Venstre inn i Tromsøalliansen

Tromsø Venstre har gått inn i “Tromsøalliansen” for å sikre byen et stabilt styresett de neste 4 årene. – Det var viktig for oss at Rødt ikke kom på vippen og å dra politikken mot sentrum, sier Venstres gruppeleder Marie Fangel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Plakat Tromsø Venstre 5 på topp

Foto: Venstre

Venstre har fått store politiske gjennomslag, bl.a. gjennom en meget offensiv satsning på miljø, kompetanse i skolen og ingen økning av eiendomsskatten.

Marie Fangel blir Venstres representant i formannskapet og nestleder i planutvalget. Jonas Stein Eilertsen blir leder for Miljø, Energi og transportkomitéen.

TROMSØ-ALLIANSEN

Avtale
om et forpliktende samarbeid
i kommunestyret i Tromsø
perioden 2007 – 2011

mellom

Tromsø Arbeiderparti
Tromsø Sosialistisk Venstreparti
Tromsø Senterparti
Tromsø Venstre

Forutsigbart samarbeidsgrunnlag
Tromsøalliansen vil sammen ta ansvar for å sikre kommunen en forutsigbar, ansvarlig og langsiktig styring.
Partiene vil gi hverandre rom til å synliggjøre sin egenart – men vil på seks prioriterte områder garantere innbyggerne og næringslivet:

* Flertall for en ansvarlig økonomisk politikk.
* Flertall for å sikre Tromsø OL i 2018
* Flertall for å styrke velferden
* Flertall for å bidra til næringsutvikling og en serviceinnstilt kommune
* Flertall for å sikre at kommunen reduserer sine klimagassutslipp med opp mot 50 % innen 2020
* Flertall for å styrke kvaliteten i Tromsøskolen

Økonomisk politikk
Det er avgjørende viktig for kommunens innbyggere, ansatte og næringsliv at det i hele fireårsperioden føres en ansvarlig, forutsigbar og langsiktig økonomisk politikk. De fire partiene forplikter seg til å samordne sin politikk i alle budsjettsaker. Det er et mål at eiendomsskatten skal reduseres. Ingen forslag som har innvirkning på kommunens økonomi kan fremmes uten at hele samarbeidsgruppen stiller seg bak forslagene. Partiene forplikter seg også til å vise budsjettdisiplin mellom de årlige budsjettbehandlingene og sikre at driften og utgiftsnivået innordnes de vedtatte budsjetter. I budsjettprosessen og i budsjettsaker vil gruppelederne samordne politikken og sikre at partigruppene stemmer i tråd med denne avtale.

Tromsø 2018
De fire partiene er tilhengere av at Tromsø skal bli arrangørby for de olympiske vinterleker i 2018. For å vinne konkurransen i 2011 må kommunen gjennomføre en forutsigbar og helhetlig samfunnsplanlegging som bidrar til at IOC og idrettsverden velger Tromsø. Partiene vil sikre at kommunen gjennomfører en åpen og ryddig OL-prosess og vil særlig vektlegge miljø, næringsutvikling, urfolksspørsmål, landsdelsorientering og etterbruk i det videre OL-arbeid. Tromsø 2018 skal jobbe for å gjøre et OL i Tromsø til et banebrytende miljøprosjekt.

Velferd
Partiene ønsker et tett og forpliktende samarbeid i den neste kommunestyreperioden for å sikre flertall for gode fellesskapsløsninger innen helse, velferd, kultur, miljø og distriktspolitikk.

Partiene vil sikre befolkningen lik rett til velferdsgoder og sørge for at den kommunale velferden holder et høyt kvalitativt nivå. Partiene er enige om at alle viktige velferdsoppgaver innen undervisning, helse og omsorg skal gis som offentlig tilbud.

