Referat fra styremøte/gruppemøte i Halden Venstre 5. februar 2008

Referat fra lokallagsmøte Halden Venstre, Halden rådhus 5. februar 2008, kl. 1900-2045

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til stede: Pål Buttingsrud(styret), Jon Sveindal(styret), Geir Helge Sandsmark(styret), Roar Günther Andersen (gruppa), Eirin Finnager(gruppa og styret fra og med sak 6), Per Magnus Finnanger Sandsmark(gruppa fra og med sak 6). Styret var beslutningsdyktig under hele møtet.

1. Styresak: Konstituering. Møtet ble satt kl 19 20
2. Styresak: Godkjenning av referat fra møte 3. januar: Godkjent
3. Styresak: Deltakelse på fylkesårsmøtet, dekning av utgifter for delegater fra Halden. Vedtak: Lokallaget dekker utgifter til opphold/påmelding for delegatene.
4. Styresak: Etterarbeid etter årsmøtet, status. Vedtak: Sak utsatt til neste møte
5. Styresak: Rapportering tili VHO og VO. Årsmelding levert VHO, To studiesirkler meldt til VO. Vedtak: Styret tar saken til orientering.
6. Styresak: Handlingsplan for 2008, folkemøter, opplæringstiltak mm. Vedtak: Halden Venstre arrangerer møte om kommuneplan sammen med H,SP og MDG. Vi prøver å få til et møte om Nasjonal Transportplan med Borghild Tenden. Per Magnus tar initiativ til tverrfaglig og tverrpolitisk møte om barne- og ungdomspolitikk. Vi vurderer fortløpende andre tiltak som Venstreskolen og folkevalgtopplæring. Det ble også diskutert rekrutteringstiltak. Vi kontakter ikke-medlemmer som var på valglista vår.
7. Styresak: Eventuelt. Vedtak: Leder disponerer inntil 500,- kr til folkemøtet sammen med andre partier.
8. Styresak: Styremøtet heves 19 45.
9. Kommunestyregruppa: Gruppemøtet settes 19 45
10. Kommunestyregruppa: Arbeidsformer. Hvordan kan vi ha det moro og utvikle god politikk sammen? Det ble en kort diskusjon der følgende synspunkter kom fram: Fellesmøtene er viktige for kontakt mellom representantene i kommunstyret og utvalgene. Vi skal informere hverandre fortløpende om utspill. Vi arbeider videre med å utvikle et attraktivt politisk miljø for alle i lokallaget.
11. Kommunestyregruppa: Aktuelle saker i kommunestyret. Kommunestyremøtet er utsatt til 14. februar. Ingen papirer foreligger. Det ble en rik debatt om videre oppfølging av lovlighetsklagen på avtaken med Norske Skog.
12. Kommunestyregruppa: Aktuelle saker i utvalgene. Kultur: Hovedsaker er tilleggsbevilgninger til ferdigstillelse av kulturhuset samt navn på dette. Per Magnus tar gjerne imot navneforslag. Planutvalgene. Hovedsak er rullering av kommuneplanen. Det arbeides også med innspill til fylkesplanen og til sentrumsplanen
13. Kommunestyregruppa: Eventuelt. Vi ønsker å fremme forslag i kommunestyret om bevilgninger til partigruppene. Geir Helge sjekker hva som er vanlig ellers i Østfold. Roar følger opp saken
14. Kommunestyregruppa: Møtet heves kl 20 50.

Referent: Geir Helge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**