Politisk avtale i kommunestyret

TTL, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forhandler for tiden om en felles politisk avtale for kommunestyreperioden. Avtalen er ikke ferdigforhandlet eller underskrevet. Det er noen punkter vi i Venstre er kritiske til, vi ville også hatt med andre punkter. Det er et åpent spørsmål om det i det hele tatt er hensiktsmessig å inngå denne avtalen med de nevnte partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


FORSLAG TIL POLITISK AVTALE MELLOM TTL, HØYRE, SP, KRF OG VENSTRE FOR VALGPERIODEN 2007 — 2011

1. TTL, H, Sp, Krf og V vil lojalt følge opp de vedtak som er fattet om omorganisering av den kommunale virksomheten.
Partene vil gi meget høy prioritet til arbeidet med å følge opp kommunens økonomiske situasjon og utvikling.
Nye prosjekter skal ikke settes i gang før de økonomiske konsekvensene er kartlagt.

2. TTL, H, Sp, Krf og V forplikter seg til å stemme mot innføring av kommunal eiendomsskatt i valgperioden.

3. TTL, H, Sp, Krf og V forplikter seg til å gi meget høy prioritet til arbeidet med å avklare trasevalg for ny 4-felts E-18 mellom Tvedestrand og Arendal.
Partene er enige om å arbeide for økt sikkerhet på dagens E-18.

4. TTL, H, Sp, Krf og V vil prioritere gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge i valgperioden.

5. TTL, H, Sp, Krf og V vil arbeide for at all idrettslig aktivitet i Lyngmyrhallen blir gratis for alle under 19 år.

6. TTL, H, Sp, Krf og V forplikter seg til å sluttføre 2. byggetrinn på Holt skole, som vedtatt.

7. TTL, H, Sp, Krf og V vil følge opp kommunens næringspolitiske plattform.

8. TTL, H, Sp, Krf og V vil respektere og beskytte eiendomsretten, herunder arbeide for kommunal selvråderett i strandsonen.

9. TTL, H, Sp, Krf og V vil arbeide aktivt for å forebygge og redusere skadene av rusmisbruk og styrke tilbudet innenfor psykiatrien.

10. TTL, H, Sp, Krf og V er enige om at det skal utarbeides en kommunal klimaplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**