Ingen skoler er vedtatt nedlagt

Nå skal Haldens skolestruktur og skolegrenser ut på høring med frist 15. april. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, skolestyret, brukte nesten tre kvarter før «ut på høring» ble vedtatt med seks mot tre stemmer. Mindretallet med Venstre i spissen ville ha mer utredning og mye lenger høringsfrist. Her kan du lese debattinnlegg, forslag til vedtak samt en forespørsel om innsparingene på skolebudsjettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tone Skråning og Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Les også oppslag i Halden Arbeiderblad

HUO, 13.02.2008. Sak 009/08
Høringsforslag: Nedleggelse av Folkvang og Iddevang
Innlegg av Tone Skråning, Venstre

Venstre er i utgangpunktet for en gjennomgang av skolestrukturen, men vi er i mot at man skal låse seg til en endelig størrelse på skoler på 350-400, uavhengig av det elevgrunnlag som baserer seg på naturlige geografiske skolegrenser, blant annet også med tanke på forsvarlig skolevei. Vi har heller ikke programfestet noen nedleggelse av skoler.

Nå viser også sakspapirene at man uansett må forlate et prinsipp om at skolene skal ha en elevmasse på 350-400 elever. Verken nye Asak skole eller Prestebakke har så mange elever. Når man først fraviker dette prinsippet og åpner for mindre skoler, har man heller ingen egentlig begrunnelse for å legge ned akkurat Iddevang og Folkvang.

1. Det finnes ingen god begrunnelse for at 350-400 elever er et optimalt antall elever i Halden skolen av pedagogiske hensyn.

2. Det finnes heller ingen dokumentasjon i disse sakspapirene på at dette er et optimalt antall elever med hensyn til økonomi, man belyser for eksempel ingenting om en eventuell innsparingseffekt ved å legge ned Folkvang og Iddevang.

3. Prinsippet om 350-400 elever er uansett forlatt, i signalene som er kommet i forhold til nye Asak skole (300 elever) og videre drift av Prestebakke skole (max 100 elever).

4. Dermed forsvinner også en konsistent begrunnelse for å legge ned Iddevang og Folkvang. Utvelgelsen av begge disse skolene synes således vilkårlig.

5. Disse skolene synes for øvrig å være i ulik situasjon, med hensyn til opptakspotensialet og nyinvesteringer som er gjort. Dette analyseres imidlertid ikke nærmere i de forelagte sakspapirene.

6. Man har laget en utredning hvor:
Brukerne ikke har vært i fokus – jeg ser blant annet at ikke elevrådene er høringsinstans i saken. Det bør de være, hvis vi får et vedtak om at dette forslaget skal ut på høring.
Foreldrene har ikke blitt hørt
De ansatte ikke har deltatt i drøftinger.

Alle disse må lese i avisen at skolene deres skal legges ned.
Dette en form for overkjøring som jeg synes er uhørt.

7. Dessverre er skolene i Halden satt i en svært alvorlig budsjettmessig situasjon for 2008.
Vi aner ennå ikke de fulle konsekvensene av denne, med tanke på skolestart til høsten.

Venstre er svært bekymret for skolen — spesielt i forhold bemanningssituasjonen, gruppestørrelser, sykefravær, vikarordninger ved sykdom og muligheten for å kartlegge og hjelpe de barna som har behov for litt ekstra hjelp for å lære.

Vi har fått signaler om at innsparingene blir tøffere enn noen gang tidligere.

Samtidig gir posisjonen i sak etter sak inntrykk av at pengene i andre sammenhenger sitter løst i kommunen.

Man banker på kort tid igjennom flere giga-prosjekter for fellesskapets penger, uten at man tar seg bryet med å beregne kostnadene. Det siste vi har lest i avisene, er at kommunen planlegger å være risikotaker i en kunnskapspark til en kvart milliard kroner. Da er det et paradoks at man samtidig gjennomfører dramatiske nedskjæringer og legger ned skoler innenfor grunnskolen, som er en av kommunens primæroppgaver.

Jeg savner et perspektiv på hva vi vil med grunnskolene i Halden, bortsett fra at vi skal legge ned skoler og kutte i bemanning. Hvilket læringsmiljø anser vi som viktig og hvilke læringsaktiviteter verdsetter vi? Den fremtidige skolestrukturen må også ses i tydelig sammenheng med kommuneplanen som snart kommer.

Konklusjon:
Nå er det på tide å slå ring om skolene og si klart ifra:
"Ingen flere innsparinger — stans raseringen av skoletilbudet i Halden!"

Forslag til vedtak
fremmet og støttet av Tone Skråning (V), Geir Helge Sandsmark(V) og Tove Kristin Fager(FrP)

Administrasjonen gis i oppdrag å utrede ny helhetlig skolestruktur i Halden. Under utredningen skal det tas hensyn til ny kommuneplan, tilstanden til eksisterende bygningsmasse og reviderte elevtallsprognoser som tar hensyn til ny boligstruktur som følge av kommuneplanen. Prognosene skal drøftes med hensyn på usikkerhet knyttet til utbyggingshastighet og andre strukturelle endringstrekk. Parallelt med utredningen skal det legges opp til brukermedvirkning gjennom møter med skolepersonale, elevorganisasjoner, foreldreutvalg, velforeninger og andre grupper samt ved åpne folkemøter. Utredningen skal også inneholde oversikt over nødvendige nybygg og oppgraderinger av bygninger inkludert økonomiske overslag. Dersom administrasjonen anbefaler å bruke ekstern kompetanse til utredningen, skal budsjett og mandat for dette arbeidet forelegges Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst for vedtak. Resultatet av dette arbeidet basert på medvirkning fra innbyggerne legges så ut til høring for aktuelle instanser med frist 3 mndr. fra offentliggjøring av høringsdokumentene.

Forespørsel
fra Tone Skråning(V)

Vi viser til vedtatte budsjett, hvor det forutsettes en innsparing i grunnskolen gjennom iverksettelse av tiltak.
Hvor stor innsparing ( i kroner) vil man foreta i budsjettet til skolene?

Hvor stor blir reduksjonen i lærerårsverk i Halden fra 1. juni?
Hvor mange av disse årsverkene forsvinner innenfor ordinær undervisning fra høsten – og hvilke andre poster i forhold til skole og undervisning blir berørt?
Vil gruppestørrelsene på de ulike trinnene endres, og hva består i så fall denne endringen av?
Timetallet skal økes med 5 uketimer fra 1.-4. klasse. Hvor mange undervisningstimer er dette beregnet til og hvordan tenker man å løse dette samtidig som man reduserer skolebudsjettet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**