Livreddende førstehjelp til golf prosjektet i Nannestad

Et tilnærmet enstemmig kommunestyre i Nannestad fattet 6. februar vedtak om å omdisponere ca. 183 dekar dyrka og dyrkbar mark til byggeformål i forbindelse med Golfetableringen i Åsgreina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Onsdag 6. februar fattet et tilnærmet enstemmig kommunestyre i Nannestad, med unntak av representanten fra SV og to representanter fra Sp, vedtak om å omdisponere ca. 183 dekar dyrka og dyrkbar mark til byggeformål i forbindelse med Golfetableringen i Åsgreina. Det ble også i
det samme møtet bestemt at det ved neste rullering av kommuneplanen skal tas ut et tilsvarende areal som skal omdisponeres til landbruks-areal. Forslaget til vedtak ble fremmet direkte i møtet av Høyres gruppeleder, Hans Holmgrunn.

Gjennom å fatte et slikt vedtak yter kommunestyret den nødvendige førstehjelpen til et prosjekt som snart ikke har flere liv igjen, samtidig som vi synliggjør overfor Fylkeslandbruksdirektøren og Fylkeslandbruksstyret, hvor viktig denne saken faktisk er for Nannestad kommune. Golf-etableringen kan på mange måter sammenlignes med “ei-herreløs-skute” med behov for både styrmann og kaptein. Det er kanskje i slike tilfeller tvingende nødvendig med politikere som Hans Holmgrunn. Det er imidlertid fortsatt en del skjær i sjøen vi må styre unna for at ikke prosjektet skal havarere totalt. Jeg tror Hans Holmgrunn vil sette pris på litt selskap oppe på brua.

De samfunnsmessige konsekvensene ved tiltaket har ikke vært tilstrekkelig utredet til nå. Dette skal om mulig på plass før saken skal opp til ny behandling i Fylkeslandbruksstyret 28. februar. Dette vil sammen med den økonomiske konsekvensutredningen som allerede er utarbeidet av økonomisjef Hauk Folke Nilsen i Nannestad kommune danne grunnlag for et mer dekkende bilde av hele prosjektet. Det må tilstrebes en ryddig, saklig og realistisk fremstilling med en argumentasjonsrekke som holder mål. Dette er en helhetlig pakke, hvor det eksempelvis ikke vil være realistisk å tro at golfleilighetene skal kunne plasseres på den ene siden av vegen og golfanlegget på den andre siden av vegen.

Tone Brekke fra Nannestad FrP liker å fremstille det som om ansvaret for den manglende fremdriften i prosjektet ene og alene skal legges på posisjonspartiene i Nannestad kommune. Dette er etter min mening bare en del av sannheten, da ansvaret for om dette prosjektet ser dagens lys ligger på alle politikerne i kommunen. Vi må sammen sørge for å dra dette i land, i samarbeid med utbygger og kommuneadmini-
strasjonen. Det kan da ikke være så enkelt at selv om man havner på sidelinjen rent maktmessig sett skal kunne fristille seg fra alt ansvar, i de neste fire årene.

Undertegnede tok allerede i begynnelsen av desember
2007 til orde for at vi må imøtegå de innvendingene Fylkeslandbruksdirektøren rettmessig hadde til etableringen. Det er på tide at vi slutter å vingle i denne saken før både han og hele Fylkeslandbruksstyret mister tålmodigheten.

Per R. Lien
Kommunestyrepolitiker og
Lokallagsleder i Nannestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**