Venstre ønsker avtalefestet vern på Tanum og Jordbru

Utkastet til ny Markalov vil gjøre en avtale mellom kommunen og grunneierne vanskelig, derfor ønsker Venstre å holde disse områdene utenfor Marka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ole Andreas Lilloe Olsen

Ole Andreas Lilloe Olsen
Foto: Jan Schwenke

Kommunestyret har avvist omfattende planer for større idrettsanlegg på Jordbru. Begrunnelsen var bevaringen av de unike naturverdiene og hensynet til landbruksnæringen og kulturlandskapet. Formannskapet har ved behandlingen av planprogrammet for kommuneplanens arealdel slått fast at Tanumplatået skal vernes i samarbeid med grunneierne.

Venstre mener det vil være naturlig at en slik verneplan for Tanumområdet også omfatter Ringiåsen og Jordbru. Et slik vern forutsetter en avtale som sikrer en optimal ballanse mellom bruk og vern på lang sikt. Det må utarbeides en skjøtselsplan parallelt med verneplanarbeidet og det må avklares årlig bidrag til grunneierne for eventuelle arealavståelser, driftsulemper og arbeid de utfører for å ta vare på og forvalte jordbruksarealer, kulturlandskap og biologiske verdier. Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet arbeider med slike modeller for "grønt partnerskap" og her kan Bærum bli en pionerkommune.

Venstre ønsker et slikt avtalefestet vern mellom kommunen og de berørte grunneierne. Forutsetningen for at kommunen skal kunne være avtalepart i en slik modell er at kommunen beholder myndigheten over arealdisponeringen. Utkastet til ny Markalov vil gjøre en slik avtale mellom kommunen og grunneierne vanskelig. Venstre ønsker derfor å holde alle disse områdene utenfor Marka.

Dersom kommunestyrets flertall mot formodning ikke skulle ønske å innlemme Jordbru og Ringiåsen i verneplanen for Tanum stiller saken seg annerledes. Da vil det være naturlig å se på Ringiåsen og Jordbru som et område der friluftsinteressene bør være de dominerende. I det tilfellet vil det være naturlig at området forblir en del av Marka.

Ole Andreas Lilloe-Olsen

gruppeleder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**