Referat fra styremøte/gruppemøte 30. oktober kl 19 00

Referat fra felles møte for styret i lokallaget og komunestyregruppa tirsdag 30. oktober kl 19 00 i rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede: Roar Günther Andersen, Turid Torgerstuen, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Gerar Doetjes, Pål Buttingsrud og Geir Helge Sandsmark

Det var et beslutningsdyktig styre tilstede på møtet

1. Styresak: Referat fra forrige møter 4. september og 4. oktober. Vedtak: Godkjent
2. Styresak: Vedtak: Årsmøtet avholdes fredag 11. januar
3. Styresak: Leder orienterte om økonomistatus i kasserers fravær. Vedtak: Rapporten tas til etterretning.
4. Styresak: Ny nett-ansvarlig. Per Magnus Finnanger Sandsmark overtar ansvaret for nettsidene våre. Vedtak: Styret sier takk til Per Magnus for at han påtar seg denne jobben.
5.Styresak: Nytt fra ØV og VHO: Geir Helge orienterte om utfallet av fylkestingsvalget og om ØVs innspill til Venstres valgkomite. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering
6. Kommunestyregruppa: Opplæring for folkevalgte med Runolv Stegane og Sindre W Mork i Sarpsborg 3. november 9-15: De som ønsker kan melde seg på til Sindre. (I etterkant ble arrangementet avlyst pga få påmeldte, ref. anm.)
7. Kommunestyregruppa: Utgikk da Tone hadde forfall
8. Kommunestyregruppa: Geir Helge redegjorde for status på valgteknisk samarbeide
9. Kommunestyregruppa: Erfaringer fra debut i utvalg og kommunestyre, status på politiske saker. Utsatt til neste møte
10. Kommunestyregruppa: Arbeidsform for politisk arbeide i utvalg og kommunestyre. Organisering. Mediestrategi. Samarbeidsformer. Utsatt til neste møte
11. Kommunestyregruppa: Saker til møtet den 8 november. Sakliste ikke utsendt, utsatt til neste møte
Geir Helge forlot på dette tidspunktet møtet for å delta på et annet arrangement
12. Kommunestyregruppa: Kommunebudsjettet. Det var en generell diskusjon rundt kommunebudsjettet. (referent: Per Magnus)

Referent: Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**