Venstre vil bevare Leirskallhellinga

I bydelsutvalgets møte 29. november fremmet Venstre forslag om å bevare Leirskallhellinga, og heller omregulere området til friluftsområde eller tilsvarende. Venstres forslag ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Plan- og bygningsetaten har fremmet et reguleringsforslag for Leirskallhellinga og Leirskallen vestre. Forslaget innebærer en regulering til boligområde, med tilhørende veier osv. Saksfremstillingen kan finnes på plan- og bygningsetatens nettsider.

Saken var også på forsiden av Nordstrands Blad torsdag 29. november, med overskriften “Naboopprør”, samt et to-siders oppslag inne i avisen: “Fakler mot ny regulering”. Les saken her.

Her er Venstres forslag til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn:
Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand mener at det er riktig å foreta en omregulering av området. Imidlertid bør området reguleres med sikte på å bevare hele området som et grøntområde.

Området er en del av Ljanselvdalen, som er en av de viktige landskapene i Grøntplanen for Oslo. Området er bevokst med skog, der deler av skogen er verdifull urskog med et viktig biologisk mangfold. Skogen er også viktig for fugle- og dyrelivet i området langs Ljanselva. En utbygging av boliger her vil medføre en rasering av denne skogen. Området er i tillegg bratt, og bygging av veier og boliger vil medføre store terrenginngrep. Området er nordvendt, noe som vil gjøre det vanskelig å gi gode solforhold for boligene som planlegges.

Bydelsutvlaget er derfor negativ til en omregulering til boliger med tilhørende anlegg, og ber om at hele planområdet heller omreguleres til spesialområde friluftsområde eller tilsvarende.

Det bør imidlertid kunne legges til rette for opparbeiding av en enkel gangvei fra Stenbråtveien ned mot Ljanselva.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget. Det er bystyret som har det endelige ordet i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**