Oppsigelsene i skolen er unødvendige

I det siste møtet i utvalg for undervisning og oppvekst påstod posisjonen at skolekuttene ville blitt større uten eiendomsskatt. Dette er ikke riktig. Derimot krever et godt tjenestetilbud klare prioriteringer med eller uten eiendomsskatt. I Venstres alternative budsjett for 2008 var området undervisning og oppvekst tildelt 10 millioner kr mer enn i posisjonens vedtatte budsjett. Den viktigste begrunnelsen for det valgte nivået er å beholde grunnbemanningen og elevsatsene. I tillegg har vi funnet rom til kompetansehevende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De drastiske skolekuttene, som nå er vedtatt, vil gi lite rom for tilpasset opplæring i Halden-skolene.

Dette betyr at vi ikke stiller opp for de barna som trenger ekstra hjelp for å lære. Tilbudet blir heller ikke godt nok for de barna som trenger ekstra utfordringer slik at de ikke blir underytere. Dette er et svik mot barna som går i skolen, i forhold til å gi dem gode fremtidsmuligheter.

De nedslående resultatene i internasjonale skoletester og på nasjonale prøver burde selvfølgelig gitt oppslutning om et skoleløft i Halden.Likevel styrer posisjonen mot lav kvalitet i grunnskolen.
Samtidig overlates problemet med å balansere innenfor opplæringsloven til den enkelte rektor og lærer.

Den store og stadig økende gjeldsbelastningen er hovedproblemet i økonomien til Halden kommune. Dette skriver også rådmannen i sitt forslag til budsjett. Det er belastningen av renter og avdrag som tynger driften i slik grad at tjenestetilbudet reduseres. For en snarlig løsning foreslår Venstre å reforhandle kommunens lån til lengre avdragstid. Det er dette trekket som gir oss rom til et forsvarlig tjenestetilbud også i 2008. Det eneste området hvor vi budsjetterer lavere enn posisjonen er bevilgning til sentraladministrasjonen. Vi skjønner ganske enkelt ikke hvorfor dette området skal øke sitt forbruk fra 51 millioner kr i 2007 til 79 millioner kr i 2008, slik posisjonen foreslår

På sikt må det mer drastiske tiltak til for å redusere gjeldsbyrden, for eksempel gjennom salg av eiendommer. Det er også åpenbart at fremtidige investeringer må begrenses til det helt nødvendige, slik som de sårt tiltrengte nye skolene. Ny allbrukshall og andre prestisjeprosjekter må skyves langt fram i tid.

En annen viktig grunn, til å prioritere kommunens primæroppgaver, er at et samlet godt tjenestetilbud er det beste virkemiddelet for å holde på attraktiv arbeidskraft og dermed sikre framtidig vekst.

Med hilsen
Roar Günter Andersen, gruppeleder (V)
Tone Skråning, kommunestyrerepresentant (V)
Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre

Se også innlegget i Halden Dagblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**