Henrik Ibsen og Skien

Signy Gjærum har gjort seg noen tanker om Ibsenarbeid i Skien i forbindelse med ny kulturplan for Skien kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


HENRIK IBSEN OG SKIEN

VISJON

Sammen skal vi gjøre Skien til verdens viktigste Ibsen- by

BÆREBJELKE FOR ARBEIDET

Henrik Ibsen var barn i Skien
Henrik Ibsen ble født og var barn i Skien. Han bodde i Skien de avgjørende 15 første år av sitt liv. På denne bakgrunn vil Skien kommune synliggjøre hans barndom og oppvekst, formidle hans liv og dramatikk til barn og unge og vise til hvordan hans oppvekst har satt spor i hans diktning. Skien vil også stimulere ny norsk dramatikk av og for unge. I dag er Skien det naturlige senter for formidling og presentasjon av Henrik Ibsens liv og virke hvor målgruppen er barn og unge. Autentiske steder og historiske byrom relatert til Henrik Ibsen inngår i formidlingsarbeidet.

Det er laget mange planer. Disse bygger vi videre på
2006: Ibsen i Skien. Satsing fra 2007. Plandokument tatt til orientering av bystyret
2004: Kulturmelding Skien Kommune. Tatt til orientering av bystyret
( det er flere, disse må årstallfestes og planstatus presiseres)

UTFORDRINGER FOR ARBEIDET

Lokal forankring skal styrkes
Mange i Skien har oppfattet arbeidet med Ibsen som lite inkluderende og mindre forankret lokalt. Skien kommune vil at formidling og presentasjon av Ibsens liv og virke skal baseres på samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, mellom amatør og profesjonell. I Skien skal man være stolt over at Ibsen vokste opp nettopp i vår by, og vi vil at vårt arbeid skal vekke oppmerksomhet og anerkjennelse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

MÅL FOR ARBEIDET

Formidling
Henrik Ibsens barndom og barn og unge i hans diktning skal formidles til barn og unge på lokalt og nasjonalt plan

Kunsteriske presentasjoner
Skien skal tilby større teateroppsetninger til et bredt og sammensatt publikum samt et variert og inkluderende scenekunsttilbud til barn, unge og familier

Samarbeid
All formidling og aktivitet skal så langt mulig baseres på samarbeidsprosjekt hvori også frivillige organisasjoner og amatører inngår sammen med profesjonelle og offentlige aktører

Markedsføring
All formidling og presentasjon skal informeres om og markedsføres profesjonelt og samordnet nasjonalt og internasjonalt

Nasjonal og internasjonal status
Ibsen-studier og et Ibsen- senter skal etableres

TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE

Mål: Formidling
Henrik Ibsens barndom og barn og unge i hans diktning skal formidles til barn og unge på lokalt og nasjonalt plan
Tiltakene
– StøpeSkien revitaliseres og arbeidet rettes mot barnehager og skoler i hele Grenland
– Personkompetanse på formidling utvides og forsterkes
– StøpeSkien utvikles til å bli et nasjonalt senter for Ibsen-formidling rettet mot barn og unge
– Samarbeid med museet målrettes, formaliseres og styrkes
– Venstøp og Snipetorp sammen med Rottejomfruen er aktuelle utgangspunkt for formidling

Mål: Kunsteriske presentasjoner
Skien skal tilby større teateroppsetninger til et bredt og sammensatt publikum samt et variert og inkluderende scenekunsttilbud til barn, unge og familier
Tiltakene
– Samarbeide med institusjonsteater, frie teatergrupper og amatører om sceniske oppsetninger
– Etablere sommerkurs med tema teaterarbeid for barn og unge på Venstøp
– Ungdomsutveksling med andre Ibsenbyer med fokus på ungdomsteater
– Barnas foaje fortsetter som visningssted for profesjonell scenekunst for barn
– Mer utradisjonelle visningssteder for ulike uttrykk innen scenekunst etableres

Mål: Samarbeid
All formidling og aktivitet skal så langt mulig baseres på samarbeidsprosjekt hvori også frivillige organisasjoner og amatører inngår sammen med profesjonelle og offentlige aktører
Tiltakene
– Etablere nye samarbeidskonstellasjoner
– Etablere Ibsen unge venner
– Utvikle samarbeid med kulturskolen
– Koordinere aktiviteter og tiltak og oppnå gjensidig støtte og informasjonsutveksling
– Heve kompetanse om Ibsen i alle førstelinjer lokalt

Mål: Markedsføring
All formidling og presentasjon skal informeres om og markedsføres profesjonelt og samordnet nasjonalt og internasjonalt
Tiltakene
– Skien kommune samler Ibsen- arrangement/ aktiviteter og all info på henrikibsen.skien.no.
– Tekst og bilder formidler primært opplevelser. Egne faktasider
– Link til hjemmeside legges bredt ut lokalt og nasjonalt
– Ibsenbyer i Norge og internasjonalt presenteres samlet
– Ibsenopplevelser sm med lokal totalopplevelse pakkes og markedsføres for salg
– Nasjonalt og internasjonalt arbeid knyttet til Ibsen markedsføres profesjonelt
– Samarbeid etableres med reiselivsorganisasjoner for mediaomtale og bistand til markedsføring
– Sanere ukritisk bruk av `Ibsen` som firma/merkenavn

Mål: Nasjonal og internasjonal status
Ibsen-studier og et Ibsen- senter skal etableres
Tiltakene
– Samarbeide med HiT for å etablere høgskolestudier
– I samarbeid med relevante aktører stå som arrangør av større og mindre temakonferanser
– Etablere skandinavisk samarbeid innen tema Dikterhjem (KASK)
– Utnytte ringvirkninger av nasjonal og internasjonal Ibsenpris
– Samarbeide med Ibsen- museene i Norge og markedsføre dette internasjonalt
– Videreutvikle tilgjengelighet og informasjon om bibliotekets Ibsen- samling
– Planlegge for et realiserbart, funksjonelt Ibsen-senter med høy oppmerksomhetsverdi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**