Stilte spørsmål ved habilitet

Halden Venstres Geir Helge Sandsmark stilte spørsmål ved habiliteten til Saugbrugs-ansatt politiker i forbindelse med byttehandelen mellom kommunen og bedriften. Venstre sammen med Høyre og Senterpartiet la også fram et alternativt forslag til vedtak. De samme tre partiene gjorde også en felles protokolltilførsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les mer hos NRK Østfold
eller Halden Arbeiderblad

Forslag til vedtak i sak PS 014/07:

Det foreliggende avtaleutkastet kan ikke godtas og må eventuelt reforhandles.

1. I de videre samtaler mellom Halden kommune og Norske Skog må det
skilles klart mellom en avtale om å overta områdene Tyska/ Hollenderen ,
Vadet Skogen og en utbygging av Halden Havn.

2. Det kan forhandles om å overta områdene Tyska/ Hollenderen og Vadet
Skogen samlet eller hver for seg (Tyska / Hollenderen ses som et
område). Før en avtale er sluttforhandlet skal det foretas en
konsekvens- og kostnadsanalyse av Tyska og Hollenderen vedrørende
håndtering av de miljøgifter som finnes på området. Analysen skal
inneholde en risiko og sårbarhetsanalyse av området i forhold til et
stigende havnivå.

3. Det settes igang et arbeid med å lage en kommunedelplan for hele
Halden havn. I planarbeidet skal det tas hensyn til de behov Norske Skog
har for utskiping av sine produkter. Planen skal ta hensyn til hvordan
frakt av papir fra Saubrugs kan overføres fra bil til jernbane.

4. Utkast til delavtaler legges fram til politisk behandling og sakene
oversendes kommunestyret for endelig behandeling

5. Økonomiske konsekvenser for kommunen må utredes.

Forslag framlagt av
Geir Helge Sandsmark (V), Ann Kristin Øye(H), Ole Roald Amundsen(SP)

Protokolltilførsel,
sak PS 014/07, Hovedutvalg for Nærings- og miljøpolitikk 27. november 2007:

Havna- avtale om by- og miljøutvikling — mellom kommunen og NSI/Saugbrugsforeningen.

I henhold til saksframlegget skal Halden Havns arealer på Mølen omdisponeres til boligformål sammen med eiendommer overtatt fra Norske Skog. Heri inngår uavklarte tomtespørsmål mellom Halden kommune og NSI/Saugbruksforeningen. Halden kommune skal bekoste opparbeidelse av nye havnearealer på Sauøya samt jernbane og vei til denne.

Venstre, Høyre og Senterpariet ser vesentlige mangler og ulemper ved avtaleutkastet og saksframlegget.

1. Det er ikke klargjort hvilke utgifter Halden kommune påføres gjennom avtalen.
2. Halden kommune overtar forurensede områder og dermed risikoen for disse.
3. Avtalen gir fordeler til NSI/Saugbruksforeningen foran andre brukere av havna og til ulempe for disse.
4. Det er ikke indikert hvordan investeringene i nye havnearealer kan forrentes. Vi stiller oss tvilende til at avkastningen står i forhold til påkrevde investeringer.
5. Den planlagte jernbanen har ingen effekt på lokal tungtrafikk mellom PM6 og havna idet NSI/Saugbruks i henhold til avtaleteksten ikke akter å bygge spor til sine anlegg.

Avtalen kan ikke godtas.

Geir Helge Sandsmark (V), Ann Kristin Øye(H), Ole Roald Amundsen(SP)
Medlemmer Hovedutvalg for Nærings- og Miljøpolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**