Venstres endringsforslag og kommentarer til driftsbudsjett for 2008

Ventres forslag til driftsbudsjett for 2008 innebærer tøffere krav til effektiv sentraladministrasjon og økte bevilgninger til innhold i skolene. Vi ønsker også en grundig gjennomgang av hele rehabiliterings- og omsorgsområdet – før det bevilges mer penger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her kan du lese Venstres forslag til endringer og kommentarer til innstilling på driftsbudsjett fra formannskapet av 14. november (tabeller vises ikke):

Gjerdrum Venstres endringsforslag og kommentarer til driftsbudsjettet for Gjerdrum kommune 2008

Endringsforslaget referer seg til saksfremlegget "Budsjett 2008 — Økonomiplan 2008-2011" saksnummer 86/07, samt bakgrunnsinformasjon i form av arbeidsdokument for formannskapet og egen detaljert vedleggsdel.

Venstres endringsforslag:

Planområde 1: Sentraladministrasjon

Netto driftsutgifter foreslås redusert med til sammen kr. 1 500 000

Begrunnelse: Planområdet har vist en urovekkende økning i netto driftsutgifter over tid som ikke kan forsvares i lengden. Budsjettinnstillingen (sak 86/07) viser at budsjettert netto driftsutgifter for 2008 (korrigert for overføring av 4,8 mill kroner fra tidligere planområde for helse) ligger 67,6 % høyere enn regnskapstallet for 2005, og 7,4 % høyere enn justert budsjett for 2007 (ref. tabell nedenfor).

Vi foreslår at det gjennomføres en nærmere kartlegging av mulighetene for å drive sentraladministrasjonen mer kostnadseffektivt, og at man åpner for nye måter å administrere og drive virksomheten på. Vi forventer at man i en slik sammenheng også tar tak i den senere tids sterke økninger i IKT-utgiftene relatert til DGI-samarbeidet, og at gevinstrealisering av IKT-investeringer generelt, samt effektivisering av kommunens administrative prosesser og rutiner, fokuseres tydelig.

Planområde 2: Utdanning og kultur

Netto driftsutgifter foreslås økt med til sammen kr. 1 500 000

Anvendelse: Styrking av skolens innhold med hovedvekt på å øke lærer- og voksentettheten:
Lærerrekruttering og økt rom for bruk av vikarer — økning av lærertettheten der det trengs mest, samt starte en snuoperasjon i retning av mindre gruppestørrelser, samt redusere problemene med underbemanning i våre skoler.
Bemanne Miljøverkstedet (på Veståsen skole) som i dag mangler bemanning. Et viktig forebyggende tiltak som trengs for å møte et økende behov for oppfølging av elever som sliter i skolehverdagen.
Vurdere avlasting av lærernes økte administrative arbeidsbyrde gjennom en viss styrking av sekretærkapasiteten.
Utskifting av lærebøker der behovene er størst (ref. kravene i Kunnskapsløftet).

Forslagenes innvirkning på budsjettert netto driftsresultat for 2008: kr. 0,-

Kommentarer til planområde 4: Rehabilitering og omsorg:

Planområde 4: Rehabilitering og omsorg

Bakgrunnsdokumentene for budsjettbehandlingen (Arbeidsdokument for formannskapet og Vedleggsdel Budsjett 2008 — økonomiplan 2008-2011) sammenholdt med saksprotokollen fra formannskapets møte 14.11.2007 gir grunnlag for noen bekymringer. Vi merker oss spesielt følgende:

Til tross for en antydet budsjettramme for 2008 ligger hele 11,2 % høyere enn justert budsjett for 2007 konkluderes det (på side 47 i arbeidsdokumentet og under oversikten over planområdet i vedleggsdelen) at driften på planområdet ikke kan opprettholdes på samme nivå som i 2007.

Det klargjøres ikke i budsjettpapirene hvordan man har kommet til denne konsekvensvurderingen, og det er ikke mulig å finne objektive, driftsrelaterte holdepunkter som sannsynliggjør en slik konklusjon. Det er også svært vanskelig å finne informasjon som gir et oversiktelig bilde av planområdets utvikling knyttet til sammenhengene mellom arbeids- og oppgavemengde, tjenestekvalitet og ressursinnsats.
Det fremgår at planområdet har en langtidssykemeldt avdelingsleder, sliter med høyt sykefravær blant medarbeiderne, og at en del av de ansatte har svært små stillingsbrøker (helt ned mot 8 %).

Vi er urolige for virksomheten innen planområdet, og anbefaler at det foretas en helhetlig gjennomgang av hele planområdets virksomhet. Det synes viktig å frembringe et mest mulig objektivt og klargjørende bilde av forholdet mellom områdets ytelser, kvalitet og ressursbruk — samt å identifisere områdets største utfordringer og forbedringsmuligheter. En slik gjennomgang bør også belyse viktige forhold som ledelse, arbeidsmiljø og motivasjon, sykefravær, stillingsbrøker, ressursbruk og utvikling i driftsutgifter relatert til omfang og kvalitet i tjenesteytingen.

23.11.2007
Gjerdrum Venstre
Lars Peder Nordbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**