Folkehøgskolenes økonomi må bedres!

Venstres Landsmøte 2008

Uttalelse fra Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Folkehøgskolenes økonomi må bedres!

I tillegg til å være utdanningsinstitusjoner er folkehøgskolene viktige kulturbærere og næringsbedrifter. Skolene ivaretar også viktige kulturminner.
Folkehøgskolen har vært en del av opplæring og utdanning i Norge gjennom snart 140 år. Med tilknytning til folkeopplysning, organisasjonssamfunn og studievirksomhet har den hatt betydning for utvikling av demokrati og samfunnsengasjement, både i det politiske liv og i det frivillige organisasjonslivet. Vi opplever folkehøgskolens rolle i dag som en viktig utviklingsarena for ungdom og en naturlig del av elevenes helhetlige utdanningsløp.
Folkehøgskolene er aktive i forhold til samfunnet for øvrig når det gjelder å fremme kunnskap om og forståelse for demokrati, det flerkulturelle samfunnet og menneskerettigheter og internasjonal brobygging. Folkehøgskolene er dessuten kulturelle kraftsentre gjennom å formidle møte med levende og folkelig kultur, og ved å gi elevene impulser til å bli aktive deltakere i kulturlivet.
Folkehøgskolerådet hevder på grunnlag av en egen undersøkelse at de statlige tilskudd i dag kun dekker ca. 75 pst. av utgiftene til pedagogisk personale, og mener derfor at premissen om at det offentlige tilskuddet skal dekke de ordinære utgifter til undervisningen ikke er etterkommet.
Dyre lønnsoppgjør for pedagogisk personal og høye vedlikeholdskostnader for skolebygg svekker folkehøgskolenes økonomi og vanskeliggjør oppdatering av utstyr og pedagogisk utviklingsarbeid.
De nærmere 76 folkehøgskolene, som er fordelt over hele landet, utgjør et viktig alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.
Rundt 11 prosent av et årskull 19-åringer er hvert år elever ved folkehøgskolene. Frirommet som folkehøgskoleåret gir, er viktig for den faglige og personlige utviklingen. I følge SSB endret 30 – 40 prosent av elevene retning på senere studievalg i løpet av folkehøgskoleåret.
Et folkehøgskoleår fører til motivasjon for ytterligere læring og en mer effektiv og rettlinjet gang gjennom senere studier.

Venstre oppfordrer regjeringen til å styrke folkehøgskolenes økonomi ved neste års statsbudsjett.

Vefsn Venstre
Franziska Wika
Mosjøen, 10.03.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**