Et digitalt kompetanseløft for alle?

Gran Venstre v/leder Hanne Magnussen stiller spørsmål om Gran kommune oppfyller kravet om et digitalt kompetanseløft for grunnskolen i kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Norge har satt en målsetning på at I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden, når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring.
Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høyskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet.

Pr. dags dato er vel Gran Kommune som skoleeier et stykke fra å oppnå denne målsetningen. Kommunestyret bevilget 10 % av de økonomiske midlene som skulle til for å gi et løft til grunnskolen, slik at skolene kunne imøtekomme denne målsetningen.

Ved innføringen av IKT i L- 97 lå det inne en økonomisk reservasjon for kommunene, denne ble fjernet i 2002. Dette førte til at det er skoleeier som har hovedansvaret for at IKT implementeres i fagene ved skolene. Dette medfører også at Kommunen er økonomisk ansvarlig for at målsetningene og fagplanene (kunnskapsløftet) blir fulgt opp.

En av målsetningen for IKT – planen er at skolene skal ha tilstrekkelig digital infrastruktur og digitalt utstyr til å kunne gjennomføre avgangsprøvene, de nasjonale prøvene og elevundersøkelsene på en forsvarlig måte.
Hvilke reelle muligheter har disse elver hatt for å trene og utvikle den digitale kompetansen de er forventet å vise under skriftlig og muntlig eksamen, når vi vet 4-5 elever deler på bruken av en pc ?
Support er et av de viktigste hjelpemidlene innenfor IKT og bør vel fungere på en slik måte at lærere og elever føler seg trygg på pc slik at den blir et naturlig og trygt hjelpemiddel. At dette er tilfredstillende ved skolene i år er jeg usikker på.

IKT har blitt en "tidsstyv" innen for grunnskolen, det er mye planlegging, venting, sosiale forskjeller tydeliggjøres og ikke minst feil bruk av lærerresurser. Mangel på IKT i grunnskolen kan bety at det vil oppstå problemer i overgangen fra grunnskole til videregående opplæring, som har en mer omfattende bruk av IKT.
IKT — Planen er et verktøy for grunnskolen I Gran Kommune slik at de vel dokumentert utfordringer Grunnskolen står ovenfor når det gjelder IKT skulle bli tatt på alvor og ikke minst IKT skulle løftes opp på et Nasjonalt nivå.

Kvalitetssikringsplanen for Grunnskolen i Gran Kommune skal revideres og det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe med revideringen. Her har jeg store forventninger til gruppen om å legge inn IKT — planen i kvalitetssikringsplanen, slik at vi gir de ansatte det verktøyet de trenger for å nå de nasjonale planene innenfor IKT.
Slik jeg ser det blir det urimelig å sette krav til IKT i grunnskolen når verktøyet er tatt fra de som skal utøve denne opplæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**