Endelig kulturplan i Halden

Utvalg for kultur og idrett behandlet 19. november endelig kulturplanen for Halden. Den ble enstemmig vedtatt. Venstre hadde med flere forslag hvor noen ble vedtatt og andre ikke ble det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Forslag Venstre fikk gjennomslag for
Alle haldensere skal ha mulighet til å delta, med egne forutsetninger, aktivt i Haldens kulturliv, enten det er som utøvere eller tilskuere. Gjennom kulturlivet skal alle ha muligheter til å oppleve mestring.
Halden skal tilsluttes nettverket for "Kultur og helse" og tilby etterutdanning til tilsatte i kultur- og helsesektoren i kultur som helsefremmende arbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjoner som allerede i dag har utdanningen.
Det skal legges til rette for formidling av byens, regionens og nasjonens teaterhistorie i kultutkvartalet.
Det skal utredes muligheter for ungdomsmøteplasser i tilknytning til kulturkvartalet.
Ferieklubben utvikles og Ungdomsrådet skal trekkes inn i arbeidet.

Forslag med støtte fra H og FrP
Halden kommune skal i samarbeid med kriminalomsorgen og Halden videregående skole arbeide for å lage et godt og variert aktiviserende kulturtilbud for de som er innsatt i Halden fengsel.
Halden kommune skal arbeide for at operaprosjektet skal videreutvikles til distriktsopera.
Biblioteket skal arbeide for å styrke kulturformidlingen til barn og unge, gjennom å gjøre biblioteket til en kulturell møteplass for barn og unge.
Biblioteket skal nå en større del av befolkningen enn i dag.
Ombygging/ renovering/ flytting av biblioteket utredes og vurderes i 2008/2009.
Det skal lages et avskjermet areal for diskusjon og kulturell utvikling, slik at biblioteket ikke bare blir en stille lesesal, men et sted for kulturell og intellektuell utvikling.
Det skal utvikles gode møteplasser for kultur, idrett og sosialt samvær i hele kommunen, slik at all ungdom i hele kommunen får mulighet til samvær og aktiv fritid.
Det skal legges til rette for et galleri, til fri benyttelse av byens kunstnere, tilknyttet kulturkvartalet, i eksisterende ledige rom eller nytt allaktivitetshus.
Det skal settes av halltid til bruk for uorganisert ungdom i alle kommunens gym- og idrettssaler.
Det skal lages et forprosjekt for å lage et flerbindsverk for Halden kommunes historie, som skal sluttføres i 2015.
Det skal utredes om Vadet/ Vedenskogen/ Spinneriet kan etableres som et kultur- og friluftslivssentrum.
Kulturminner og kulturminnemiljøer skal merkes med informasjonsskilt.

Forslag med støtte fra H
Det skal vurderes om utendørsarealet i kulturkvartalet kan være en aktuell beliggenhet for et skatetilbud til Haldens ungdommer for å sikre at nye grupper benytter seg av kvartalets muligheter.
Tilbudet til flerkulturelle skal styrkes gjennom blant annet språkposer, kulturkvelder med litteratur fra hele verden, informasjon om biblioteket på flere språk og innkjøp av bøker på fremmedspråk.

Forslag med støtte fra FrP
Det skal utredes muligheter for ungdomsmøteplasser i tilknytning til kommunens skoler og idrettshaller og lokalene til Halden videregående skole.
Økt samarbeid med vennskapsbyene våre, i samarbeid med Foreningen Norden og andre.

Forslag som bare V stemte for
Kulturskolen skal utvide tilbudet til å gjelde flere kunst- og kulturformer.
Kulturskolen skal ta kontakt med private kulturskoletilbud og andre kulturaktører i kommunen for å styrke opplæringen. Man skal også høste erfaringer fra demonstrasjonskulturskolene.
Kulturskolen skal utrede mulighetene for å etablere nye tilbud som for eksempel kulturkarusell, sirkus, litteratur samt design og teknologi.
Kulturskolen skal ta initiativ til et samarbeid med Halden videregående skole og Høgskolen i Østfold om lærerkrefter og utviklingsarbeid ved kulturskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**