Yxney: Lovlighetsklage tilbake til Fornyelsesdepartementet

Over ett halvt år etter bystyrets godkjennelse av Yxney-avtalen, er kravet om lovlighetskontroll (fra Venstre og SV) og klagen på vedtaket fra Sandefjord og Opland Turistforening fortsatt ikke behandlet. 27. mai ble sakene sendt i retur fra Fylkesmannen i Østfold til Fornyelsesdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Lovlighetskontrollen innebærer blant annet at myndighetene må vurdere om avtalen begrenser allmenhetens ferdselsrett etter friluftsloven og om offentlige myndigheter (Sandefjord kommune og Miljøverndepartementet) har anledning til å inngå en slik avtale.

Politikerne i Sandefjord tar seg ikke tid til å vente på avgjørelse av lovlighetsklagen. 28. mai sa utvalget ja til fradelinger og utbyggingstiltak grunneier har satt som betingelse for gjennomføring av avtalen – etter å ha nedstemt et utsettelsesforslag fremmet av Arbeiderpartiet.

Nedenfor gjengis teksten i oversendelsebrevet fra Fylkesmannen i Østfold til Fornyelsesdepartementet.

Forespørsel om behandling av sak om lovlighetskontroll og tilhørende klagesak

Vi viser til deres oversendelse av sak om lovlighetskontroll av Sandefjord bystyres vedtak om inngåelse av avtale mellom Kjell Chr. Ulrichsen, Sandefjord kommune og Staten v/Miljøverndepartementet (Yxney-avtalen), og sak om klage fra Sandefjord og Oplands Turistforening på Sandefjord kommunes vedtak om å avvise klage på Yxney-avtalen.

Ved lovlighetskontroll skal det bla. tas stilling til om bystyrets avgjørelse er innholdsmessig lovlig, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 bokstav a. I dette tilfellet innbærer det at man også må gå inn og vurdere lovligheten av den underliggende avtalen, bla. om avtalen begrenser allmennhetens ferdselsrett etter friluftsloven og hvis så er tilfelle, om offentlige myndigheter (her Sandefjord kommune og Miljøverndepartementet) kan inngå en slik avtale. Myndigheten til å foreta lovlighetskontroll er lagt til det departement som forvalter den enkelte lov, men delegert videre til Fylkesmannen. I en sak som denne, som i hovedsak berører friluftsloven, vil Miljøverndepartementet være overordnet Fylkesmannen. Ettersom Miljøverndepartementet også er part i Yxney-avtalen kan dette, etter vårt syn, føre til at det oppstår tvil mht. Fylkesmannens objektivitet ved behandling av lovlighetsklagen.

Vi finner det derfor betenkelig at Fylkesmannen i Østfold skal utføre lovlighetskontroll av Sandefjord bystyres vedtak i dette tilfellet. Sammenhengen med klagen fra Sandefjord og Oplands Turistforening tilsier at Fylkesmannen i Østfold heller ikke bør behandle denne.

Vi viser for øvrig til en annen sak som nylig er behandlet av Miljøverndepartementet som gjaldt lovlighetskontroll av reguleringsplan for Konglungen i Asker kommune, hvor Miljøverndepartementet bla. vurderte om de begrensninger på allmennhetens ferdsel og opphold som fulgte av reguleringsplanen og tilhørende avtale, var innenfor de rammer friluftsloven setter. Departementet konkluderte her med at enkelte av reguleringsbestemmelsene var ugyldige og at den tilhørende avtalen ikke kunne gjennomføres.

På denne bakgrunn tillater vi oss å returnere saken til Fornyings- og administrasjonsdepartementet for vurdering av om saken bør behandles på et høyere nivå.

Med hilsen
Heidi Vildskog e.f. (direktør) og Anne Strømsæther (rådgiver)”

Yxney vei
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**