Referat fra medlemsmøte om kommuneplanarbeidet i Gran kommune

Gran Venstre arrangerte åpent medlemsmøte mandag 14. april. Samfunnsplanlegger Anders Paulsen i Gran kommune var invitert til å presentere kommunens arbeid med kommuneplanen med fokus på kommunestyrets vedtatte samfunnsplan for perioden 2007 – 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtet fant sted i kommunestyresalen i Gran Rådhus.

Samfunnsplanlegger Anders Paulsen i Gran kommune redegjorde for kommuneplanens samfunnsdel. Innledningsvis redegjorde han for prosessen forut for kommunestyrets vedtak den 19. september 2007. Videre ble planens forutsetninger og innehold gjennomgått. Han redegjorde også for sammenhengen med kommunens øvrige plandokumenter, og påpekte viktigheten av at de folkevalgte hadde et bevisst forhold til kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel danner viktige premisser for både kommuneplanens arealdel, øvrige delplaner til kommuneplanen og ikke minst kommunens økonomiplan. Samfunnsdelen av kommuneplanen redegjør for kommunens rolle og målsettinger både som tjenesteyter, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. Viktige utviklingstrekk blir belyst, og det verdigrunnlaget som kommunen ønsker å tilby sine innbyggere. Han redegjorde også for planprogrammet for kommuneplanens arealdel, herunder for Viggadalen.

Gjennomgangen var veldig grundig, interessant og lærerikt. Under gjennomgangen ble det også gitt anledning til å stille spørsmål, samt komme med kommentarer som igjen utløste engasjement og spennende diskusjoner.

Avslutningsvis redegjorde Paulsen for en del prosesser som nå er igangsatt, bl.a. i forbindelse med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, samt kommunedelplan for energi og klima med fokus på Gran kommune som grønn energikommune. Kommunen har også lagt fram en kommuneplanmelding som gjør rede for prosessen i forhold til å justere visse deler av kommuneplanens samfunnsdel m.m.

Styret i Gran Venstre vil følge opp kommunens ulike planprosesser, og inviterer både medlemmer og andre til å aktivt følge med på kommunens hjemmeside og komme med innspill til styret.

Knut Viset
referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**