Venstres alternative budsjett 2008 for Halden kommune

Venstre prioriterer kultur, økonomi, skole og sosialt ansvar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres alternative kommunebudsjett for 2008 er nå ferdigstilt og levert kommunens administrasjon for politisk behandling.

Les budsjettet her:
Lettlest versjon:

Vi forutsetter lenger nedbetalingstid på lånemassen, samt å fortsette omplassering av overtallig arbeidskraft. Dermed er det mulig å opprettholde tjenestenivået på alle områder uten økt eiendomskatt og uten å øke gebyrene til hjemmehjelp for brukere med moderate eller lave inntekter. For kulturskolen er det også mulig å redusere satsene til nivået for 2006 slik at flest mulig får anledning til å benytte dette tilbudet om kreativ utfoldelse for alle barn. De grepene vi tar, gjør det også mulig å unngå flere av de andre kuttene som rådmannen foreslår. Veivedlikehold og snørydding må selvsagt opprettholdes. Likeså tilbud til rusavhengige og deres familier.

Den største utfordringen for Halden kommune er å opprettholde og helst øke tjenestetilbudet innen skole, oppvekst, kultur, helse og sosial og på teknisk oppgradering og vedlikehold.

På utgiftssiden er det påkrevd at finanskostnadene begrenses. Her er det viktig at framtidige investeringer fordeles over tid og begrenses til det mest nødvendige som skolebygg og oppgradering av infrastruktur slik som vann- og avløpsanlegg. Dette er også helt nødvendig for at Halden skal kunne trekke til seg nye innbyggere og ny lønnsom virksomhet. På sikt vil derfor slike tiltak bidra til økte inntekter.

I sum viser Venstres alternative budsjett at kvaliteten innen skole, kultur og omsorgssektoren kan holdes på et akseptabelt nivå uten økt eiendomskatt om man er villig til å begrense investeringene til det helt nødvendige.

Se også oppslag i Halden dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**