Partiene konstaterer at en betydelig andel av oppgavene innen områdene byggfag, renovasjon, renhold og vegvedlikehold allerede i dag er anbudsutsatt. Ytterligere anbudsutsettelse av ikke-basis tjenester vil kun vurderes i de tilfeller der det uten tvil vil gi kommunen økonomisk gevinst, kvaliteten på tjenestene ikke reduseres og kommunen ikke mister nødvendig faglig kompetanse.

Tromsøalliansen vil sikre gode offentlige helse- og omsorgstjenester med fokus på kvalitet og medmenneskelighet. En god omsorgstjeneste må bygge på en fornuftig balanse mellom institusjonsbaserte tjenester og hjemmebasert omsorg, og gi et individuelt godt tilrettelagt tilbud på alle nivåer i omsorgskjeden. Vi vil sørge for at personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg skal føle seg trygg på at tilbudet finnes. Vi vil også arbeide for en klarere fattigdomsbekjempelse i Tromsøpolitikken og sikre mer sosial boligbygging som tar sikte på å bedre situasjonen for de økonomisk svakeste gruppene i kommunen.

Sentrale politikkområder
Tromsøalliansen vil aktivt bruke sin innflytelse overfor respektive partigrupperinger på fylkesting, storting og regjering til å få gjennomslag for en offensiv Nord-Norgesatsing og en framtidsretta nordområdepolitikk. Dette er noen av de viktigste satsingsområdene for Tromsøalliansen:

* Oppvekst

Tromsø Arbeiderparti, Tromsø SV, Tromsø SP og Tromsø Venstre vil ha en god offentlig fellesskole, der alle barn får utviklet sine evner. Vi ønsker en kunnskapsskole med er høyt faglig nivå, der alle får noe å strekke seg etter og læringen er tilpasset den enkelte elev. De samarbeidende partiene vil fortsette opprustningen av skolebyggene og jobbe nasjonalt for at det settes av rammer til å øke antallet lærere i skolen. Partiene vil styrke videre- og etterutdanningen av lærerene i Tromsøskolen. Som ledd i nordområdesatsingen vil vi etablere en internasjonal barnehage samt skole på grunnskolenivå i Tromsø. Vi vil øke antallet førskolelærere ved å stimulere til rekruttering samt beholde førskolelærere for å sikre høy kvalitet i barnehagene.

* Kultur

Tromsøalliansen vil utvikle og forsterke satsingen på Tromsø som kulturby med tilbud til alle, for å gjøre Tromsø til en enda mer attraktiv by. Et variert kultur- og friluftsliv betyr mye for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet. Kultur bidrar til inkludering og kan motvirke rasisme og fremmedfrykt. I tillegg gir det arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger.

* Nordområdene og internasjonal satsing

Tromsøalliansen vil videreutvikle Tromsøs rolle som en sentral by i regionen og landsdelen. Vi vil legge til rette for å etablere nye nasjonale og internasjonale institusjoner i Tromsø

Tromsø ligger sentralt i forhold til utviklingen i nordområdene. Vi har kompetanse og konkurransekraft som er etterspurt i verdensmarkedet. Dette vil de samarbeidende partiene jobbe for å styrke ytterliggere.

* Næringspolitikk

Tromsøalliansen vil ha et sterkt og lokalforankret næringsliv. Utviklingstrekk over tid viser at våre naturbaserte næringer evner å nyttiggjøre seg ny teknologi og nye kunnskaper, dette preger satsingsvilje og produksjon. Vi vil tilrettelegge aktivt for etablering av nye bedrifter i Tromsø og utvikle et regionalt utviklingsselskap. Moderne og nytenkende løsninger skal prege bybildet og utviklingen av byen. Samtidig skal vi sikre verneverdig trehusbebyggelse og ta vare på byens særpreg. Det skal ikke bygges høyhus i strandsonen. Sentrumsplanen skal være vedtatt innen 1.halvår av 2008.

