Rekordtilskudd til freda bygg

I år får Nord-Trøndelag fire millioner kroner i statsstøtte til freda privateide bygninger. — Rett retning, men langt igjen til mål, sier Venstres Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

Tre av de fire millionene skal gå til vedlikehold og istandsetting av privateide freda bygninger og anlegg generelt, mens den siste skal brukes til samme formål innenfor kystkultur.
I 2006 fikk Nord-Trøndelag 600 000 kroner til privateide freda bygg og anlegg generelt, og 1, 35 millioner kroner til kystkultur.
I 2007 var beløpene henholdsvis 900 000 og 1,5 millioner kroner.
– Dette er ei betydelig, men også helt nødvendig økning. Jeg leser det som et tegn på at regjeringa er innstilt på å nå målet om at alle slike bygg skal nå ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Samtidig er det verd å merke seg at vi har søkt om til sammen drøye 9 millioner kroner for 2008, så behovet er stort, sier Annikken Kjær Haraldsen. Hun peker blant annet på at det har vært en nedgang i støtten til kystkultur.
– Jeg er kjent med at Riksantikvaren er på veg med et eget prosjekt på istandsetting av privateide hus på Sør-Gjæslingan. Jeg er spent på om det vil veie opp for nedgangen til kysten. Vi har vi ikke ei krone å miste, sier Kjær Haraldsen.

Økt etterspørsel
Tilskuddet fra Riksantikvaren skal nå fordeles til istandsettingsprosjekt i regi de private huseierne. Fylkeskommunen har ansvar for å se til at arbeidet blir utført i tråd med antikvariske prinsipper.
– I Nord-Trøndelag har vi tradisjon for å arbeide godt for å ta vare på kulturminnene våre. Det er også tydelig at folk i større grad enn før ser verdien av å ta vare på vår felles historie. Etterspørselen etter rådgiving og hjelp til å sikre og utvikle kulturminner som en ressurs øker stadig. I likhet med resten av landet, har vi store etterslep på vedlikehold av privateide bygninger og anlegg. Derfor er det helt nødvendig at staten tar ansvar. Det handler både om troverdighet og muligheter til utvikling. Fra regionalt nivå kommer vi derfor til å følge det videre arbeidet nøye, lover Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**