Politisk program
2023 – 2027

Nannestad Venstre

Her finner du Nannestad Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Nannestad Venstre går til valg på og vil jobbe for i Nannestad kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Bærekraftige Nannestad

Nannestad Venstre er et liberalt parti forankret i sentrum av politikken. Vi tror at det er nettopp i sentrum de gode og varige løsningene ligger, og vi leter etter kompromisser for å finne gode løsninger for kommunen. Vi ønsker å sitte der hvor avgjørelsene tas, og ønsker samarbeid med andre partier for å kunne oppnå dette.

Kommunen vår er en stor og viktig arbeidsgiver. Dette skal vi være bevisst, og ta ansvaret på alvor. Dette betyr blant annet at vi skal benytte oss av lærlinger hvor dette er mulig, og kommunen skal være en god, stabil, ansvarlig og trygg arbeidsgiver.

Det er vi som bor i Nannestad som er kommunen. Dette skal gjenspeiles i måten vi som kommune tenker, handler og beslutter.

Nannestad er et mangfoldig samfunn i stor utvikling. Vi har fotte naturressurser, innbygger- og nærings vekst og et aktivt landbruk – alt dette bare noen timer unna resten av verden. Dette er verdier som er med å danner grunnlaget for at det er her vi vil bo.

Nannestad kommune skal stillemiljøkrav ved offentlige anskaffelser og innkjøp. Vi ønsker å stille krav til entreprenører som leverer for kommunen med tanke på miljø og utslipp.

Vår komunale drift skal gjenspeile fortidshistorie, men i like stor grad tilrettelegges for en god fremtid uansett om du er ung eller gammel.

Nannestad Venstre vil:

 • Videreutviklekommunenmedtankepåeektiviseringog lave administrasjonskostnader.
 • Vedlikeholde kommunale bygninger på forsvarlig og bærekraftig vis.
 • Utvikle interkommunale bedrifter for å sikre tjenestene på beste måte til våre innbyggere.
 • Kreve at leverandører til kommunen har lærlinger.
 • Sikre gode arbeidsforhold og mange nok stillinger til lærlinger i kommunen.
 • NEI til eiendomskatt
 • Bidra til å skape et levende sentrum

Kultur, frivillighet og idrett

Frivilligheten er limet i det sosiale livet i Nannestad. Idrett, kor, korps, speider og mange andre foreninger inngår i dette. Frivilligheten sørger for at våre innbyggere kan drive med sine interesser og hobbyer, både for barn og voksne. Den sørger for at arenaene er tilgjengelige for aktivitetene, og sørger for at skiløypene kjøres opp hver vinter.

Frivilligheten er en viktig integreringsarena, enten man kommer langt bortefra eller fra en av nabokommunene. Å finne noen med felles interesser er med på å lage nettverk, og et sted å sette røtter.

Nannestad Venstre ønsker å legge til rette for at det skal finnes arenaer for ulike former for kunst, håndverk, kultur og idrett.

De gode arenaene skaper aktivitet, og vi ønsker å fortsette det gode arbeidet som har vært i kommunen på dette området som fremmer frivillighet.

Fritidsaktiviteter er noe som ofte koster mye. Vi ønsker at kommunen skal støtte familier som trenger det med midler slik at ingen barn faller utenfor.

Vi ønsker å ha så kort venteliste på kulturskolen som mulig, og prisene må holdes nede.
Vi ønsker å satse videre på Biblioteket som litteraturhus med både debatter og foredrag, og andre kulturaktiviteter.

Vi ønsker å styrke det viktige arbeidet som ungdomsklubb og utekontakter gjør. Vi vil også fortsette samarbeidet med Holter kulturhus. Det er lettere å satse på forebygging enn å reparere senere.