* Miljøpolitikk

Tromsøalliansen vil at Tromsø kommune skal ta et klimaansvar og har mål om 50 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020 (i forhold til 1990) Vi vil ha økt tilrettelegning for biler med bio og el. Det må lages en plan for at alle kommunale bilinnkjøp skal være bio- og elbiler og alle kommunale biler som i dag går på diesel bør over på biodiesel. Vi vil vurdere å gi biodrivstoff fritak fra Tromsøavgiften og innføre gratis parkering for el-biler (m/ladestasjoner) på kommunale p-plasser.

Vi vil videreføre Tromsøavgiften på drivstoff for å finansiere et enda bedre kollektivtilbud og sykkelvegtilbud. Det er et mål at kommunen overtar ansvaret for kollektivtrafikken fra Fylkeskommunen. Tromsø skal ta mål av seg til å bli landets beste kollektivtrafikkby og redusere privatbilismen. I 2011 skal kollektivtrafikken vokse mer enn biltrafikken. Vi vil ha en streng regulering av gjennomgangstrafikk i sentrum. Vi vil også gjennomføre energisparetiltak og bruke klimavennlig oppvarming i kommunale bygg. Utfasing av oljefyring i kommunale bygg skal starte umiddelbart, og oljefyring skal være fjernet fra alle kommunale bygg innen utgangen av 2012.

* Innvandring og urbefolkning

Innvandrere representerer en flerkulturell ressurs i Tromsø og de samarbeidende partiene vil arbeide for å styrke integreringen av disse. Tilrettelegging i samfunnet for språkopplæring, bolig og arbeide er elementer som vi vil prioritere. Kommunen skal bygge livssynnøytrale seremonirom slik at en kan velge å holde seremonier i regi av andre enn kirken. Et Innvandrerråd etter samme modell som Ungdomsrådet kan være en aktuell løsning.

Tromsøalliansen vil legge til rette for en tillitsfull dialog med de samiske næringer og organisasjoner, spesielt innenfor arealforvaltning. Vi vil sette spesielt fokus på samiske saker og urfolksspørsmål og synliggjøre det samiske språk og kunst i det offentlige rom.
Kunnskapen i kommunale organer når det gjelder flerkulturelle spørsmål og urfolksproblematikk skal styrkes.

* Antidiskriminering

Målet for arbeidet mot diskriminering av funksjonshemmede må være et fullstendig likestilt samfunn der verken fysisk utforming, tilgang på informasjon, eller arbeidsgivers holdninger hindrer personer fra å delta. Tromsø kommune er pilotkommune og prinsippet om universell utforming skal sikre at bygninger, utemiljø, transportmidler, hjelpemidler og forbrukervarer blir tilgjengelig for alle.
Kommunen vil føre an aktiv politikk for å tilsette arbeidstakere med funksjonsnedsettelse, samt videreutvikle en inkluderende skole med tilpasset undervisning.

Konkrete satsingsområder

Så langt det kan innordnes i en ansvarlig økonomisk politikk og budsjetter i balanse, vil Tromsøalliansen samarbeide for å nå ti konkrete delmål:

1. Sikre full sykehjemsdekning herunder intermediæravdelinger og bygge flere dagsentra for eldre
2. Styrke kollektivtrafikken, bygge flere gang- og sykkelstier samt fortsette asfaltering av veier
3. Bygge ny Tromstun ungdomsskole samt renovere Sommerlyst og Kvaløysletta skoler
4. Tilby alle barn gratis svømmekurs og iverksette bygging av nytt svømme- og badeanlegg
5. Øke etter- og videreutdanning til lærere i Tromsøskolen
6. Forenkle behandlingen av byggesaker i distriktene og bidra til en styrket næringssatsing i disse delene av kommunen
7. Bygge idrettshall i Hamna og på Sør- Tromsøya og åpne idrettshallene for gratis bruk i helgene
8. Støtte vindkraftutbygging
9. Fjerne uønsket deltid og opprette flere heltidsstillinger i kommunen
10. Sikre en mykere utbyggingspolitikk i sentrum

Demokratisk styring

Partiene legger formannskapsmodellen til grunn for styringen av Tromsø kommune. Formannskapsmodellen forutsetter et klart skille mellom politikk og administrasjon. Alliansen har vektlagt at alle partier skal gis muligheter til å spille en aktiv rolle i kommunepolitikken, også de som ikke inngår i denne alliansen. Vi gjør dette blant annet ved å gi en komitéleder til partier som ikke inngår i denne alliansen.

