Forlengelse og elektrifisering av Nordlandsbanen

Regjeringen har utpekt nordområdet til “Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer”. Nordområdene har store og varierte naturressurser, men skal disse ressursene kunne benyttes til å sikre bosettingen i nord, må den trafikale infrastrukturen utbygges i denne landsdelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jernbane

Foto: wika

Den mest framtidsrettede og miljømessige riktige måten å løse transportproblemene på i nord vil være å videreføre Nordlandsbanen. Derfor bør en videreføring og elektrifisering av Nordlandsbanen tas med i den Nasjonale Transportplanen for 2010 — 2019.
Som et viktig samferdselstiltak, trafikksikkerhetsmessig og klimapolitisk tiltak må spørsmålet om videreføring av Nordlandsbanen igjen settes på dagsorden. Vi vet at vedtak som tas nå ikke vil få effekt før om 15 år. Det er lang behandlingstid for jernbanetraseer. Kommunene trenger tid for innarbeiding i kommune- og reguleringsplaner. De færreste kommunene har avsatt korridorer for Nord-Norgebanen. Etter 1993 har det ikke kommet politiske signaler.
Klimapolitiske pålegg fra EU vil raskt kunne gi ekstra kostnader for ikke miljøvennlig transport. Næringslivet i Nord-Norge vil i mange år bli påført ekstra kostnader dersom viktig transportinfrastruktur ikke bygges ut og dermed fratas næringslivet nye muligheter til utvikling. Derfor er det viktig å komme i gang.
Utbedring av Nordlandsbanen med videreføring til en Nord-Norgebane vil ikke bare gi nordnorsk næringsliv større konkurranseevne og utviklingsmulighet, men også bedre trafikksikkerheten vesentlig. Med elektrisk drift vil Nord-Norge banen dessuten være et betydelig tiltak for å redusere klimaskadelige utslipp. Dette burde telle når Nordland Fylke og kommunene lager sine klimaplaner.
Det er viktig at nordnorske politikere engasjerer seg i jernbanesaken. Det bør oppnevnes en hurtigarbeidende komité med representanter fra fylkeskommunen, kommuner og næringslivet i Nordland som søker samarbeid med det politiske miljøet og næringslivet i de øvrige nordnorske fylkene for å snarest sette Nord- Norgebanen på den politiske agendaen i Stortinget.

Franziska Wika

Mosjøen, 14.02.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**