Referat fra styremøte i Halden Venstre 3. januar 2008

Referat fra lokallagsmøte Halden Venstre, Halden rådhus 3. januar 2008, kl. 1900-1945

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tilstede: Geir Helge, Pål og Eirin (beslutningsdyktig styre)
Referent: Geir Helge

1. Konstituering. Dagsorden og innkalling ble godkjent. Ingen saker til “Eventuelt”
2. Referat fra møte 11. desember. Vedtak: godkjent
3. Årsberetning for 2007. Vedtak: Ferdigstilt årsberetning forelegges årsmøtet
4. Regnskap 2007. Revidert regnskap ble presentert av kasserer. Vedtak: Revidert regnskap forelegges årsmøtet
5. Planlegging av årsmøtet:

1.Konstituering. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent, to personer til tellekorps og to personer for undertegning av protokoll.
2. Årsmelding 2007
3. Regnskap 2007
4. Fastsettelse av kontingent for 2009
5. Endring av vedtektene (se under)
6. Valg av nytt styre — Forslag fra valgkomiteen
7. Valg av to revisorer — Forslag fra valgkomiteen
8. Valg av fire utsendinger til fylkesårsmøtet — Forslag i møtet
9. Uttalelser – Ta gjerne med forslag til møtet
10. Møtet heves

Vedtak: Innkalling, dagsorden, regnskap og årsberetning sendes alle medlemmer.
Vedtak: Styrets forslag til kontingent: Lokal kontingent foreslås hevet med 25 kr. Styrets leder kan etter henvendelse innvilge rabatt på 50 kr til pensjonister og andre med særlige behov.
Vedtak: Geir Helge forhåndsbestiller bord på Dickens.

Det ble diskutert mulige temaer for uttalelser.
Vedtak: Geir Helge lager utkast til uttalelser om bibliotek, klimaplan og avtalen mellom kommunen og Norske Skog

6. Møtet ble hevet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**