Veståsen skole: Fra fakler til fortgang?

31. oktober markerte rundt 200 foreldre og elever ved Veståsen skole sin bønn om fortgang i utbyggingsplanene for Veståsen skole. Samme dag holdt Roy Grimstad (V) interpellasjon i kommunestyret om saken. Nå følger vi opp Veståsen saken i budsjettbehandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Som vi lovet i valgkampen er satsing på skolen den viktigste av alle våre saker. I den sammenheng følger vi aktivt opp utbyggingssaken i forbindelse med Veståsen skole. Vi deler utålmodigheten med de som tok del i fakkeltoget den 31. oktober.

Vår kvittering samme dag var Roy Grimstads interpellasjon i kommunestyret samme kveld. Her kan du lese interpellasjonen:

Interpellasjon til ordføreren i kommunestyremøte 31.oktober 2007

Roy Grimstad

Foto: rg

Situasjonen ved Veståsen skole ble vurdert som prekær etter skoleutredning i 2005. Kapasitet i forhold til elevtall tilsa ca 120 elever for mye ved skolen. Det ble ettertrykkelig sagt i ekstern og intern utredning at det var behov for umiddelbart å gjennomføre tiltak som bedret kapasiteten ved skolen. Dette gjaldt både for elever og ansatte ved skolen.

Det er fortsatt ikke noen tegn til gjennomføring av tiltak som kan bedre forholdene til elever og ansatte ved Veståsen skole. På de to år som er gått har administrasjonen og ledende politikere lovet fremdrift og gitt forhåpninger til løsninger — senest på allmøte ved Veståsen skole i mai. Man er tydeligvis ikke i nærheten av å kunne realisere disse alternativer.

Etter mitt syn er dette ikke akseptabel behandling av verken elever eller ansatte ved Veståsen skole.

Hvilke tiltak vil ordfører iverksette på kort sikt for å skape tilfredsstillende forhold ved Veståsen skole.

Roy Grimstad
Gjerdrum Venstre

Venstre kjemper for Veståsen i budsjettet for 2008-2011

Selv om Gjerdrum kommune står overfor et svært krevende løft når det gjelder skoleinvesteringer i tiden fremover, mener vi at Veståsen skole må prioriteres. i vårt forslag til justert investeringsbudsjett går vi inn for full realisering av Veståsen skole og ny ungdomsskole klar til skolestart 2009 – mens planene for Gjerdrum barneskole skrinlegges, og ses i sammenheng med gjenbruk av lokaler tilhørende nåværende ungdomsskole.

Her kan de lese vårt forslag til justert inversteringsbudsjett som fremlegges i kommunestyret på onsdag 28. november:

Gjerdrum Venstres forslag til justering av investerings-budsjettet for Gjerdrum kommune 2008-2011

Forslaget referer seg til saksfremlegget "Budsjett 2008 — Økonomiplan 2008-2011" saksnummer 86/07, samt bakgrunnsinformasjon i form av arbeidsdokument for formannskapet og egen detaljert vedleggsdel — og saksfremlegg 84/07 til kommunestyremøtet 28.11.2007.

Venstres forslag dreier seg i sin helhet om skoleutbygging:

Basert på foreliggende informasjon og reviderte anslag over beregnet investeringsutgift for de tre skoleprosjektene foreslår Venstre følgende:

1. Gjerdrum ungdomsskole: Prosjektet videreføres i tråd med rådmannens forslag til vedtak om videreføring (Sak 84/07 i kommunestyret 28.11.2007) basert på justert kalkyle for investeringsprosjektet: 168 mill. kroner. Ferdigstillingstidspunktet holdes fast: Skolestart 2009.

2. Gjerdrum barneskole: Den opprinnelige planen for fornyelse og utbygging av Gjerdrum barneskole skrinlegges. En antatt investeringskostnad på rundt 90 mill. kroner lar seg ikke realisere på en forsvarlig måte basert på kommunens antatte fremtidige økonomiske bæreevne.

En eventuell fremtidig utbygging av Gjerdrum barneskole forutsetter at dette ses i lys av en større helhetlig planløsning for det sentrale Ask-området, nye finansieringsmuligheter (salg av kommunale eiendommer) og kommunens økonomiske utvikling — spesielt i forhold til inntekter.

I første omgang bør det nedsettes et forprosjekt som ser barneskolens behov i forhold til muligheter for etterbruk av eksisterende ungdomsskolelokaler.

3. Veståsen skole: Veståsen skole utbygges basert på foreliggende planløsning, eventuelt med noen mindre justeringer. Gjerdrum kommune tar høyde for en samlet investeringsramme på 40 mill. kroner for selve utbyggingen, hvilket innebærer at den tidligere bevilgede rammen økes med 20 mill. kroner. Ferdigstilling: Skolestart 2009.

Vi foreslår at investeringsbudsjett og plan for perioden 2008-2011 justeres slik at dette forslagets investerings- og finansieringsmessige konsekvenser reflekteres i budsjett- og plantallene.

22.11.2007
Gjerdrum Venstre
Lars Peder Nordbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**