Referat fra styremøte i Halden Venstre 4. desember 2007

Referat fra lokallagsmøte Halden Venstre, Halden rådhus
4. desember 2007, kl. 1900-1930

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede: Geir Helge, Pål og Eirin (beslutningsdyktig styre)
Referent: Eirin

Konstituering.

1. Styresak: Referat fra møter 30. oktober og 6. november:
Godkjent

2. Styresak: Årsmøte 11. januar. Forberedelse av årsberetning, regnskap og dagsorden
Regnskapet ferdigstilles til revisor til neste styremøte
Dagsorden tilføyes punktet: Fastsettelse av kontingent for 2009
Styret går inn for forslaget til vedtektsendring: Det velges varamedlemmer til styret

Dagsorden for årsmøtet

1. Konstituering. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent og to personer for undertegning av protokoll.
2. Årsmelding 2007
3. Regnskap 2007
4. Fastsettelse av kontingent for 2009
5. Endring av vedtektene (se under)
6. Innkomne forslag
7. Valg av nytt styre — Forslag fra valgkomiteen
8. Valg av to revisorer — Forslag fra valgkomiteen
9. Valg av fire utsendinger til fylkesårsmøtet — Forslag i møtet
10. Uttalelser
11. Møtet heves

Forslag til vedtektsendring: § 4. "Årsmøtet, punkt b) ledd 3 endres fra "Velge leder, økonomiansvarlig, sekretær, og styremedlem for kommende år.*" til 3 "Velge leder, økonomiansvarlig, sekretær, styremedlem og to varamedlemmer for kommende år.*"

3. Styresak: Dato for de to neste møtene

tirsdag 11. desember
onsdag 3. januar (om nødvendig ifb med årsmøtet)
tirsdag 29. januar 2008

4. Styresak: Eventuelt

Ingen saker
5 Styresak: Styremøtet heves

Møtet ble hevet

Sakene vedrørende kommunestyregruppa utgikk på grunn av lite fremmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**