2007. Innlegget resulterte i at et enstemmig kommunestyre vedtok å oversende reglementet til administrasjonen for oppdatering i henhold til gjeldende lovverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Delegeringsregelementet er uklart og i verste fall i strid med kommuneloven

Delegeringsreglementet er lagt fram uten behandling av kommunens administrasjon. Det har derfor ikke vært gjenstand for den kvalitetssikring som må kunne stilles til dette reglementet, som er styrende for hvem som fatter politiske vedtak og hvordan disse fattes. Det vil føre for langt å gå inn på alle forhold her så jeg velger å presentere noen eksempler.

§6.1 heter det: "Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende kjøp og salg av eiendommer."
Denne formuleringen må i alle fall sees i sammenheng med kommunelovens §45, andre punkt der kommunestyret gis fullt budsjettansvar. Delegert myndighet vedrørerende kjøp og salg av eiendom, kan da bare treffes innen rammen av vedtatt budsjett. Denne begrensningen bør absolutt nevnes sammen med delegeringsfullmakten.
§6.2 siterer kommuneloven av 25.09.92 som gir formannskapet generell fullmakt i hastesaker. Den aktuelle paragrafen har gjennomgått flere lovrevisjoner, senest i resolusjon 8. des. 2006 og lyder nå:
" 1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.
2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte."
I praksis betyr dette at formannskapet kun kan fatte vedtak som ellers skulle være fattet av kommunestyret når vedtaket ikke kan vente de to ukene det tar å kalle inn til kommunestyremøte.
Forrige kommunestyreperiode var preget av at det er reist spørsmål om lovligheten for flere handlinger fra kommunens side. Jeg sikter da blant annet til salget av eiendommene som senere har blitt til Svinesundsparken samt avtalene rundt tomta der rutebilstasjonen lå. Kontrollutvalget har dokumentert at feil og uklarheter i delegeringsreglementet har bidratt til usikkerheten rundt disse avgjørelsene. Det forelagte delegeringsregelementet er et klart framskritt. Likevel vil en administrativ gjennomgang slik jeg nå foreslår, klart forebygge nye runder i kontrollutvalg og kommunestyre. Jeg tenker da både på reglementet som sådant og uklarheter rundt saksbeslutninger.

Et klart delegeringsreglement som er tydelig i samsvar med gjeldende lovverk bidrar til oversiklighet og er en forutsetning for demokratisk handlekraft. I tillegg til å være et godt verktøy for de folkevalgte, er oversiktlighet og ryddighet selve forutsetningen for at byens innbyggere kan forsikre seg om at vi politikere treffer gode beslutninger på Haldens vegne.
Et klart reglement vil også bidra til at vi folkevalgte kan konsentrere debatten framover om politiske saker. Det er i alles interesse at vi unngår trettende omkamper om saksbehandling og prosedyrer.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret oversender det foreliggende utkastet for delegeringsreglement til administrasjonen for klargjøring og oppdatering i henhold til gjeldende lovverk.

Innlegget førte til at et enstemmig kommunestyre vedtok å oversende det foreslåtte delegeringsreglementet til administrasjonen for oppdatering samtidig som reglementet ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**