Avtalen mellom Halden Kommune og Norske Skog

I HA, lørdag 23. februar, har Paul Kristiansen et så misvisende innlegg om havna og avtalen med Norske Skog at det er helt nødvendig å komme med noen korreksjoner. Les Roar Günther Andersens leserinnlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kristiansen hevder at det ikke står noe i avtalen om særfordeler for Norske Skog. Dette tyder på at han ikke har lest særlig nøye i den avtalen som han taler så varmt for. Jeg anbefaler derfor at han åpner sakspapirene og spesielt leser kap 2.2 på side 4, der det blant annet heter: "Norske Skog er berettiget til å leie og drifte den nye offentlige havneterminal som etableres på ytre Sauøya. Grunnlaget for for driften av den nye terminalen på Sauøya er de prinsipper som er nedfelt i Leievatale om utbygging og drift av havneanlegg på Sauøya, datert 11. januar 1991." I tillegg til at denne avtalen gir Norske Skog havnetilgang for en langt lavere pris enn andre brukere av havna, gir den trafikk til og fra Norske Skog forrett foran annen skipstrafikk. Den siterte ordlyden kan heller ikke tolkes som noe annet enn nedleggelse av den offentlige havna til fordel for Norske Skog som enebruker.

Videre vises det til videreføring av "Avtale om leie av omlastingsområde på Mølen", datert 10 juli 2004. Også denne avtalen gir Norske Skog fordeler på bekostning av andre brukere. Kapitelet i den nye avtalen avsluttes med at Norske Skog bidrar til finansiering av nytt jernbanespor og havneterminal gjennom eiendomsoverdragelsene. "Utover dette, og den leiesum som nevnt ovenfor, skal ikke Norske Skog belastes med verken anleggs- eller driftskostnader for det nye anlegget."

Som det går klart fram av ovenstående gir avtalen pengesluket Norske Skog direkte sugerør inn i havnekassa og kommunekassa. Foruten benekting av klare fakta, har Kristiansen og hans allierte motsatt seg ethvert forsøk på å framskaffe oversikter over økonomiske konsekvenser både for denne delen av avtalen og kommunens kjøp av forurensede arealer på Tyska og Hollenderen. Slikt kan en gammel gubbe som undertegnede lett bli litt grinete av, og dette er også bakgrunnen for lovlighetsklagen som nå er til behandling hos fylkesmannen. For øvrig er Kristiansens betegnelse av undertegnede som gammel gubbe det nærmeste han kommer riktighet i innlegget sitt.

Når det gjelder utvikling av Haldensamfunnet, er den nevnte avtalen et betydelig hinder. Foruten at avtalen hindrer naturlig bruk av havna som et fortrinn i utvikling av ny virksomhet, kan kommuneøkonomien bli så belastet at kommunen ikke kan tilby et godt nok tjenestetilbud for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og dermed framtidsrettet virksomhet. Selv om Norske Skog antagelig vil forbli en betydelig aktør i nær framtid, vil denne virksomhetens andel av byens sysselsetting og verdiskaping stadig reduseres som følge av konkurranse og rasjonalisering. Haldens framtid er helt avhengig av at kommunen ikke gir enkeltvirksomheter varige særfordeler på bekostning av det øvrige næringslivet.

Med hilsen
Roar Günther Andersen
Medlem av kommunestyret(V)

Se også innlegget i Halden Dagblad

Utfyllende kommentar fra Kari Buer(SP) i Halden Dagblad

Innlegg i Halden Dagblad fra Nils Pedersen om samme sak

Desverre finnes det ikke noe tilgjengelig innlegg på nettet fra Paul Kristiansen eller andre som forsvarer avtalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**