Kompetanse for utvikling

Læreren er skolens viktigste ressurs. Ingenting — verken store ressurser, gode bygninger eller læremidler — kan erstatte verdien av den gode lærer. Læreren er avgjørende, både for elevers trivsel og læring og for foreldrenes tilfredshet med skolen. Kunnskapsløftet handler om tre ting; rekruttere gode motiverte lærere, videreutvikle de lærere man har og holde på eldre og dyktige lærere så lenge man kan. Heller enn å detaljregulere arbeidsdagen bør Fylkeskommunen gi lærerne større frihet til å forme skolens hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


God utdanning og muligheter for etter- og videreutdanning er avgjørende for å sikre rekrutteringen til læreryrket og for å forebygge stor mangel på lærere med relevant kompetanse. Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre i årene fremover og strategisk arbeid er påkrevd.
Nødvendig etter- og videreutdanning er generelt skoleeiers ansvar. Derfor må det settes inn nødvendige midler til vikarer slik at lærerne med god samvittighet kan melde seg på nødvendige kurs for å forbedre sin kompetanse. Kompetanseheving må i tillegg honoreres tilstrekkelig. Finland gjennomførte sin kvalitetssatsing på lærerne allerede på 1970-tallet med godt resultat. I Sverige err man i gang med “Lärarlyftet”.
Nytilsatte lærere må få veiledning for å sikre bedre overgang til læreryrket. Mentor/lokale veilederordninger for nyutdannede kan bidra til dette.
Vi trenger lærerne som står i arbeid til pensjonsalder og en intelligent seniorpolitikk er et nødvendig virkemiddel for å få dette til. Seniorene slutter i arbeidslivet oftere som en reaksjon mot manglende utviklingsmuligheter og negative trekk i arbeidsmiljøet. Det er dokumentert at mangel på motivasjon gjennom aktiv ledelse og personalpolitikk leder til frafall. Seniorene slutter også ved stadige krav til omstillinger og manglende tilgang til kompetansetiltak. De viktigste årsakene til at seniorene velger å stå i arbeid lenger er at jobben oppleves som interessant og at arbeidsgiver verdsetter seniorenes kompetanse.

For å lykkes med gjennomføringen av kunnskapsløftet er læreren nøkkelen. «Kultur for læring» forutsetter «kompetanse for utvikling».

Avslutning

Sitat fra lederen for Ungdommens Fylkesting Tobias Vang Sivertsens innlegg ved Fylkestinget 3.12.2007:
«Lærere er og skal være den viktigste kilden til læring. For at lærerne skal være med på dette må de få tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. Ungdommens Fylkesting skal jobbe for at lærerne i Nordland skal få tilstrekkelig etter- og viderutdanning.» Nordland Venstre tilslutter seg denne målsetningen.

Franziska Wika
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**