Finansier E6 gjennom Nordland

FORSLAG TIL UTTALELSE FRA NORDLAND VENSTRE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


E6 er hovedferdselsåra gjennom landet. Manglende vegvedlikehold og utbedring av stamvegen har ført til at enkelte strekninger er trafikkfarlige og ufremkommelig. Både ut fra behovet for brukelige samferdselsløsninger og miljøhensyn må E6 gjennom Nordland nå prioriteres.

Nordland er en viktig del av den samla nordområdesatsingen.
For strekningen Fauske og sørover har man transportmuligheter med tog. Fra Fauske og nordover til Bjerkvik er det kun E6 som er gjennomgående befraktningsmulighet.

Bedre standard med kurvatur og dekke er viktig i et miljøperspektiv. Slik veien er i deg går det langt mer drivstoff enn nødvendig ved transport av folk og gods. Nedslitt asfaltdekke og sporet vei er ressursødeleggende og skaper farlige trafikksituasjoner.

Det meste av trafikken i Nordland foregår langs veg, og kommer også til å gjøre det i fremtiden. Det er derfor påkrevd med økte bevilgninger til utbedring av stamvegen og at tidligere prioriterte flaskehalser i NTP følges opp.

Det er viktig med en helhetlig kommunikasjon i Nordland — og Nord-Norge. Det som nå skjer er at midlene (til stamveier) på samferdselsbudsjettet er bundet opp i lang tid framover i prosjekter som i hovedsak er finansiert via bompenger. Dette medfører at veistrekninger som ikke er egnet til slik finansiering står i fare for ikke å få nødvendig oppfølging, selv om de vil være samfunnsmessig riktig å prioritere.

Venstre vil styrke de statlige investeringene i samfunnsnyttige veiprosjekter.
Blant disse er E6 gjennom Nordland, en strekning der økte bevilgninger gir stor effekt i bedre framkommelighet og sikkerhet samtidig som det gir en positiv miljøeffekt.

Vedlegg til orientering

Flere av vegstrekningene i Nordland har stått på vent på Nasjonal Transportplan for å bli utbedret. Dette gjelder følgende strekninger langs E6:

De Sør for Fauske:
Nord-Trøndelags grense — Grane kommune (Gluggvasshaug)
Dunderlandsdalen: hovedstrekning Storforshei — Krokstrand
Saltfjellet N — Saltdal S (Borkamo)

Nord for Fauske:
Hamarøy: De tre viktigste stedene er Merkforbakkan, Ulvsvågskaret og Nordkilsvingen
Tysfjord: Skjellesvikskaret (der det også er rasfare)
En utbedring av områder i Hamarøy og Tysfjord vil gi en vei med bedre topografi og bedre fremkommelighet for tungtrafikk, busser og privatbilisme. E6 vil da også bli vesentlig kortere.
Ballangsmarka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**