Fikk ikke svar på spørsmål om miljøgifter

Venstres Geir Helge Sandsmark stilte spørsmål om status og vurdering av miljøproblemene knyttet til gravearbeidene på høvleritomta og tilstøtende områder som kommunen overtar som en del av avtalen med Norske Skog. Lederen for hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk svarte at dette ikke faller inn under utvalgets ansvarsområde. Les forespørselen og Geir Helges kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forespørsel 05.03.2008.

Jeg viser til gravearbeidene ved høvleritomta samt medieoppslag rundt disse.

Det er tydelig at dette området er svært forurenset og at det må tas særlige hensyn under arbeide i dette området. På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål til utvalgsleder.

Hvilket politisk vedtak hjemler de pågående gravearbeidene?
Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at videre arbeider foretas på en miljømessig forsvarlig måte?
Avtalen med Norske Skog innebærer bearbeiding og endringer av masseinnholdet også i tilstøtende områder. Hva gjør kommunen for å skaffe seg oversikt over økonomiske og miljømessige konsekvenser inkludert risikovurderinger ved slike arbeider i disse områdene?

Geir Helge Sandsmark
Venstre

Utvalgslederen svarte at denne saken om miljøgiftproblemene på Høvleriet ikke faller inn under utvalgets ansvarsområde. Dette er noe underlig sett i lys av utvalgsreglementet som sier: "Utvalget får en todelt oppgave. Den ene delen av utvalgets arbeid vil fortsette i tråd med det som tidligere er besluttet når det gjelder samarbeidet mellom næringsrådet og Halden kommune. Den andre delen av arbeidet skal knyttes til den nærings- og miljøpolitikken som kommunen nå skal føre for å støtte/bidra til økt sysselsetting i lokalsamfunnet, og til konkretisering, videreutvikling og gjennomføring av kommunens miljøtiltak innefnor dette området."

Jeg er inneforstått med at selve byggearbeidene ligger under utvalg for bygg, plan og teknisk drift, sier Sandsmark, men det er fremdeles uforståelig at det ikke kan gis svar på spørsmålene om miljøstatus i vårt utvalg. Jeg trodde SV var et parti med miljøengasjement, men det ser ikke ut til at SVs utvalgsleder er særlig interessert i å behandle miljøsaker. Jeg fikk også et lignende svar i et tidligere møte der jeg spurte om status på tiltak etter gjeldende klimaplan. Se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**