NANNESTAD VENSTRE TAR LOKALT KLIMAANSVAR!

Nannestad Venstre tar lokalt klimaansvar og fremmer i forbindelse med den åpne klimakvelden 3. mars 21 lokale tiltak innenfor energi og klima.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er Norges viktigste miljøparti, og klimaet er vår tids viktigste miljøsak. Nannestad Venstre vil være med på å ta klimaansvar og sørge for økt miljøbevissthet i vår egen kommune.

Nannestad Venstre vil at kommunen skal forbli ei GRØNN BYGD I VEKST hvor miljøhensyn skal komme foran økonomiske hensyn. Vi må skape engasjement og handling lokalt hvis miljø- og klima utfordringene skal kunne løses. Vi vil at Nannestad kommune gjennom ambisiøse, forpliktende og konkrete mål og tiltak skal ta grep i forhold til arbeidet med å redusere energibruken og klimagass-utslippene i kommunen.

Kommunestyret i Nannestad kommer 12. mars til å vedta at Nannestad kommune skal utarbeide en energi- og klimaplan i løpet av 2008. Nannestad Venstre mener det da er helt avgjørende at denne planen gis status som kommunedelplan for at vi skal kunne påvirke andre energibrukere i kommunen til også å ta klimaansvar. Miljøhensyn må danne rammen for all utvikling! Likeledes mener vi det må være hensiktsmessig å samkjøre vårt eget energi- og klimaplanarbeid med den årlige energiutredningen som nettselskapet utarbeider.

21 TILTAK INNENFOR ENERGI OG KLIMA

Nannestad Venstre fremmer med dette 21 tiltak vi vil skal vektlegges i forbindelse med utarbeidelsen av en lokal energi- og miljøplan. Tiltakene fremmes med bakgrunn i eget valgprogram for perioden 2007-2011:

Nannestad Venstre vil at det skal etableres et miljøforum i kommunen. Miljøforumet vil være en naturlig referansegruppe i prosessen knyttet til utarbeidelsen av en energi- og klimaplan. Aktører i dette forumet vil ved siden av kommunen selv (politisk og administrativt) kunne være representanter for innbyggerne, næringslivet, skogeierne, boligbyggerlag, nettselskapet og de frivillige organisasjonene i kommunen.

Nannestad Venstre vil at kommunen i samarbeid med miljøforumet skal starte en klimakampanje hvor dette med formidling av kunnskap og riktige holdninger i forhold til miljø og klima skal stå sentralt. Private husholdninger, næringsvirksomhet, skoler og barnehager skal få større kjennskap til enøk, vannbåren varme og lokale energikilder. De skal også få økt kunnskap om hvordan de kan redusere sine klimagassutslipp.

Nannestad Venstre vil at alle kommunens skoler skal bli "Regnmakerskoler". Enova tilbyr gratis informasjonsmateriell til undervisningsopplegg.

Nannestad Venstre vil at det skal fokuseres på å slå av strømmen fremfor å bruke “standby"-knappen på alle elektriske apparater som har en slik funksjon. Dette vil en gjennomsnittshusholdning kunne spare ca. 300-400 kroner på årlig.

Nannestad Venstre vil at det skal innføres forbud mot tomgangskjøring i mer enn ett minutt i hele kommunen. Det skal settes opp skilt om dette ved alle innfartsveiene til kommunen.

Nannestad Venstre mener at verdens miljødag 5. juni må markeres også i Nannestad kommune. Vi tar derfor initiativ til å innstifte "Nannestad Venstre Miljøpris". Miljøprisen skal gis til lokale ressurspersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken i lokalsamfunnet det siste året.

Nannestad Venstre har gått til valg på at Nannestad kommune skal bli en "Fairtrade"-kommune. Vi kommer derfor til å fremme forslag om at Nannestad kommune skal bli en av allerede mange kommuner i Norge som støtter arbeidet med rettferdig handel.

Nannestad Venstre mener Nannestad kommune skal gå foran og sertifisere alle sine virksomheter gjennom det nasjonale Miljøfyrtårnprogrammet. Slik vil kommunen i neste omgang kunne stimulere lokale små- og mellomstore bedrifter til å gjøre det samme.

Nannestad Venstre vil at Nannestad kommune skal være en pådriver for å skape et mer klimavennlig innkjøpsmønster. Ved alltid å etterspørre de mest klimavennlige løsningene kan kommunen stimulere til et lokalt tilbud som også gir næringsliv og innbyggere større mulighet til å redusere sine klimagassutslipp gjennom bevisst forbruk.

