Golf Resort Åsgreina

Prosjektet har gått frem og tilbake i byråkratiet i snart fem år nå, og det er på tide at vi får den ønskede fremdriften før iniativtakerne og investorene gir opp. Golf Resort Åsgreina vil gi Nannestad Kommune det nødvendige løftet i næringslivssammenheng, og tilføre en av landets “fattigste” kommuner så store samfunnsmessige verdier at vi rett og slett ikke kan la det gå i vasken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette prosjektet har gått frem og tilbake i byråkratiet i snart fem år nå, og det er på tide at vi får den ønskede fremdriften før iniativtakerne og investorene gir opp. Golf Resort Åsgreina vil gi Nannestad Kommune det løftet vi trenger i næringslivssammenheng, og prosjektet har så store samfunnsmessige verdier i seg at vi rett og slett ikke kan la det gå i vasken.

Når nå saken skal opp til ny behandling i Plan- og Utviklingsutvalget til uken og til behandling i Kommunestyret uken etter blir det viktig at man “stokker beina” riktig og sender frem et dokument til behandling på fylkesplan, som er skikkelig forberedt og tar for seg alle de vesentlige sidene ved saken. Nannestad Venstre mener det i denne sammenhengen vil være viktig at man ved siden av å fremheve de samfunnsmessige verdiene tar utgangspunkt i de innvendingene Fylkeslandbruks- direktøren og deler av Fylkeslandbrukstyret har hatt til prosjektet tidligere. Disse innvendingene må man ta tak i og prøve å imøtegå de med konstruktive forslag til løsninger, hvis ikke så nærmer vi oss snart siste akt i det som fort kan bli omtalt som golf-farsen.

Prosjektet legger beslag på 105 mål produktiv dyrka mark, i forbindelse med en permanent og nødvendig omdisponering ved bygging av selve hotellet og golfleilighetene. Fylkeslandbruksdiretøren liker forståelig nok ikke dette, da han og Fylkeslandbruksstyret skal sørge for en forsvarlig landbruksforvaltning i fylket. Nannestad Kommune har i så måte hatt en særstilling i mange år og vært best i klassen i Akershus. Dette har sin pris og vi må derfor få Fylkeslandbruksdirektøren til å forstå at forsvarlig landbruksforvalting i aller høyeste grad kan gå hånd i hånd med næringsutvikling. Dette kan gjøres ved å erstatte den produktivt dyrka marken, som beslaglegges, ved å ta ut 61 mål produktiv dyrka mark i Nannestad sentrum, som allerede ligger inne i Kommuneplanen, til boligformål, ved neste kommuneplanrullering. Det lar seg også gjøre å avskoge to skogsområder ved Åsvegen og konvertere disse til 44 mål dyrka mark.

Det blir også viktig å få frem at golf resorten legges frem som en helhetlig forretningspakke, og at denne pakken ikke kan deles opp gjennom eksempelvis å legge golfbanen på den ene siden av Åsvegen og leilighetene på den andre siden av veien slik enkelte i Landbrukstyret ser ut til å tro. Dette vil, ved siden av å være helt uaktuelt, bli et mye dårligere produkt, og hvilken oppegående person med alminnelig forretningssans er vel interessert i å investere masse penger i et prosjekt
man mener ikke er godt nok.

Nå er det på høy tid at politikerne i Nannestad synliggjør viktigheten av at dette prosjektet ser dagens lys og synliggjør hvor stor den politiske enigheten er knyttet til etableringen av Golf Resort Åsgreina. Nannestad Kommune er sannsynligvis den kommunen i Norge med mest samlet gjeld pr. innbygger og her har vi muligheten til å gjøre noe med det.

Nannestad Venstre ønsker derfor Golf Resort Åsgreina hjertelig velkommen!

Per R. Lien
Lokallagsleder i
Nannestad Venstre
Mobil: 93858165

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**