Nannestad Venstre vil:

 • Gratis lån av kommunale anlegg og lokaler for foreninger og lag
 • Sikre økonomiske støtteordninger slik at alle harmulighet
  til deltagelse
 • Svømmehallen skal være åpen og tilgjengelig for alle
 • Etablere et nytt ogmoderne idrettsanlegg på Eltonåsen
 • Sikre god og forutsigbar støtte til løypekjøring ogmaskiner
 • Styrke Kulturskolen og sikremangfold av aktiviteter
 • Holter Kulturhus skal fullt integreres somet frivillig basert kulturtilbud

Næringsutvikling

Nannestad Venstre ønsker at vi skal bo i en ja-kommune. Det er i samarbeid mellom kommune og næringsliv vi kan få en dynamisk og god utvikling i hele kommunen. Vi tror at en god bokommune også er et godt sted å ha arbeidsplasser. For å oppnå ønsket om mer og variert næringsvirksomhet mener vi at kommunen bør ta en mer aktiv rolle i dette arbeidet

Vi ønsker at bedrifter, små, mellomstore og store skal etablerer seg i vår kommune. Vi vil arbeide for etablering av et kontorhotell for oppstartsbedrifter, og vil bruke kommunens tomter i sentrum til utvikling av handels- og servicetilbudet i bygda.

Venstre arbeider for at opprustningen av Teiealleen og torget skal bli viktige bidrag til at sentrum blir et trivelig og attraktivt sted å være, der innbyggerne kan møte hverandre og ha gode kulturopplevelser og gjøre unna daglighandelen.

Både politikere og administrasjon må være opptatt av næringsutvikling i sine planer, og utvikle gode politiske arenaer for dette arbeidet. Vi mener derfor at det bør ansettes en næringskoordinator med ansvar for å tilrettelegge og planlegge for variert næringsvirksomhet.
Vi ønsker næringsetableringer i alle kommunens tettsteder

Nannestad Venstre vil:

 • Ansette næringskoordinator
 • Aktivt tilrettelegge for et levende sentrum
 • At lokale bedrifter skal være lærebedrifter for lokal ungdom
 • Være positiv til lokalt tilpasset utvikling av næring i landbruket
 • Arbeide for et variert næringsliv sompasser innbyggerne
 • Bidra til utvilingen av god handelsnæring i sentrum

Et godt sted å vokse opp

Nannestad Venstre ønsker at våre barn og unge skal ha mulighet til å utvikle seg og nå sitt potensiale gjennom utdanningen i barnehage og grunnskole. Da trenger vi mange nok, og kvalifiserte barnehagelærere og grunnskolelærere. Vi ønsker også å sørge for at elever og lærere har de riktige arbeidsredskapene for å få best mulig nytte av undervisningen, og at innemiljøet skal være ivaretatt. Flere unge sliter psykisk i oppveksten. Vi har et ansvar for at barn og unge har de beste forutsetninger på vei inn i voksenlivet.

Vi ønsker å ha en nulltoleranse for mobbing og trakassering i skolen og på skoleveien, og vil ha raske tiltak for å oppnå dette om nødvendig.

Nannestad kommune er i vekst. Det betyr at vi må holde tritt med befolkningsøkningen også ved barnehager og skolebygg i de områdene av kommunen hvor veksten skjer.
Vi vil øke fokuset på barn og unges psykiske helse for å sikre at de har alle forutsetninger for å lykkes i livet.

Skoler og barnehager må bygges store nok til å ha nødvendig kapasitet i et langsiktig perspektiv, og gjerne i et samarbeid med private aktører.

De kommunale tjenestene må være i stand til å møte de utfordringene og behovene som er i deres felt. Samarbeidet med omliggende kommuner er viktig for familienes trygghet. Barnevernet og forebyggende tjenester må også samarbeide tett for å kunne forebygge problemer for både barn og familien.

Nannestad Venstre vil:

 • Nulltoleranse for mobbing
 • Fortsette arbeidetmed Tidlig Innsats
 • Fortsette satsningen på realfag
 • Tilby tilstrekkelig etter og videreutdanning til
  lærere og barnehagelærere.
 • Styrke skole-hjem-samarbeidet.
 • Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon
 • Sikre full barnehagedekning og løpende barnehageopptak
 • Økt fokus på barn og unges psykiske helse

Et godt sted å bli gammel

Å kunne bo hjemme så lenge som mulig bør væremålsetningen for eldreomsorgen i Nannestad. Men det kan bety å selge eneboligen for å kjøpe en leilighetmed livsløpsstandard sentrumsnært, hvor det er lettere for hjemmesykepleiere og andre instanser å kunne komme tilmed bistand. Dette må gjøres i samarbeidmed utbyggere. Samtidig må vi også sørge for at vi har tilgjengelige sykehjemsplasser til de somtrenger det.