Med de formidable utfordringer Tromsø står foran må ordførerens stab styrkes. Ordførerens kontor kan derfor styrkes med tre rådgivere og en sekretær.

Også varaordføreren må være i full stilling.

Arbeiderpartiet får ordføreren, mens Sosialistisk Venstreparti for varaordføreren.

Frikjøpet av gruppeledere videreføres etter samme modell som i dag. Alliansen vil styrke den enkelte kommunestyrerepresentants mulighet til å ivareta sine folkevalgte forpliktelser ved å fjerne møtegodtgjørelsen og i stedet innføre en fast frikjøpsordning på 10 prosent.

Frikjøpet av komitéledere reduseres til 30 prosent, med unntak av leder for planutvalget. Denne komitélederen innvilges et frikjøp på 40 prosent. Nestleder i planutvalget gis et frikjøp på 20 prosent.

Næringspolitikken i Tromsø har kommet i skyggen av plansakene. Næringssatsingen må fokuseres langt sterkere – derfor vil partiene legge næringsarbeidet til formannskapet. Partiene vil organisere komitéarbeidet slik:

* Planutvalg – 9 medlemmer. Leder: Andre. Nestleder: Venstre
* Kultur-, idretts- og oppvekstkomité – 8 medlemmer. Leder: Ap. Nestleder: Andre.
* Helse- og omsorgskomité – 9 medlemmer. Leder: Ap. Nestleder: Andre
* Miljø-, energi- og transportkomité – 8 medlemmer. Leder: Venstre. Nestleder: Andre.

Formannskapet skal bestå av 13 medlemmer. Både komiteene og formannskapet velges etter forholdstallsmodellen. Komitélederne skal sitte i formannskapet. Partiene stiller felles liste og vil velge sin formannskapsmedlemmer slik: Ap fem medlemmer, Venstre en og SV en. Sp får 1. vara.

Den politiske styringen av Tromsø kommune skal baseres på meroffentlighet og åpenhet.

Prinsipper for frikjøp:

* ¨ Ordfører og varaordfører avlønnes som i dag.
* ¨ Alle medlemmer av kommunestyret unntatt ordfører og varaordfører gis et grunn-frikjøp på 10 prosent av et beregningsgrunnlag på 70 prosent av ordførers lønn.
* ¨ Medlemmer i formannskapet som ikke er ordfører, varaordfører eller komiteleder gis i tillegg et frikjøp på 10 prosent av et beregningsgrunnlag på 70 prosent av ordførers lønn.
* ¨ Leder av komiteene frikjøpes etter følgende modell (i tillegg til grunnfrikjøpet på 10 prosent):
* ¨ Planutvalget: Leder (40 prosent), nestleder (20 prosent) og medlemmer (5 prosent)
* ¨ De tre øvrige komiteer: Leder (30 prosent)
* ¨ Partigruppene: Som i dag gis hver partigruppe et gruppeleder-frikjøp på 10 prosent (med et beregningsgrunnlag på 70 prosent av ordførers lønn) pluss 5 prosent for hver påfølgende representant.
* ¨ De tre rådgiverne ved ordførerens kontor kan avlønnes med inntil 65 prosent av ordførerens lønn.
* ¨ Leder i Kommunalt råd for funksjonshemmede frikjøpes med 20 prosent med et beregningsgrunnlag på 70 prosent av ordførers lønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**