Bevaring av grønne lunger i tettbebygd strøk

Under møtet i planutvalget den 21.februar, ble et privat forslag til reguleringsplan for del av Stamnesøra behandlet. I Helgeland arbeiderblad den 22.februar omtales denne saken. Det kommer fram i reportasjen at utbyggerne (TKO Eiendom) mener det er utrolig at administrasjonen ikke følger politikernes råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Undertegnede sitter som fast medlem i planutvalget for Alstahaug Venstre, men måtte til dette møtet dessverre melde forfall. Imidlertid føler jeg et behov for å komme med noen kommentarer til denne saken i etterkant.

Fast utvalg for plansaker i Alstahaug kommune (planutvalget) skal behandle og vedta saker som kommunens bygningsmyndighet. Vedtak skal treffes innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er gitt blant annet i henhold til “Plan og bygningsloven”, kommunedelplanen og reguleringsplaner.

I kommunedelplanens arealdel for Sandnessjøen er det nevnte området på Stamnes avsatt til frimoråde. I grønnstrukturplan for Sandnessjøen, som er en av tre temaplaner i tilknytning til kommunedelplanen, er området vurdert å ha meget stor verdi, og det blir anbefalt bevart som friområde. I reguleringsplan for del av Stamnes, som for øvrig ble vedtatt så sent som i oktober 2004, får det aktuelle området på nytt styrket sin status som friområde/grøntområde med betegnelsen “friområde/park”.

Når administrasjonen i Alstahaug anbefaler planutvalget å avvise det private forslaget til reguleringsplan for del av Stamnesøra, følger administrasjonen de retningslinjer som er lagt av politikerne, gjennom å forholde seg til de plandokumenter som tidligere er blitt vedtatt av kommunestyret. Dette bør seriøse utbyggere vite. Undertegnede mener derfor at det er misvisende å si at administrasjonen og politikerne er på kollisjonskurs, noe det blir satt fram påstander om i nevnte artikkel.

Omdisponering av områder fra friområde/park til boligbebyggelse er et stort og omfattende tiltak. Slike tiltak bør avklares gjennom en planprosess der interessene i området i større grad ivaretas. Det nedlegges store ressurser i å utarbeide kommunale planverk, og det skal ikke være en kurant sak å fravike disse. En utstrakt dispensasjonspraksis vil undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Undertegnede ser det derfor som svær uheldig at planutvalgets medlemmer i møtet den 12.juli 2007, og siden i møtet den 21.februar 2008, ser positivt på et slik privat forslag til reguleringstiltak i et område på Stamnesøra som er vedtatt avsatt til friområde/park.

Alstahaug Venstre gikk til valg med et partiprogram som sier at vi blant annet vil arbeide for å bevare grønne lunger i tettbebygd strøk, samt arbeide for en bevaring av strandsonen til allmen ferdsel. Ut i fra miljøhensyn er vi positive til potensielle fortettingsområder, men vi kan ikke akseptere når dette skjer på bekostning av verdifulle grøntareal og tilgjengelighet til strandsonen. Alstahaug Venstre vil fortsatt arbeide for å bevare det nevnte området til friområde/park.

Hanne Nora Nilssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**