Nannestad Venstre vil at alle kommunens biler skal være miljøvennlige og stiller krav til at kommunen ved fremtidige bilkjøp velger lavutslippsbiler, som går på biodrivstoff eller hydrogen, eller velger el-biler.

Nannestad Venstre vil at kommunen skal handle drivstoff hos forhandlere som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt. Dette vil åpne for at innbyggerne også i større grad kan velge klimavennlige løsninger.

Nannestad Venstre vil at det gode arbeidet med energieffektivisering og energiomlegging i kommunens egne bygg skal videreføres og vi må ta mål av oss å gjennomføre ytterligere sparetiltak. Næringslivet og innbyggerne skal inspireres til å innføre ENØK-tiltak og gå inn for reduksjon av energiforbruket i egne bygg og boliger.

Nannestad Venstre vil at energiforsyning med fjernvarme, nærvarme og annen fornybar energi skal prioriteres. Oljefyring skal utfases! Det bør i forhold til all ny bygningsmasse og eksisterende bygningsmasse være et krav om at muligheten for å legge til rette for å bruke lokale, fornybare energikilder til oppvarming/kjøling må vurderes.

Nannestad Venstre vil at Nannestad kommune skal benytte seg av de tilskuddsordningene Enova tilbyr og etablere en lokal panteordning for å få byttet ut gamle vedovner med pelletsovner eller rentbrennende vedovner. Nannestad Venstre vil også at det skal etableres en lokal tilskuddsordning som stimulerer til innkjøp av varmepumpe. Varmepumper er et viktig bidrag til god energi- og ressursutnyttelse, og vil være med på å redusere elektrisitetsforbruket.

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS gjør i dag en meget god jobb i forhold til avfallshåndtering. Den stadig økende avfallsmengden utgjør imidlertid et så stort samfunnsmessig problem at Nannestad Venstre vil at det skal gjøres ytterligere tiltak i forhold til dette med økt bevissthet rundt dette med kildesortering. Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum gjennomfører årlige komposteringskurs og dette vil, kombinert med en lokal tilskuddsordning til kjøp av kompostbinge, kunne være et bidrag som er med på å redusere avfallsmengden.

Nannestad Venstre vil at Nannestad kommune skal ta initiativ til å få samlet alle jordbruksorganisasjonene i kommunen for å få til en samordnet innsats i forhold til å redusere utslippene av lystgass og metan fra jordbruket. Det bør også ses på muligheten for etablering av biogassanlegg i kommunen som kan levere både strøm og varme. Ved siden av å være et godt miljøtiltak vil dette kunne representere en viktig tilleggsnæring.

Nannestad Venstre går inn for å få etablert en ny jernbanestasjon Jessheim Syd. Dette ville kunne åpne for å få overført trafikken fra hovedbanen til Gardermobanen, og gi en vesentlig økt frekvens på jernbanetrafikken fra Ullensaker. Sammen med etableringen av innfartsparkeringer og et tilfredsstillende system for matebusser vil dette kunne bidra til en vesentlig økning av kollektivtrafikkandelen fra både Nannestad og Ullensaker.

Nannestad Venstre vil arbeide for å hindre at lokal kollektivtrafikk blir presset bort fra Gardermoen, eller får vesentlig dårligere vilkår enn i dag. StatoilHydro skal samlokaliseres i Oslo-området og er av OSL tilbudt en tomt på flyplassområdet, som i dag delvis benyttes som kollektivtrafikkområde. OSL bryr seg ikke om lokal kollektivtrafikk!

Nannestad Venstre vil at Nannestad kommune skal arbeide for å bedre kollektivtilbudet i kommunen og dermed legge forholdene til rette for økt bussbruk. Det må etableres innfartsparkeringer ved kommunens kollektivknutepunkter.

Nannestad Venstre vil at det ved fremtidige veiprosjekter i kommunen skal stilles krav om gang- og sykkelveg. Det skal bli enklere for innbyggerne å velge sykkel fremfor bil. Det må også gjøres noe i forhold til å finne en løsning på det allerede store etterslepet vi har på dette området fra før av.

Nannestad Venstre går i mot etableringen av en tredje rullebane på Gardermoen. Av miljøhensyn vil vi at den økende flytrafikken skal dempes. Vi trenger miljøriktige alternativer og det blir derfor riktigere å gå inn for en utbygging og modernisering av jernbanen. Det må satses på utbygging av høyhastighetsbaner og høyhastighetstog.

Tiltakene er utarbeidet av arbeidsgruppen innenfor energi og klima i Nannestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**