Venstre går mot kutt i skolebudsjettet

Det vil ha store og langsiktige negative effekter dersom kvaliteten i skolen nedprioriteres. Rådmannen sier at hans forslag er de minst skadelige. Haldens elever på 8. trinn scorer lavere enn landsgjennomsnittet, sa Venstres Tone Skråning og var sterkt imot kutt. Hun foreslo at innsparingene ikke vedtas. Rådmannen skal utarbeide en liste over lovpålagte oppgaver. Listen sendes kommunestyret. Forslaget fikk én stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 017/08
Aktivitetstilpasning – Hovedutvalg for undervisning og oppvekst:

Selv om Rådmannens forslag til vedtak kan synes å ha kortsiktig innsparingseffekt, har det store negative langsiktige konsekvenser for samfunnsøkonomien og for den enkelte, dersom man nedprioriterer kvaliteten i grunnskolen — spesielt på bakgrunn av resultatene på de nasjonale prøvene, hvor elevene på 8. trinn i Halden scorer markant lavere enn landsgjennomsnittet i alle fag.

Selv om det planlegges mange luftslott i Halden for tiden — er satsing på grunnskolen det viktigste investeringen Halden kommune kan gjøre.

Rådmannen sier selv i sin redegjørelse at det blir vanskeligere å drive en skole tilpasset elevenes læringspotensial, dersom forslaget hans vedtas.
Forslaget innebærer:
At vi ikke stiller opp for de barna som trenger ekstra hjelp for å lære.
Vi stiller heller ikke opp for de elevene som trenger ekstra utfordringer for ikke å bli under-ytetere.
Vi får en skole som forsterker sosiale forskjeller og reduserer fremtidsmuligheten for ungene som går der.
Vi når antakelig ikke målsettingen om å redusere sykefraværet i kommunen i budsjettåret.

I den vanskelige situasjonen kommunen er i, bør man utsette investeringer som ikke er knyttet til lovpålagte oppgaver og redusere tilbudet av ikke lovpålagte tjenester, før man raserer de lovpålagte kjernetilbudene.

Forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til innsparing vedtas ikke.
Rådmannen utarbeider en oversikt over ikke-lovpålagte økonomiske disposisjoner (drift og investeringer) slik at kommunestyret kan foreta en omprioritering med sikte på å skjerme lovpålagte oppgaver mest mulig.

Tone Skråning
Halden Venstre

Se HAs referat fra møte i utvalg for undervisning og oppvekst

Halden Dagblad har gjengitt partienes svar på spørsmål om skolepolitikk fra utdanningsforbundet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**