Demensomsorgen må videreføres og videreutvikles. Kommunen må legge til rette for stimulerende aktiviteter for denne pasientgruppen. Demens- og kreft kordinator skal ha tilstrekkelig kapasitet.

Vi mener omsorgsboliger og boliger tilrettelagt for en god alderdom vil være en del av løsningen i fremtiden.

Sykehjemmets kapasitet skal baseres på kunnskap og utvikles i tråd med behov. Sykehjemmet skal være et sted hvor man får hjelp når behovet melder seg.

For mange kan dette være kortvarige opphold i løpet av livet. Opphold på sykehjemmet skal være en positiv opplevelse med godt innhold for beboere, pårørende og ansatte. Det skal være rom for gode løsninger og kreativitet.

Nannestad skal være et sted hvor man kan leve hele livet. Derfor skal kommunen stille store krav til seg selv og sin servicefunksjon ovenfor sine innbyggere – i det som for mange er en vanskelig livsperiode.

Nannestad Venstre vil:

 • Sørge for atNannestad er et godt sted å bli gammel,
  og hvorman kan leve hele livet
 • Sørge for atman kan bli boendemed partner også på sykehjem
 • Demens- og kreftkoordinatormå ha tilstrekkelig
  kapasitet til å følge opp behovet
 • Åpne for offentlig/privat samarbeid til det beste for kommunens
  innbyggere
 • Raske prosesser når det oppstår akutte behov for hjelp og /eller
  avlastning i hjemmet

Miljø og klima

Kommunen må vise vei i det grønne skiftet. Vi vil at klima og miljø skal vurderes og taes med i alle de beslutningene kommunen tar i alle sektorer. Venstre arbeider for at våre tettsteder skal knyttes sammen med gang og sykkelveier. Vi vil også arbeide for bedre kollektivforbindelser og større feksibilitet.

I alle byggeprosjekter må det være en god plan om overfatevann, og fokusere på blå-grønne strukturer. Det må også være en plan for renovasjonsløsning. Vi ønsker en plan for fremtidig tilknytning til offentlig kloakk for alle nyere byggefelt og tettsteder i kommunen. Gang og sykkelveier må med i utbyggingsplaner.

Nannestad Venstre ønsker at det skal legges til rettte for at ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap) lykkes, og at innbyggernes avfall skal fortsatt være på rett vei. Vi vil også jobbe for at det skal være åpningstider som passer innbyggerne. Vi ønsker i tillegg at det etableres et lite sorteringsanlegg på Bahus.

Vi vil prioritere å ta vare på landbrukets produksjonsgrunnlag ved å ha en streng holdning til omdisponering av dyrket jord. Vi ønsker å stille krav om nydyrking tilsvarende minst det tapte arealet dersom dyrket jord skal omdisponeres.

Nannestad har en stor andel av kulturlanskap . Vi ønsker vern av dette slik at også fremtidige generasjoner kan oppleve spenningen med å oppdage lokale raviner.
Vi ønsker vern av lokale myrområder og vil frede dette for fremtidig utbygging

Nannestad Venstre vil:

 • Klima skal vurderes og hensyntas i alle byggeprosjekter
 • Sammenmed fylket arbeide for bedre kollektivtilbud
 • Etablere et lite sorteringsanlegg på Bahus
 • Streng holdning til vern av dyrket jord
 • Bygge gang og sykkelveier ifbmutbyggingsprosjekter
 • Verne kulturlandskap
 • Verne viktigemyrområder
 • Plan for tilknytning offentlig kloakknett alle tettsteder og byggefelt